ลำดับ ชื่อ-สกุล อายุ กลุ่ม วันจองไว้
1 นายพรชัย จันณรงค์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
2 นางไกว่ เพ่งเซ่ง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
3 นายพิเชียร ชูมณี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
4 นางเจริญ ขวัญศรีสุทธิ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
5 นายสว่าง งิ้วจีน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
6 นางอารีย์ อ้นเพ็ชร์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
7 นายล้วน รักซ้อน 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
8 นายพร้อม กายเพ็ชร์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
9 นายกราย เรืองหนู 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
10 นายสุชาติ ศรีจันทร์ทอง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
11 นางหมุ่ย ศรีจันทร์ทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
12 นายถวิล ส่งเสริม 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
13 นางอวยพร กลิ่นจันทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
14 นางอำนวย กายเพ็ชร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
15 น.ส.เกตุ กายเพ็ชร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
16 นางวันดี สังขตะ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
17 นางสมหมาย ศรีเรือง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
18 นายมืด พูดเพราะ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
19 นางคล่อง ศรีเรือง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
20 นางลำใย เซ่งง่าย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
21 นางเขนลอย คงมีสุข 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
22 นางละแอด นิสัยดี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
23 ด.ต.บัญชา นิสัยดี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
24 นายสมศักดิ์ อิ้วสู่ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
25 นายดวล รักซ้อน 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
26 น.ส.จำเรียง พรหมเนตร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
27 นายชาลี พรหมเนตร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
28 นายมูล ชูมะณี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
29 นายอนันต์ หงษ์คำดี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
30 น.ส.จำนงค์ ทองแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
31 นางผ่อง เขาบาท 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
32 นายสุพัตร เขาบาท 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
33 นายเด็จ สุดเสียงแจ้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
34 นางเพื่อม สุดเสียงแจ้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
35 นายจรัส ชุมแสงศรี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
36 นางละม้าย ชุมแสงศรี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
37 นายจรูญ ชุมแสงศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
38 นายชม ซกซื่อ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
39 นายเทือน ศรีสมัย 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
40 นางสาคร ศรีสมัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
41 นายเขียด ศรีจันทร์ทอง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
42 นางเปรียม ชุมอักษร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
43 นางบุญแรม ชูชมชื่น 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
44 นางแอด จีนประชา 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
45 นางปลิว ศิริพร 73 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-07
46 นายดาย ศิริพร 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
47 นายสมพงษ์ สุขลิ้ม 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
48 นางเปลื้อง สุขลิ้ม 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
49 นายอำนวยวิทย์ ศรีปรางค์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
50 นางอมรรัตน์ ศรีปรางค์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
51 นายชม แสงศรีจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
52 นางเชื่อม ผลทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
53 นางพริ้ม แสงศรีจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
54 นางจิตร ศรีสมัย 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
55 นายตรัง ศรีสมัย 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
56 นายสุพจน์ ธรรมาเจริญราช 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
57 นางวรรณี จิตรชูชื่น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
58 นายเผด็จ ฤทธิรัตน์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
59 นายเลื่อง แป้นชู 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
60 นายประสิทธิ์ ทองสุข 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
61 นายสุชาติ กิ้มจ้อง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
62 นายดาบตำรวจผล ส่งแสง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
63 นายอนันต์ มรดกเกษม 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
64 นางประคิ่น สุขศรีเพ็ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
65 นายสมบูรณ์ สุขศรีเพ็ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
66 นายอำนวย สุขสง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
67 นางเคลื่อม แท่นสุวรรณ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
68 นายเขียน ศรีเสมอ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
69 นายศึก สุขศรีเพ็ง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
70 นางบุญชอบ สุขศรีเพ็ง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
71 นายสุทัศน์ วิเชียร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
72 นางเยื้อน ชูหอยทอง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
73 นางอิ่ม คุ้มเดช 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
74 นายปลอด คุ้มเดช 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
75 นายปล้ำ ธโรดม 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
76 นางอนงค์ ทองอ่อน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
77 นางอรพรรณ จันทร์เพ็ชร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
78 นายวิจารณ์ โชติกมาศ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
79 นายสมปอง สมทิพย์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
80 น.ส.สุจิน ด้วงศรีเงิน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
81 น.ส.สมบูลย์ ส่งแสง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
82 นายนันท์ สงบดี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
83 นายสุนทร ทองขาว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
84 นางถิ้น เมฆหมอก 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
85 ไม่พบข้อมูลประโมทย์ บัววรรณ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
86 นางสมบูรณ์ สุวรรณมณี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
87 นายวัฒนพงศ์ กาญจนบุษย์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
88 นางฉลาด จันทร์แย้ม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
89 นายปราโมทย์ รักษา 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
90 นายสาโรจน์ พลสมสาย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
91 น.ส.มะลิวัลย์ สุรางค์โสภณ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
92 น.ส.เสาวรส คงนคร 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
93 นางหนูเชย เพ็งเกตุ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
94 นายวิชัย ซกซื่อ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
95 นางทวีพร ศรีบุญนาค 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
96 นางเพื่อม ศรีบุญนาค 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
97 นายอนงค์ สมถวิล 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
98 นางบุญพา สมนึก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
99 น.ส.เพรียม ทองย้อย 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
100 นายประสิทธิ์ หีบแก้ว 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
101 นายแดง คุ้นเคย 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
102 นายนิรันธ์ เวชโสม 55 ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออ 2021-06-07
103 นายจำนง ภัตศรี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
104 นางจำเนียร คิดถูก 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
105 นายสมจิต ชัยเพชร 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
106 นางเสงี่ยม ชัยเพชร 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
107 นายสมพร ขวัญ?ศรี?สุ?ทธิ์? 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
108 นายเสน่ห์ ลิ้มฉุ้น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
109 นายฟื้น จิ้มสุข 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
110 นางรุ่น แสงหิรัญ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
111 นางประไพ นาวาแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
112 นายไพศาล ชุมอักษร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
113 นางอารี แป้นชู 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
114 นายไพบูลย์ กายเพ็ชร์ 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
115 นายพรชัย เพชรสาคร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
116 น.ส.ติด รักซ้อน 59 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
117 นายนายอุ๋ย แสวงชอบ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
118 นายแนบ ศรีกรฎ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
119 นางเจิม ศรีกรฎ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
120 นางเอื้อม ชุมแสงศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
121 นางมุกดา มากเพ็ชร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
122 นายเปรม สังขตะ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
123 ไม่พบข้อมูลนางกวิตา เพชรศรีช่วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
124 นางอารี เพ็งพอรู้ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
125 นายหมุ้ย ส่งกิจ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
126 นายสุวรรณ ขุนทอง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
127 นางปราง ขุนทอง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
128 นางเหลื้อม แผ้วผ่องศรี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
129 นางบุญเรือน ศรีจันทร์ทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
130 นางทัศนีย์ อินทรวิเศษ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
131 นายจริน อินทรวิเศษ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
132 นายจำนงค์ เห้งสีปล้อง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
133 นายกะเสม แก้วยัง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
134 นายวน ยอดมะลิ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
135 นางละไม สหพันธ์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
136 นายธเรศ บาลทิพย์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
137 นายหล้า เทือกทักษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
138 นายนาวี ศรีจันทร์ทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
139 นายสุพร เต็มสังข์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
140 นางปราณี เต็มสังข์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
141 นายสมใจ เห้งสีป้อง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
142 นายนิคม หมั้นการ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
143 นายวิธวิทย์ คงสาย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
144 นางประทิว คงสาย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
145 น.ส.นิตยา เห้งศรีป้อง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
146 นางชุติมา เต็มสังข์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
147 นายเฟื้อง สมกำลัง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
148 นายประยุทธ จันทรารักษ์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
149 นางสายใจ สมกำลัง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
150 นางฝ้าย จันทร์แก้ว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
151 นางผอม อิ่มเอิบ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
152 นายเยื้อน หนุนพล 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
153 นายแทนไท ทองแดง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
154 นางวินา ทองแดง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
155 นายสมชาย ศรีบุญนาค 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
156 นายลิขิต หวนสิน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
157 นางสุพิษ ศรีบุญนาค 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
158 นายจรัญ หนุนพล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
159 นายตุ้ย เห้งศรีป้อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
160 นางอุไร จันทร์แก้ว 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
161 นายสวัสดิ์ จันทร์แก้ว 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
162 นายโชค เนียมชูชื่น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
163 นางสมบูรณ์ ส่งทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
164 นางเหวียง คงเอียด 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
165 นางปราณี ชุมอักษร 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
166 นายเวียง พลัดทองศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
167 นายสุพจน์ เนียมสม 60 2021-06-07
168 นายพร คนเที่ยง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
169 นายพูลสุข แป้นชู 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
170 นางเรณู แป้นชู 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
171 นายเพิ่ม ชูเกิด 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
172 นางยิ้น แสงศรีจันทร์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
173 นายสุชาติ แก่นดี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
174 นางทรงศรี เจนศุภการ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
175 นายจรัญ รักเหมือน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
176 น.ส.ฉวี ขวัญศรีสุทธิ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
177 นายสุธรรม สิริทรัพย์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
178 นางอุบาย บริพันธ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
179 นางวันเพ็ญ เอียดชูทอง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
180 นายสุวรรณ เพ็งสำเริง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
181 นายดวน อุ้ยกิ้ม 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
182 นางช้อง อุ้ยกิ้ม 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
183 นายประเทือง จิ้วล้อ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
184 นางหทัยกิจ จิ้วล้อ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
185 นางละมุล คีรีรักษ์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
186 นายจรัส คีรีรักษ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
187 นางภาวิตรี จันทะเพชร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
188 นายวิชิต ขวัญศรีสุทธิ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
189 นางแดง ยอดริน 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
190 นายวิน จันทร์แย้ม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
191 นางวิไลวรรณ นงเยาว์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
192 นางสมหวัง สมถวิล 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
193 นายสำราญ ขวัญศรีสุทธิ์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
194 นางอรุณ ขวัญศรีสุทธิ์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
195 นางมะลิ ทองขวิด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
196 นางปรีดา เชี่ยเท่า 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
197 นางปราณี สมาธิ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
198 นางละมัย ชอบชูผล 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
199 นายประทวน สมเก่า 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
200 นางสมหมาย สมเก่า 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
201 นางกราย ชุมแสงศรี 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-07
202 นางสำเร็จ ชุมแสงศรี 60 โรคเบาหวาน 2021-06-07
203 นางสาวสุดใจ รองวัง 43 โรคเบาหวาน 2021-06-07
204 นางสุภาวดี จันณรงค์ 58 โรคมะเร็ง 2021-06-07
205 นายอนันตชัย มากเพ็ชร์ 37 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-07
206 นางเสงี่ยม ขวัญศรีสุทธิ์ 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
207 น.ส.ศิริวรรณ์ สังข์กำลัง 33 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-07
208 นางสาวนิรชา เสนี 24 โรคอ้วน 2021-06-07
209 นายธนิต เจนศุภการ 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-07
210 นายพูลพล เถาธรรมพิทักษ์ 51 โรคเบาหวาน 2021-06-07
211 นางเจียน ถนอมใจ 60 โรคเบาหวาน 2021-06-07
212 นางสาวเชื้อ หมั่นซิ้ว 60 โรคเบาหวาน 2021-06-07
213 น.ส.ประดับ ชัยช่วย 53 โรคเบาหวาน 2021-06-07
214 นายสุวัฒ นุชม่วง 56 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-07
215 นายปรีชา พูลศิลป์ 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
216 น.ส.ละมุล เทียมชู 46 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-07
217 นางยก เซ่งง่าย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
218 นายจรูญ เซ่งง่าย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-07
219 นายจำนงค์ เพ็ชรสวัสดิ์ 50 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-07
220 นายพีรพงศ์ แก้วเกิดศรี 51 โรคเบาหวาน 2021-06-07
221 นายเหวียน ราชเดิม 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
222 นายมานิต หนูนาค 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
223 นางกรรณ์ชรินทร์ โว้ยสิ้น 60 โรคเบาหวาน 2021-06-07
224 นายสุริยา แก้วเกิดศรี 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-07
225 นางธนวันต์ พิกุล 56 โรคเบาหวาน 2021-06-07
226 นางกิ้น เถาธรรมพิทักษ์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
227 นายสมจิตร ส่งทวน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
228 นางสุพรรณี ช่างสลัก 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-08
229 นางกุหลาบทิพย์ ส่งทวน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
230 นายสิทธินนท์ ช่างสลัก 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
231 นายจิตต์ ส่งศรีจันทร์ 58 โรคเบาหวาน 2021-06-08
232 นายเสรี ศรีธมรัตน์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
233 ร้อยตำรวจโทชาลี แก้วแกมทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
234 นางเจียมจิต แก้วแกมทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
235 นางปาริชาติ เจ้ยทองศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
236 นายสวาส เจ้ยทองศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
237 นางอุไรวรรณ อิสรานุวัฒน์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
238 นางเหม ชูเมคา 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
239 นายชิต ชูเมคา 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
240 นายกระจ่าง จันทร์เมือง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
241 น.ส.ละเมียด บุญเกื้อ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
242 นายขิน เพ็ชรสุข 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
243 นายประมูล บุญเกื้อ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
244 นางเจือบ ทองโอ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
245 นางลัดดา วุธรา 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
246 นางผกามาศ สุขสง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
247 นายคอง เพ็ชรสวัสดิ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
248 นางดี อินทรวิเศษ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
249 นางเวียน ไชยลือเลิศ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
250 นายจ้ำ ไชยลือเลิศ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
251 นางเรือน แสงแก้ว 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
252 นายสมพล พรหมทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
253 นายประมาศ ศรีจันทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
254 นายเจริญ กิ้มจ้อง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
255 นางฝ้าย กิ้มจ้อง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
256 นายเดื่อง แป้นชู 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
257 นางเอียด แป้นชู 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
258 นางละม่อม หนูเซ่ง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
259 นางประจวบ พูนทรัพย์สถิต 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
260 นายนพดล พูนทรัพย์สถิต 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
261 นายสุชาติ ขวัญศรีสุทธิ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
262 นางประเจียด สักแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
263 นางเอียด รามพูล 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
264 นายสมพร ชัยฤทธิ์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
265 นายไสว ราชเดิม 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
266 น.ส.ละมุน ทิพเศษ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
267 นางธิดา โพธิ์ทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
268 นางปะฐะนี เพ็ชรศรีช่วง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
269 นางละเมียด ทิพเศษ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
270 นายเจิม อ่อนสนิท 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
271 นางอารีย์ อ่อนสนิท 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
272 นางสุรีทิพย์ ทองอ่อน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
273 นางสุนันท์ บริพันธ์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
274 น.ส.เกษมศรี พรหมยก 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
275 นางปรุง ราชเดิม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
276 นางวดี เนียมสม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
277 นายอนันต์ แซ่เล้า 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
278 นางศรีอุษาฬ์ ทองแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
279 นายสุพัน พุ่มพวง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
280 นายสมนึก กาหยี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
281 นางสมปอง ราชเดิม 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
282 นายเยื้อน อ่อนรู้ที่ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
283 นางละม่อม อ่อนรู้ที่ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
284 นางละเมียด ตั้งขวัญแก้ว 72 2021-06-08
285 นายประดับ รักซ้อน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
286 นายเลียบ สุกรอดรู้ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
287 นางสมใจ คงประสม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
288 นางอารีย์ ครชาตรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
289 นายสมพงษ์ ครชาตรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
290 นางภักดิ์ฤดี ตรึกตรอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
291 นางอารีรัตน์ ทองแท้ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
292 นางปราณี ส่งศรีจันทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
293 นายสมโชค อ่อนจง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
294 นายสมคิด ส่งศรีจันทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
295 นางสุณี แก้วพิทักษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
296 นายประเสริฐ แก้วพิทักษ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
297 นายบุญรับ ทองเพิ่ม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
298 นายเชตน์ จันมัด 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
299 นางสมปอง ทองเพิ่ม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
300 นายแดง มีจิตร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
301 นางเพียงพิศ วรรณวงศ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
302 นายสัพปัญญูมนต์ วรรณวงศ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
303 นายบวน สิริพันธ์ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
304 นางลัดดาวัลย์ ไกรนที 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
305 นายนิวัติ ไกรนที 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
306 นางอารีย์ เชียรชม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
307 นายธวัชชัย จันทนา 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
308 นางระรื่น ช่วยเจริญ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
309 นายราวี ชูชนะ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
310 นายเจริญ กายเพ็ชร์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
311 นางสมบูรณ์ เต็มไชย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
312 นางวรรณา กายเพ็ชร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
313 นายสมหมาย ปักษีสิงห์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
314 นางราตรี ทองโอ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
315 นางทวี ลั่นสิน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
316 นางวรรณา ส่งเสริม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
317 นางจิราภรณ์ ฮั้นเย็ก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
318 นางเจือน รอดคืน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
319 นายจงรักษ์ สังข์รักษ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
320 นาย วิเชียร ส่งเสริม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
321 นาย ราย หนูวงศ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
322 นางลาภ หนูวงศ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
323 นายปลื้ม หนูเกลา 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
324 นายรัตน์ สุขอินทร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
325 นางพร้อย รัตกูล 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
326 นางหนูลี่ หนูวงค์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
327 นางเขียน สิทธิชัย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
328 นายหวน สิทธิชัย 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
329 นางเบียบ รัตนะ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
330 นายเสนอ ลิ้มฉุ้น 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
331 นางดารา ลิ้มฉุ้น 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
332 นางบัวลอย สมบูรณ์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
333 นายเฉลียว ดำนก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
334 นายวิทยา เดชชุม 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
335 นายวิรัตน์ ภู่เกียรติกุลศิริ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
336 นายทวี ชะนะพาล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
337 นางจาย นพสถิตย์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
338 นายรุ่น นพสถิตย์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
339 น.ส.หนูพา หนูเกลา 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
340 นางประนอม ถิ่นทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
341 นางวรรณา คงยิ้ม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
342 นางจิตรทิพย์ ปักษีสิงห์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
343 นายจำรัส ศรีสมัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
344 นายสมพร คงประสม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
345 นางเยื้อน ศรีเทพ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
346 นางชุลีพร บัวมาศ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
347 นายประชุม บัวมาศ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
348 นางเทียบ ชูชนะ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
349 นายแดง หมุนเมือง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
350 นางหนูคลี่ ศรีเพชร์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
351 นายจริน ศรีเพชร์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
352 นางสุนัน ณ นคร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
353 นายวิชิต ภูมิสถิตย์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
354 นางคอง โพชสาลี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
355 นายเคลื่อน โพชสาลี 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
356 นางยินดี นาเลื่อน 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
357 นายนุกูล อินทรสุวรรณ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
358 นายวัชรินทร์ วุธรา 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
359 นางวันวิสา แก้วดำ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
360 นายทิวา ลั่นเต้ง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
361 นางปรีดา ชูหอยทอง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
362 นางเข็ด นุ่นชูผล 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
363 นายพิน ช่วยดู 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
364 นายสุทัศน์ สุวรรณเพชร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
365 นางโสภี มากนคร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
366 นายสวัสดิ์ หนูเซ่ง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
367 น.ส.เสงี่ยม หนูเซ่ง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
368 นางสอิ้ง คงชูผล 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
369 นายสม เริ่มรมสุกข์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
370 นางถิ้ง เริ่มรมสุกร์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
371 นายเขียว เอียดใกล้ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
372 นางฉิ่ง สงรักษา 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
373 นายผ่อง สงรักษา 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
374 นายเขียว ชูมณี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
375 นายอาดูล คงอินแก้ว 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
376 นางมาลี คงอินแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
377 นายประภา ยนประสิทธิ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
378 นายประสาท ศรีจันทร์ทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
379 นางสอิ้ง ศรีจันทร์ทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
380 นางละมุล เพ็ชรสุกแสง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
381 นางผ่อง เทพพูลผล 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
382 นายสัมผัส จินต์ประชา 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
383 นายคำนึง เปาะทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
384 นางอารีย์ ทองแสง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
385 นายจำเนียร คงประสม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
386 นายประยูร เพชรฤทธิ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
387 นางบุญเรือน แสงรักษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
388 นางแจ่ม ดำปรางหมู่ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
389 นายสม ดำปรางหมู่ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
390 นางอ้วน ศรีจันทร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
391 น.ส.ปุก จีนสมส่ง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
392 นายละไม เกิดผล 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
393 นางปัทมา ดวงเพ็ชร 36 โรคอ้วน 2021-06-08
394 นางหนูเวียง ทองชุม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
395 นายสมพงค์ หนูวงค์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
396 นางกุหลาบ หนูวงค์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
397 นายวิมล โชติกมาศ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
398 นางสมฤดี โชติกมาศ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
399 นายเหลือ แสงศรีจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
400 นายสร้าง ยุกตเวทย์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
401 นางยุกลี่ ยุกตเวทย์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
402 นางลิ่ว แสงเสน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
403 นายชินวัตร มรดกเกษม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
404 นางริน สิทธิชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
405 นายช่วง ชูเพชร 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
406 นางสุดใจ ช่างสลัก 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
407 นายมาต ช่างสลัก 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
408 นางถนอม อ่อนรู้ที่ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
409 นางแจ้ว ยงประเดิม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
410 นายประหยัด ยงประเดิม 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
411 นางสุดใจ ยงประเดิม 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
412 นางเอื้อน สมพงค์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
413 นางแคล้ว มรดกเกษม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
414 นางเอื้อน ชูหอยทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
415 นายเพียร ชูหอยทอง 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
416 นางเอียด ศรีสมัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
417 นางแจ้ว แก้วพิบูลย์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
418 นายเชียร สุดรอด 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
419 นายเจริญ อ่อนรู้ที่ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
420 น.ส.บุญช่วย แสนอินทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
421 นางอิ้น แสงศรีจันทร์ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
422 นางดวงสมร ชัยเพชร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
423 น.ส.พิกุล อ่อนรู้ที่ 60 โรคเบาหวาน 2021-06-08
424 นางสมจิตร ไหมอ่อน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
425 นายประจวบ คงจันทร์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
426 นางสิริรัตน์ แก้วศรี 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
427 นายธีระ กาลสุวรรณ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
428 นายธวัชชัย ลิขนะนันท์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
429 น.ส.เสาวณี ลั่นเต้ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
430 นายอ้วน เล่าเกี้ยง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
431 นายประพันธ์ ดำเนินการ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
432 นางละมัย ชุมอักษร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
433 นายสุขุม เอ่งฉ้วน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
434 นายบุญเลิศ เงินถาวร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
435 นางสมพิษ ขำณรงค์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
436 นางสมบูรณ์ ขวัญศรีสุทธิ์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
437 นางซิ้น ศรีบุญนาค 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
438 นายวุ้น จินดาแก้ว 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
439 นายคนอง ขุนหมอน 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
440 นายสมเกียรติ อ่อนรู้ที่ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
441 นางหนูวาด จินดาแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
442 นางสุภารัตน์ ศรีสุข 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
443 น.ส.สุทิพย์ กาลสุวรรณ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
444 นางกาญจนา เฉลิมชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
445 นายสมพงษ์ พรรณสันฐาน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
446 นางปราณี กาลสุวรรณ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
447 นายศิริเกียรติ กาลสุวรรณ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
448 นายวิวัฒน์ กาลสุวรรณ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
449 นางเพรียง กาลสุวรรณ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
450 นางอำไพ ชูชมชื่น 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
451 นายช่วง พูดเพราะ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
452 นางโลม พูดเพราะ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
453 นายพีรพล บุญรังษี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
454 นางอัจฉราพร บุญรังษี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
455 นายสมบูรณ์ แก้วดำ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
456 นายสมเกียรติ ชูแสง 59 โรคเบาหวาน 2021-06-08
457 น.ส.อารีรัตน์ กลับจิตร 50 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-08
458 นายสมมาต ทองมีเหลือ 59 โรคเบาหวาน 2021-06-08
459 น.ส.มาลัย สุทธิมาศ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
460 นาย สมวงษ์ ฮั้นเย็ก 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
461 น.ส.พิณทิพย์ เถาธรรมพิทักษ์ 49 โรคเบาหวาน 2021-06-08
462 นางเพ็ญศรี คงจันทร์ 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
463 นายสกล สนธิวรรณ 60 โรคเบาหวาน 2021-06-08
464 น.ส.สุดารัตน์ ชูศรี 26 โรคอ้วน 2021-06-08
465 นายนิวรณ์ อาสนะ 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
466 นายประสิทธิ์ ชูชนะ 58 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-08
467 นายณรงค์ชัย ศรีเพชร์ 49 โรคเบาหวาน 2021-06-08
468 น.ส.วีรวรรณ สีดำ 46 โรคเบาหวาน 2021-06-08
469 นายอาชีพ พรหมเดช 55 โรคเบาหวาน 2021-06-08
470 นางโสภา ว่องวรานนท์ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
471 นายนิพนธ์ ชูชมชื่น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
472 นางจีบ ขวัญศรีสุทธิ์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
473 นางปราณี อ่อนรู้ที่ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
474 นายศรีบัว แป้นชู 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
475 นางสมจิตร แป้นชู 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
476 นายเชิญ นุ่นชูผล 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
477 นายชัยวัฒน์ เฉลิมชัย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-08
478 นางสังเวียน หนูผัน 52 โรคเบาหวาน 2021-06-08
479 นายกิจจ์โชค หนูผัน 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
480 น.ส.ประทับ มณฑาทอง 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
481 น.ส.จินดา กาหยี 36 โรคเบาหวาน 2021-06-08
482 น.ส.งามดี คงรักษ์ 38 โรคเบาหวาน 2021-06-08
483 น.ส.สมัย หนูผัน 35 โรคเบาหวาน 2021-06-08
484 นายวิสาธิต ศรีจันทร์ทอง 43 โรคอ้วน 2021-06-08
485 นางกัลชนา เอียดภิรมย์ 46 โรคมะเร็ง 2021-06-08
486 นายประมวล นุ่นทอง 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-08
487 นางสุณา หนูม่วง 49 โรคเบาหวาน 2021-06-08
488 น.ส.มุนณี ตราสุวรรณ 59 โรคเบาหวาน 2021-06-08
489 น.ส.พรวรินท์ เซ่งง่าย 54 โรคเบาหวาน 2021-06-08
490 นายดำรงค์ ทองโอ 60 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-08
491 นายเอกกริช ศรีเพชร์ 42 โรคเบาหวาน 2021-06-08
492 นางสุพร อิงคะกุล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
493 นางล้วน แก้วมณี 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
494 นายสัมพันธ์ ชุมแสงศรี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
495 นางชื่นฤดี ชุมแสงศรี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
496 นางมลทิชา คงเอียด 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
497 นางสั้น เกิดผล 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
498 นายจ่าง เกลี้ยงทิพย์ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
499 นางเพ็ญทรัพย์ ทิมกลับ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
500 นายเชือน พลัดทองศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
501 นางเสงี่ยม ทองสุข 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
502 นายมานิต ศรีจันทร์ทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
503 นางบุญมี เงินสมทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
504 นายเล็ก ทิพศิทย์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
505 นายคล่อง ราชเดิม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
506 นางละเมียด ราชเดิม 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
507 นายพิน ทองสลับ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
508 นายประกอบ คนเที่ยง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
509 นางจิตร บุษบน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
510 นายสมหมาย บุษบน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
511 นางคล้อง คนเที่ยง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
512 นายประพันธ์ คนเที่ยง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
513 นางราย เปาะทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
514 นายซุ้น รัตนเรืองบวร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
515 นางก้าน รัตนเรืองบวร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
516 นายสมพงษ์ ชูบุญส่ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
517 นายสมพร ชัยมี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
518 นายคณิต บัวศรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
519 นางสุกัญญา อักขนิฐ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
520 นางมาณี สุขเสน 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
521 นายเวียน สุขเสน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
522 นางลั่น อ่อนสี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
523 นายสวัสดิ์ ดำแข็ง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
524 นางเปื้อน จำนงค์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
525 นางเวียน สุกเสน 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
526 นางน้อย คงเอียด 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
527 นายหนูเคลื่อน อิ่มเอิบ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
528 นางเอื้อม นกรู้รัก 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
529 นายผิน แซ่เอี้ยว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
530 นางจริน แซ่เอี้ยว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
531 นางนิด ไพทูลย์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
532 น.ส.รินทร์ จำนงค์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
533 นางเจียม ยนประสิทธิ์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
534 นายประพันธ์ นนทแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
535 นางเอี่ยม เนียมชูชื่น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
536 นางละออง ไชยฤทธิ์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
537 นายชิด หนุนพล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
538 นางโสภณ หนุนพล 60 โรคเบาหวาน 2021-06-09
539 นายชัยวิชิต รักษาพล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
540 นางพิน อินทร์ดำ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
541 นางพร้อย บัวมีกลิ่น 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
542 นางเฉลียว สิทธิเริก 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
543 นายบุญฤทธิ์ สิทธิเริก 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
544 นางเขียว เกิดผล 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
545 นายน้อม ทองย้อย 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
546 นางจิ้ม เกตุแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
547 นายบรรยง คงมีสุข 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
548 นายกุศล แก้วราบ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
549 นางอาลัย แก้วราบ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
550 นางผิ้น หอมจิตร 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
551 นายอุดม หอมจิตร 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
552 นางคล้อย อินทร์จันทร์ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
553 นางยินดี คนเที่ยง 69 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
554 นายเรวัต คงชู 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
555 นางกัณหา วรากรกุล 46 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
556 นางรัชนี ชุมแสงศรี 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
557 นางโสธิยา จงทอง 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
558 นางศันสนีย์ แก้วเจือ 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
559 นางเปลื้อง ส่งทอง 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
560 นางฝ้าย ขวัญทอง 68 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
561 นางวิพา ช่างสลัก 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
562 นางบังอร ชูชมชื่น 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
563 นางละเมี้ยน คงมีสุข 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
564 นางเจียมจิต อ่อนสี 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
565 ไม่พบข้อมูลพรทิพย์ ทองสลับ 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
566 นางอุไร เพ็งรัศมี 47 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
567 ไม่พบข้อมูลสุนีย์ ชูชมชื่น 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
568 นางประคอง กายเพ็ชร์ 57 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
569 นางสิริวรรณ ว่องวรานนท์ 47 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
570 นางวรรณวิมล แสงแก้ว 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
571 ไม่พบข้อมูลเกศราภรณ์ อ่อนสนิส 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
572 นางลภัสรดา ฤทธิรัตน์ 49 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
573 นางละม้าย นกรู้ร้ก 50 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
574 ไม่พบข้อมูลตมลวรรณ ชูชมชื่น 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
575 นางมณฑา จินดาแก้ว 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
576 นางประนอม ชาตรี 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
577 นางปราณี คงรอด 22 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
578 ไม่พบข้อมูลภัทร์ชนันท์ พลนาค 35 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
579 นางพุทธชาติ เชยจิตร 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
580 นางปองวรรณ สุขเสน 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
581 นางจำปี ชุมแสงศรี 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
582 นางหนูเชื่อม นกรู้รัก 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
583 นายสมพร ชูบุญส่ง 58 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
584 นายวิโรจน์ บัวมีกลิ่น 58 โรคเบาหวาน 2021-06-09
585 นายอนันต์ เซ่งง่าย 56 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
586 นางเยาวภา เมฆฉาย 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-09
587 นางยิ่น ดวงแก้ว 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
588 นางเหนียว เข็มทอง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-09
589 นายศิระ พุ่มเอี่ยม 40 โรคอ้วน 2021-06-09
590 น.ส.สุรีรัตน์ ชุมแสงศรี 40 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
591 น.ส.เด่นดวง รักซ้อน 49 โรคเบาหวาน 2021-06-09
592 นายประดิษฐ์ รักซ้อน 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
593 น.ส.พรพระศุกร์ พรหมเนตร 30 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
594 น.ส.ขวัญเรือน กายเพ็ชร 54 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
595 นายอนิรุต แป้นชู 42 โรคอ้วน 2021-06-09
596 น.ส.อรไท ทองย้อย 43 โรคอ้วน 2021-06-09
597 นายทรงวิทย์ ชูหอยทอง 52 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
598 น.ส.จีรวรรณ ทรัพย์ส่ง 31 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
599 น.ส.นิภาวรรณ ดีชฎา 42 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
600 นายวิษณุ ชูหอยทอง 47 โรคเบาหวาน 2021-06-09
601 นางอารีย์ อ่อนรู้ที่ 46 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
602 นายปรีชา มีเจ้ย 55 โรคเบาหวาน 2021-06-09
603 นางพันธ์ทิพ มีเจ้ย 53 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
604 นายแสงชัย ตันกาบ 49 โรคเบาหวาน 2021-06-09
605 น.ส.กาญจนา รัฐกาล 31 โรคอ้วน 2021-06-09
606 นายสุบิน บรรณกิจ 47 โรคเบาหวาน 2021-06-09
607 นายสำราญ ดำล้วน 46 โรคเบาหวาน 2021-06-09
608 นางมณฑา แก้วยัง 58 โรคเบาหวาน 2021-06-09
609 นางสาคร กายเพ็ชร์ 56 โรคเบาหวาน 2021-06-09
610 นายอดิศักดิ์ กายเพ็ชร์ 28 โรคมะเร็ง 2021-06-09
611 น.ส.เฉลียว เกตุแก้ว 54 โรคมะเร็ง 2021-06-09
612 นายน้อย อ้นเพ็ชร์ 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
613 นายปรวีณ สังขตะ 24 โรคอ้วน 2021-06-09
614 นายนิคม ทิพเศษ 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
615 นายสุวิทย์ พรหมเนตร 45 โรคเบาหวาน 2021-06-09
616 นายสุวิทย์ เรืองหมู 43 โรคเบาหวาน 2021-06-09
617 น.ส.นิตยา ทองแก้ว 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
618 น.ส.เพ็ญแข แก้วเหม็ด 51 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
619 น.ส.ยุพิน คงศรีทอง 49 โรคเบาหวาน 2021-06-09
620 นางสุพรรณี ฟ้อนรำดี 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
621 น.ส.วราภรณ์ อิ่มเอิบ 46 โรคเบาหวาน 2021-06-09
622 นายวิโรจน์ ว่องทั่ง 52 โรคเบาหวาน 2021-06-09
623 นายประสพ ปานแดง 50 โรคเบาหวาน 2021-06-09
624 นางปรีดา ส่งแสง 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
625 น.ส.อารมย์ คนเที่ยง 46 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
626 น.ส.มลธิรา ศรีจันทร์ทอง 48 โรคเบาหวาน 2021-06-09
627 นางเสาวลักษณ์ พูดเพราะ 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
628 นายจัด นกรักษ์ 45 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
629 นางวาสนา สุนกิจ 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
630 นางวิรัลพัชร เพ็ชรศรีช่วง 44 โรคอ้วน 2021-06-09
631 นางโสภา เพชรฤทธิ์ 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
632 นายธีระพล ชมชื่น 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
633 นายจิระพงษ์ ชูมณี 50 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
634 น.ส.ภิรมย์ กาญจนบุษย์ 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
635 นายนิคม คงรักที่ 49 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
636 นายครรชิต จริงจิตร 52 โรคเบาหวาน 2021-06-09
637 นายเรียม มีเจ้ย 50 โรคเบาหวาน 2021-06-09
638 นายสุพรรณ มีเจ้ย 53 โรคเบาหวาน 2021-06-09
639 นางชิต ศรีไทย 59 โรคเบาหวาน 2021-06-09
640 นายนิเวศ บัวชูก้าน 56 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
641 นายสุพัฒน์ ศรีไทย 59 โรคเบาหวาน 2021-06-09
642 นางจามรี รองเมือง 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
643 น.ส.ทัดดาว ชูชุมชื่น 39 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
644 นางรัตน์ธนา ไกรเทพ 41 โรคอ้วน 2021-06-09
645 นายสหัส ตั้งถึงถิ่น 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
646 นายธนภูมิ ชูชุมชื่น 16 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
647 นายธนวินท์ ชูชุมชื่น 19 โรคอ้วน 2021-06-09
648 นางสุคนธ์ แสงศรีจันทร์ 60 โรคเบาหวาน 2021-06-09
649 นายเล็ก แสงศรีจันทร์ 40 โรคเบาหวาน 2021-06-09
650 นายวรรณะ ช่วยหนู 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
651 น.ส.อรัญญา ช่วยหนู 52 โรคเบาหวาน 2021-06-09
652 นายโสภณ หนูเซ่ง 41 โรคเบาหวาน 2021-06-09
653 นางแสงจันทร์ จีนประชา 58 โรคเบาหวาน 2021-06-09
654 นางสุดใจ พัฒนา 40 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
655 น.ส.ขนิษฐา บัวลอย 34 โรคอ้วน 2021-06-09
656 นายบุญเลิศ บัวลอย 26 โรคอ้วน 2021-06-09
657 นายณรงค์ คงประสม 58 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
658 นางวรรณา ศรีจันทร์ทอง 50 โรคเบาหวาน 2021-06-09
659 นายจิระเดช ชุมแสงศรี 38 โรคเบาหวาน 2021-06-09
660 น.ส.กนกวรรณ โชติพันธ์ 29 โรคอ้วน 2021-06-09
661 นายเจริญ ชุมอักษร 60 โรคเบาหวาน 2021-06-09
662 นายอนิรุต ชุมอักษร 41 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
663 น.ส.ประเคียง ส่งเสริม 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
664 นางปานใจ ศรีจันทร์ทอง 54 โรคอ้วน 2021-06-09
665 นางพุม เรืองสวน 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
666 นายประพาส เรืองสวน 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
667 น.ส.ดรุณี หนูวงศ์ 49 โรคเบาหวาน 2021-06-09
668 น.ส.วาสนา ยอดเดชา 28 โรคอ้วน 2021-06-09
669 น.ส.วิรัญญา เต็มสังข์ 54 โรคมะเร็ง 2021-06-09
670 นางวรรณา กันตังกุล 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
671 น.ส.อารัญญา แป้นชู 56 โรคเบาหวาน 2021-06-09
672 นายนิรันดร์ ขวัญศรีสุทธิ์ 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
673 นางจุฬาพร ศรีเมฆ 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
674 นายมานิต ศรีเมฆ 55 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
675 นางราศรี วัฒนศรี 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
676 นายธีระยุทธ รัตนเรืองบวร 46 โรคเบาหวาน 2021-06-09
677 น.ส.ศิริพร อ่อนสี 42 โรคเบาหวาน 2021-06-09
678 นายธวัชชัย จินดาแก้ว 31 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
679 นายชูเกียรติ ด้วงสีเงิน 51 โรคเบาหวาน 2021-06-09
680 นายสมนึก ทิพเศษ 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
681 น.ส.นิตยา เงินสมทอง 53 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
682 นางปราณี อ่อนสนิส 48 โรคเบาหวาน 2021-06-09
683 นายพรหมชาติ อ่อนสนิท 54 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
684 นายภานุวัฒน์ เป็นสุข 33 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
685 น.ส.อารีย์ เป็นสุข 55 โรคอ้วน 2021-06-09
686 น.ส.อุทิศ บัวเกิด 39 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
687 นางคำนึง คงเอียด 57 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
688 น.ส.ปณิดา ทองศรี 34 โรคเบาหวาน 2021-06-09
689 นางราตรี สีนา 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-09
690 นางวิยะนันท์ ศักดิรัตน์ 55 โรคเบาหวาน 2021-06-09
691 นายสมใจ ขวัญศรีสุทธิ์ 52 โรคเบาหวาน 2021-06-09
692 นายนพดล ซุ่นสั้น 35 โรคอ้วน 2021-06-09
693 นายสมพร ขวัญทอง 47 โรคเบาหวาน 2021-06-09
694 นายสุดใจ สองแก้ว 54 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
695 นางนิราภร คงศรีอ่อน 47 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
696 นางมลิ กายเพ็ชร์ 54 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-09
697 นางเอื้อม หนูผอม 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-09
698 นายชัยยุทธ วิเชียรโชติ 55 โรคเบาหวาน 2021-06-09
699 นายกิตฤทธิ์ อ้นเพ็ชร 57 โรคเบาหวาน 2021-06-09
700 นางทองพุทธ อ้นเพ็ชร 57 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-09
701 นายกุศล วิรุลศรี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
702 นางหนูเนียม วิรุลศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
703 นางวนิดา เปลี่ยนศรี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
704 นางสมญา ลูกแป้น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
705 นายสามารถ ไชยรัตน์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
706 น.ส.พรอุไร เปลี่ยนศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
707 นายสี ชุมอักษร 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
708 นายก่อเกียรติ คงเจริญ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
709 นายสนั่น อินทรวิเศษ 63 2021-06-10
710 นางพรรณ?ทิพย์? เจริญ?รูป? 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
711 นายเผียน เจ้ยทองศรี 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
712 นางประคิ่น เจ้ยทองศรี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
713 นายจํานงค์ ตรังค์คุณากร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
714 นายชนินทร์ เพชรฤทธิ์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
715 นางพยอม เพชรฤทธิ์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
716 น.ส.จิรา ชุมอักษร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
717 นางสงบ ส่งเสริม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
718 นายอนุศาสตร์ เจ้ยทองศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
719 นางอุไร หนูสงค์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
720 นายประเจียด ศรีบุญนาค 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
721 ร.ต.ท.ศักดิ์ ชูโรจน์ 58 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าอ 2021-06-10
722 นางเพ็ญศรี ธรรมโชติ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
723 นางเพรียง คงขำ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
724 นายเพรียง คงช่วย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
725 นางเพิ่ม ทองสงวน 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
726 นายเพี้ยน คีรินทร์ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
727 นางไพรัตน์ ลั่นเต้ง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
728 นางฟอง ขุนอินทร์ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
729 นางเมธินี ยืนยง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
730 นายโรจน์ คีรินทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
731 น.ส.เอียด ช่วยเรือง 56 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-10
732 นายเจริญวิทย์ จันทร 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-10
733 นางสมจิตร จูห้อง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
734 นางนิวร กตัญญู 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
735 นายเสน่ห์ เลี้ยวลิ้ม 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
736 นางปร่อย เมียนโอ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
737 นายสุพันธ์ สัจกุล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
738 นางสมใจ สุกรอดรู้ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
739 นางกิ้น บุญรอด 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
740 นางกิ้น คงขำ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
741 นางเกลื่อม จินตวิเศษ 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
742 นายเกิด นวนหงษ์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
743 นายเขียว ด้วงนุ้ย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
744 นางนวลทิพย์ เขียดน้อย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
745 นายไข่ ชุมศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
746 นายไข่ ช่างสลัก 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
747 นางคลาด จิตรา 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
748 นายคลาย วุ่นสั่งทำ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
749 นายเคียง คีรีรักษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
750 นางเคียง บุญรอด 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
751 นายจรวย แกล้วกล้า 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
752 นางจริน หมื่นโพธิ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
753 นายจรูญ บัวลอย 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
754 นายจรูญ ศรีเพชร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
755 นางจำนงค์ สิทธิชัย 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
756 นางจำเนียร มากเพ็ชร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
757 นางจำเนียร ทองดียิ่ง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
758 นายจิรวัฒน์ ด้วงนุ้ย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
759 นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
760 นางจิรา จีนประชา 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
761 นายเจริญ คงรอด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
762 นางเฉลียว ทองเพณี 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
763 นายวสุรัตน์ เซ่งย่อง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
764 นายเสถียน กตัญญู 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
765 นายชอบ เซ่งห้อง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
766 นางชอบ ชมชื่น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
767 นายชิด พลัดทองศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
768 นางชีพ ทองดียิ่ง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
769 นายชู ทองใบ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
770 นายเชี่ยว วิมลเมือง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
771 นายไชยศักดิ์ อาจสงคราม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
772 นายซั่น ส่งกิจ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
773 นางดา กลิ่นจันทร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
774 นางดารา กาลสุวรรณ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
775 นางถิ้ง มัธยม 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
776 นางทวี คนเที่ยง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
777 นายทวี คงพูล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
778 นายทวีสิทธิ์ บุญรอด 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
779 นายเทพพิทักษ์ เนียมสม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
780 นางเทือน คุ้มรักษา 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
781 ร.ต.ท.ธงชัย พยุงวงษ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
782 นายธวัช ศรีจันทร์ทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
783 นายธวัช อ้นเพ็ชร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
784 นางธิดา มากสาขา 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
785 นายนวน สิทธิชัย 95 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
786 นางนวรัตน์ หนูเอียด 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
787 นางสาวนวล ช่างสลัก 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
788 นายนอง ทองดียิ่ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
789 นายนิโรช บุญรอด 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
790 นายนี จิตรา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
791 นางนุชนาฏ ราชเดิม 63 2021-06-11
792 นายจัด ศรีหมาน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
793 นางปราณี บัวทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
794 น.ส.จุฑาทิพย์ ทองอ่อน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
795 นางหีด โสมสาย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
796 นางจุรี คงด้วง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
797 นายสุนทร ศิริพันธ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
798 นายกล่อม ศิริพันธ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
799 นายดาบตำรวจเลี่ยม ปิยดิลก 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-11
800 นางปราณี ราชเดิม 55 โรคเบาหวาน 2021-06-11
801 นางสาวพิณญา ชูจิตร 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-11
802 นายภานุพงศ์ คงด้วง 42 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-11
803 นางสาวโสภา จันแก้ว 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-11
804 นายโสภณ โภคา 60 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-11
805 นางสาวสุพรรณี เซ่งง่าย 52 โรคเบาหวาน 2021-06-11
806 นายสมศักดิ์ เทพภิรมย์ 54 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-11
807 นายชาตรี คีรีรักษ์ 56 โรคเบาหวาน 2021-06-11
808 นายสมมาตร เอียดทวน 55 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-11
809 นายนฤชัย เพ็งพาจร 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-11
810 นางสุรัมภา เครือวิทย์ 60 ประชาชนทั่วไป 2021-06-11
811 นางสุมาลี ซาไซ 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-11
812 นางเหวียง คงชื่นจิตร 81 โรคมะเร็ง 2021-06-11
813 นายพรชัย ครชาตรี 49 โรคเบาหวาน 2021-06-11
814 นายระเด่น บำรุงกลาง 46 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-11
815 นางมยุรี จันทร์มีศรี 55 โรคเบาหวาน 2021-06-11
816 นางขวัญเรือน แท่นทอง 42 โรคอ้วน 2021-06-11
817 นางเรียง จีนประชา 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-12
818 นายริ่น จีนประชา 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-12
819 นางอาภรณ์ โบยนวล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-12
820 นางชั้น คีรินทร์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
821 นางสมนึก คงพินิต 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
822 นายสว่าง คีรินทร์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
823 นางประเดื่อง กัญญาพันธ์ 54 โรคเบาหวาน 2021-06-14
824 นายวิน เนียมชูชื่น 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
825 นางสมัย พงศ์แพทย์ 37 โรคเบาหวาน 2021-06-14
826 นายจรัญ จงทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
827 นางชมชื่น พริกชูผล 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
828 นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
829 นางวิลาส เต็มสังข์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
830 นายอรุณ ยงวิริยกุล 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
831 นางสำอาง เพ็ชรฤทธิ์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
832 นายพัว เพ็ชรฤทธิ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
833 นางสุนี เจ้ยทองศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
834 นางอารมณ์ เอ็กต๋อง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
835 นางอุบล จันทร์ทองเดช 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
836 นายหล้อม ด้วงศรีเงิน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
837 นางแอบ แซ่ซั้ว 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
838 นายสุทิน นะแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
839 นางจรรยา ศรมีศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
840 นาง ประดับ จงทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
841 นายสุคนธ์ ศรมีศรี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
842 นางนิยภา ยงวิริยกุล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
843 นายอาคม ไชยมงคล 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
844 นายจำนง ทองแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
845 นางเอียน คงกำเหนิด 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
846 นายสุจิต คงกำเหนิด 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
847 นายปลด ขาวปาน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
848 นางเด่นดวง แดงสมศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
849 นายจรูญ รู้เพราะจีน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
850 นางเยื้อง รู้เพราะจีน 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
851 นายสุชาติ ขวัญศรีสุทธิ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
852 นางกาญดา นกศรีแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
853 นางสอิ้ง ด้วงศรีเงิน 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
854 นางประคิ่น กลิ่นจันทร์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
855 นายสมพงษ์ กลิ่นจันทร์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
856 นายเล็ก แซ่ตั๋น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
857 นางน้อม สิงห์มณี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
858 นางวิยดา ทองนวน 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
859 นายพิน ทองนวน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
860 นายเชษฐศักดิ์ สิงห์มณี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
861 นายวิทูร บุญสิทธิ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
862 นางธิดา บุญสิทธิ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
863 นายชัยวัฒน์ จันแดง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
864 นายสมปอง สุขเสน 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
865 นางลิ้ม สุขเสน 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
866 นางเพ็ญทิพย์ บัวมีกลิ่น 55 โรคมะเร็ง 2021-06-14
867 นางบุญช่วย เนียมชูชื่น 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
868 นางหนูแดง สุขเสน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
869 นางจบ อินคง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
870 นางแก้วตา พยัคฆ์รังสี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
871 นางเลื่อน รอดรัตน์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
872 นายเชียร ทองชาติ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
873 นายประดิษฐ์ คงแก้ว 60 โรคเบาหวาน 2021-06-14
874 นางพัว ทองชาติ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
875 นายนวย รอดรัตน์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
876 นายวินันท์ ทองนวน 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
877 นางห้อง ทองนวน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
878 นายวินัย ภักดีย่อง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-14
879 นายชนะ จันแดง 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-14
880 นายเคลื่อน แก่นแก้ว 58 โรคเบาหวาน 2021-06-14
881 นางสมจิตร์ ยอดยิ่ง 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-14
882 นายสมกิจ เพ็ชรฤทธิ์ 52 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-14
883 น.ส.กนกวรรณ แสงแก้ว 48 โรคเบาหวาน 2021-06-14
884 นางโชคดี ลั่นสิน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
885 นางเล็ก สงศรีจันทร์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
886 นายเชือน สงศรีจันทร์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
887 นายประไพ ชอบชูผล 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
888 นายสอ้าน สุขเสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
889 นางหนูทอง ทองประดับ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
890 นายชำนาญ จันทร์สุวรรณ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
891 นายโชคชัย กิจศิลป 64 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-15
892 นางคลี่ ชอบชูผล 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
893 นายอภิสิทธิ์ สุขเสน 39 โรคอ้วน 2021-06-15
894 น.ส.กรวิรินทร์ บัวคง 23 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-15
895 นางชริน ช่วยดู 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-15
896 นายพิกุลเดช เทพพูลผล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
897 นางละออง ทองสาย 52 โรคเบาหวาน 2021-06-15
898 นายทรงยศ แสงจันทร์ 37 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
899 นางมาลัย ช่วยดู 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
900 นางวัน แสงแก้ว 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
901 น.ส.กันยา ชูเวท 32 โรคอ้วน 2021-06-15
902 นางยุพา เข็มทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
903 นางสำอาง เต็มสังข์ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
904 นางคล่อง ดำขำ 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
905 นายเฉลียว อะกึ่ง 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
906 นายวิศนุณ์ เงินสมทอง 38 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
907 นายวิโรจน์ ทองศรี 49 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-15
908 นายปรีชา เงินสมทอง 44 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-15
909 นายวรรทา ชุมคง 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-15
910 นางอภิญา รังศรี 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-15
911 นายณรงค์ แกล้วกล้า 42 โรคเบาหวาน 2021-06-15
912 นางวรินทร์รัตน์ สุขเสน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-15
913 ไม่พบข้อมูลกุลธิดา เยาดำ 43 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ 2021-06-16
914 นายจรูญ เพ็งพาจร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
915 นายเดชา ช่วยบำรุง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
916 นางพรพรรณ เพ็ชรสงค์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
917 นางจรุญศรี จันทร์เพ็ชร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
918 นางจรวย โงกเขา 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
919 นายเชษฐ จีนประชา 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
920 นางแย้ม ชูภักดี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
921 นางปรารมย์ รักษาศรี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
922 นางอัมภา กลําศรีทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
923 นายแปลก กล่ำศรีทอง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
924 นางภรณี ชินอ่อน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
925 นายสนอง ชินอ่อน 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
926 นายสมมุ่ง ทองอ่อน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
927 นางวรรณา กรุณกิจ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
928 นางเบญญาภา จิรกฤตธรากุล 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
929 นายสำรวย ฃื่อย่าน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
930 นางแตว มาศเมฆ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
931 นางสุ่นโม้ย เพ็ชรชุม 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
932 นายสมนึก เพ็ชรชุม 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
933 นางเขียด สองทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
934 นายจิรธัช เพชรย้อย 52 โรคเบาหวาน 2021-06-16
935 นายชม สามเมือง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
936 นางสุเจียน ทองอ่อน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
937 นายเขียว สุขมีชัย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
938 นายเกษมสิทธิ์ สุขเจริญ 51 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-16
939 นายนิคม เอียดอ่อน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
940 นางอิต เอียดอ่อน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
941 นายมาลัย โยธาจุล 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
942 นายน้อม เยี่ยมศิริ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
943 นายเดี้ยน จ่าสกุล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
944 นายสมบูรณ์ นิระโส 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
945 นายสมปอง สมศรี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
946 นางมลทิพย์ สมศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
947 นางกลา เหตุทอง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
948 นางหนูเล็ก แจ้งทวี 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
949 นางจินตนา คงเมือง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
950 นางไว จันทร์พุ่ม 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
951 นายวิชัย ชูชนะ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
952 นายสนิท ขุนทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
953 นางบุญรับ เนาวโคอักษร 55 โรคเบาหวาน 2021-06-16
954 นางโสพิน ริมเขต 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
955 นางสมบัติ ชูช่วย 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
956 นายเหวียง วัฒนะ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
957 นายเลียบ เปาะทอง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
958 นางบุบผา บุญศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
959 นางกิ่งศิริ เพ็งสกุล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
960 นายสถาพร บุญธรรม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
961 นางวงจันทร์ บุญธรรม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
962 นางนิภา บุญเสน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
963 นายรั้น แดงอุ้ย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
964 น.ส.วันดี ดำมี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
965 นายดำ หนูดำ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
966 นายศรีนวล ชนาชน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
967 นายปาน ชูยก 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
968 นายธงไชย ชูจิตรชื่น 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
969 นางโสภา ชูยก 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
970 นางสมศิริ ชูจิตรชื่น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
971 นายหุ้ย แก้วทองศร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
972 นางสอิ้ง แก้วทองศร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
973 นายโท ไชยเสภี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
974 นางรัชนี ไวยวุฒิ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
975 นายประจบ บุญเหลือ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
976 นายสำเรียง บุญมาก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
977 นายเจริญ บุญช่วย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
978 นางจุไร บุญช่วย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
979 นายเทียน เมฆเกต 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
980 นางเกษม เมฆเกตุ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
981 นางอำนวย เมืองแก้ว 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
982 นางชุลี ชูเกิด 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
983 นางหนูเจือ ชูแก้วร่วง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
984 นายเลื่อน ชูแก้วร่วง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
985 นายสมชาย จิตรรักไทย 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
986 นาย ธนวรรชน์ วิพุชชัยพลเดช 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
987 นาย แสวง อินทร์ฤทธิ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
988 นางคิ่น เหตุทอง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
989 นางอั้น พริกแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
990 นางมาลัย อ่อนสนิท 48 โรคเบาหวาน 2021-06-16
991 นายจบ คงชิต 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
992 นายถาวร คหวงค์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
993 นายวิวา นุ้ยสี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
994 นางอุษา นุ้ยสี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
995 นายจรัส สุวรรณ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
996 นางอัมภา คงชิต 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
997 นางย้วน หนูล้าน 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
998 น.ส.หนูกลิ่น บัวแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
999 นางหมุน รอดดำ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1000 นายประสิทธิ์ บัวสุขศรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1001 นายปลอบ ดีชูศร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1002 นางป่วน ขุนทอง 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1003 นางวันดี นิปกะกุล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1004 นางเกลื่อม ชูชนะ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1005 นางยิ้น กระดังงา 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1006 นางเปื้อน มากสุวรรณ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1007 นางศศิพร สืบพันธ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1008 นางยินดี เต็มไชย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1009 นายเสริม เต็มไชย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1010 นายเสริม คีรีรักษ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1011 นายสมพร สุขสี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1012 นางเลิศ หลีวิจิตร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1013 นายสุด หลีวิจิตร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1014 นายคำรณ ทองช่วย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-16
1015 นางวาสนา ไชยภักดี 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1016 นายเลียบ โพชสาลี 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1017 นางวิรัช คงชิต 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1018 นายยงยุทธ ไทยกลาง 53 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1019 น.ส.ปุณยนุช โพชสาลี 46 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1020 นายประทีป นิปกะกุล 59 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-16
1021 นายประพันธ์ เต็มสังข์ 51 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1022 นางอำไพ นาศร 56 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1023 นายสมหมาย ช่วยมี 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1024 นายสุพัฒน์ อินทร์ฤทธิ์ 39 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-16
1025 นางนิยม เยี่ยมศิริ 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1026 นางพรทิพย์ รอดเพ็ง 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1027 นายทัศสุณี ศรีชัย 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1028 นางสาคร รักษาศรี 51 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1029 นายวีระพงศ์ ชูแก้วร่วง 29 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-16
1030 นายบัญดิษฐ์ มากสุวรรณ 54 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-16
1031 น.ส.พูลศรี ขวดแก้ว 60 โรคเบาหวาน 2021-06-16
1032 นายวิเชียร สงแก้ว 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-16
1033 นางนฤมล ด้วนรู้ที่ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1034 นางสมพิศ เทพพูลผล 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1035 นางจิดาภา แสงแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1036 นางคลาด แสงแก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1037 น.ส.วาด ดำเกาะ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1038 นางชอบ ศรีจันทร์ทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1039 นายผัน ทองสาย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1040 นางเคลื่อน ช่วยดู 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1041 นายชม เข็มทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1042 นายสุเทพ ทองสาย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1043 นายจิตร แสงแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1044 นางคลาด เงินสมทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1045 นายเฉิด ช่วยดู 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1046 นายลอย ชูเวท 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1047 นางคลี่ ชูเวท 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1048 น.ส.ฉุ้ง นุชม่วง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1049 นายเอียด เพชรจันทร์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1050 นางคล่อง มากนคร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1051 นางบุญรัก ทองศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1052 นางเสงี่ยม แก้วเขียว 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1053 นายน้อม แสงแก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1054 น.ส.ติ๋ม เห้งสีป้อง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1055 นายประจิม มีพอเห็น 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1056 นายศิริ ชูหอยทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1057 นายสมพล พงษ์แพทย์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1058 นายวิสิทธิ์ ขวัญทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1059 นายบุญครอง เทพพูลผล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1060 นางราตรี พิทักษ์เสรีธรรม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1061 นางอุไร เก้าเอี้ยน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1062 นายสมนึก เพ็ชรบูรณ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1063 นางจินดา เพ็ชรบูรณ์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1064 นางฉลวย พุ่มช่วย 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1065 นางบรรเจิด สังเกตุ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1066 นายเวียง สังเกตุ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1067 นายเชื้อ เข็มทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1068 นายสุชาติ นวลปาน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1069 นางเพ็ญศรี ศรีจันทร์ทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1070 นางเอี่ยม แสงจันทร์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-17
1071 นางเขียด จันทร์แย้ม 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1072 นายสมโชค เพ็ชรเล็ก 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1073 นายจงเจตน์ ตั้งคำ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1074 นายสมหมาย ดีชูศร 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1075 น.ส.รุจิรา บัวมีกลิ่น 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-18
1076 นายบุญชิต ทองบัว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1077 นายบุญมี หอมหวล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1078 นางประกาย ทวีตา 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1079 นางประคอง อ่อนน้อม 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1080 นายประดิษฐ์ สิทธิชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1081 นายประทิว กาลสุวรรณ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1082 นายประทีป มาศจุฑาเศรณี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1083 นางพิกุล นวลปาน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1084 นางพิทยาภรณ์ ศรีจันทร์ทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1085 นายพิพัฒน์ ศรีจันทร์ทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1086 นายพูลผล ลั่นเต้ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1087 นางพูลศรี ศรีบุญนาค 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1088 นางปัญจมาพร ลั่นเต้ง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1089 นายป๋านแก้ว สุขจิตต์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1090 นางปิยะกาญจน์ บัวมีกลิ่น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1091 นายผุด ดำคชรัตน์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1092 นายพนม หมั้นการ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1093 น.ส.ภาสินี ศรีจันทร์ทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1094 นายมนัส รัตนเรืองบวร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1095 นายมนัส ดำทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1096 นายมนูญ มากเพ็ชร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1097 นางมลิ ทองมา 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1098 น.ส.มาลี คงขำ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1099 นายฤทธิ์ อินเกลี้ยง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1100 นางละออง แกล้วกล้า 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1101 นางละเอียด ศรีปล้อง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1102 นางวรรณา ศรีนคร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1103 นายวิชัย ธรรมโชติ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1104 นายวินิจ ศรีหมุดกุล 81 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-18
1105 นายวิม เพชรอินทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1106 น.ส.วิโรจน์ จีนประชา 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1107 นายวีระยุทธ์ คงพูล 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1108 นายวีระศักดิ์ วัฒนสกุลพงศ์ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1109 นายศิริวัชร์ อ้นเพชร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1110 นายสงัด ทองหุ้ย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1111 นายสถิต สิทธิชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1112 น.ส.สมจิตร คงอินแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1113 นางสมจิตร คงด้วง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1114 นายสมทบ คงด้วง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1115 นายสมนึก ทองดียิ่ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1116 นายสมบูรณ์ จินตวิเศษ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1117 นายสมบูรณ์ คงมีสุข 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1118 นายสมบูรณ์ สังข์ทอง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1119 นายสมบูรณ์ ชื่นชอบ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1120 นายสมปอง อินทร์ขันธ์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1121 นายสมปอง สี่หมื่น 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1122 นางเสวียน สี่หมื่น 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1123 นางไสว เพชรฤทธิ์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1124 นายพีรพล คำทิพย์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1125 นางสมสี รัตนเรืองบวร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1126 นางสร้อย ชูนุ่น 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1127 ไม่พบข้อมูลสหัส ทองเพณี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1128 นายสัญชัย งามจี้ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1129 นางจับ ศรีประสิทธิ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1130 นายมงคล คงแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1131 นางสอด แก่นแก้ว 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1132 นายพรบุญ แก่นแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1133 นายเสริม จันทร์แย้ม 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1134 นางนิยม จันทร์แย้ม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1135 นายสาธร แก่นแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1136 นางเยือนรัตน์ กิ่งจันทร์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1137 น.ส.สุเทพ ไข่เหล่ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1138 น.ส.ยุพา พรมจรรย์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1139 นางสาววนิดา สุขลิ้ม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1140 นายวิไล ย่องเส้ง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1141 นายสมพล เจนวิชชุเมธ 57 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-18
1142 นายสุริยันต์ อ่อนรู้ที่ 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-18
1143 นายศราวุธ เฉาล้ม 40 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1144 นายประทุม ชุมอักษร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1145 นางบุญชุบ ธรรมสุทธิไพศาล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1146 นายนิตย์ ธรรมสุทธิไพศาล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1147 นายคริ้ม ทองบัว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1148 นางเรณู ชุมอักษร 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1149 นายสมเกียรติ อ่อนรู้ที่ 54 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1150 นายไข่ จันทร์เพ็ชร 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1151 นายธีระ สุขขี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1152 นายสมนึก หกสี่ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1153 นางสุชีพ มากนคร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1154 น.ส.บุญริน ทองอ่อน 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1155 นายวิจิตร ประสงค์กิจ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1156 นายสมร พันธ์ศรี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1157 นางประภา ประสงค์กิจ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1158 นายแปลก โพชสาลี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1159 นายสำราญ วู่นา 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1160 นางหวง คงเมือง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1161 นายไสว คงเมือง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1162 นายสมนึก งามเพียร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1163 นายวิวัฒน์ พูดเพราะ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1164 นายวรรณชัย คงเรือง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1165 นางสุกัญญา ศรีชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1166 นายเปรียม ศรีชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1167 นายกัลยา ทองอ่อน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1168 นางจำปี ทองอ่อน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1169 นางจรินทร์ เช้าฉ้อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1170 นายโชติ เช้าฉ้อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1171 นางสมใจ นานอน 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-18
1172 นางวิมลรัตน์ เพชรคง 55 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1173 นางจินดา อัมรัตน์ 55 โรคอ้วน 2021-06-18
1174 นางวิภาพรรณ แก้วสุวรรณ์ 57 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1175 นางพณิษา มณีรัตน์ 55 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1176 นางแววตา วงค์ขัณ 57 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1177 นางบุญเรียง ฟองโหย 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1178 นายฉ่ำ ฟองโหย 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1179 นางเรณู เที่ยงธรรม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1180 นางสุปาณี รักใหม่ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1181 นางจำเนียร คงแก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1182 นางหนอม ส่งเสริม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1183 นายเวียน ส่งเสริม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1184 นางกัลยา มูลอามาตย์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1185 นางศรีพัตรา ครชาตรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1186 น.ส.หฤทัย บุญเกื้อ 45 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1187 นางประคิ่น อินอักษร 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1188 นางประจวบ ชูมณี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1189 นางแอด คงประสม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1190 นายจำนงค์ สังข์ทอง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1191 นางสุรพล สังข์ทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1192 นายเสียง พรามแผลง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1193 นายนอง อินอักษร 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1194 นางยินดี รักษาวงค์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1195 นางสุณี สังขารา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1196 นางริ่น รักไทย 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1197 นายศิริศักดิ์ ศรีจันทร์ทอง 58 โรคเบาหวาน 2021-06-18
1198 นายสำราญ ประมวลศิลป์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-18
1199 นางสาวมนพัทร์ จันแดง 46 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-21
1200 น.ส.พัชวิวรรณ์ จันทร์วงษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-21
1201 นายสมมิตร สังข์จันทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-21
1202 นายสมนึก ชัยทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-21
1203 นางกนกทิพย์ ชนะสิทธิ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-21
1204 นายสำณี ชูเพ็ง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-22
1205 น.ส.มาลี จันทร์สุขศรี 52 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-06-22
1206 นายวรวุฒิ ศิริพันธ์ 31 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-22
1207 นายสังเวียน บัวเกิด 56 โรคเบาหวาน 2021-06-22
1208 นายยิ่งชัยฤทธิ์ สุขเสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-22
1209 นางพรนิภา ชูทิพย์ 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1210 นางทิพชนันท์ ยนประสิทธิ์ 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1211 นางนันธิ์ภักดิ์ เรืองศรี 35 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1212 นางพรรณวดี แสงแก้ว 44 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1213 นางสุนีย์ อ้นเพ็ชร 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1214 นายธรรมทักษ์ เทพพูลผล 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1215 นายเขียว ทองย้อย 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1216 นายสาโรจน์ คงศรีอ่อน 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1217 นางกัลยา ปราบเขตต์ 57 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1218 นายวิน แสงแก้ว 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1219 นางพันทิพย์ เทพพูลผล 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1220 นางวัลภา ภัติศิริ 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1221 นายชวน คงขำ 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1222 นางจิราวรรณ แสงแก้ว 36 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1223 นายเคล้าน้อย เทพพูลผล 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1224 นายวัชระ ยงประเดิม 50 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1225 นายแพร้ว แก้วเขียว 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1226 นางวราภรณ์ คงเอียด 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1227 นางสาวอมรา นวนกำเนิด 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1228 นายสุชาติ บุญโท 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1229 นางปรีดา แก้วเขียว 49 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1230 นางนิทยา คงมีสุข 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1231 นางวรรณา ขุนอินทร์ 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1232 นางจีรนันท์ แสงหิรัญ 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1233 นางปรีดา เลขะจิตร์ 44 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1234 นางอารีย์ เทพพูลผล 58 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1235 นางสุณิต พงษ์แพทย์ 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1236 นายไสว แสงหิรัญ 46 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1237 นางทิพรัตน์ เนียมชูชื่น 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1238 นายชอบ หีบเพ็ชร 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1239 นางสาวลัดดาวัลย์ เทพพูลผล 38 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1240 นางศรษิรักษ์ ชูหอยทอง 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1241 นางอำนวย ณนคร 57 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1242 นายสว่าง พูดเพราะ 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1243 นายพัสกร คงธัญธรรม 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-06-23
1244 นางเพ็ญศรี สังข์สุข 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-23
1245 นางสอิ้ง ลั่นเต้ง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1246 นายสามารถ ลั่นเต้ง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1247 นายสามารถ เกตุรัตนะปรีชา 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1248 นายสำเริง บุญวงศ์วิวัฒน์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1249 นายสิทธิ์ กลิ่นจันทร์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1250 นางสิริพร เทพวิเชียร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1251 นายสุธี เต้งมุ่ย 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1252 นางสุนันท์ กังแฮ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1253 นายสุภาส ราชเดิม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1254 ร.ต.อ.สุรพัฒน์ สีฟ้า 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1255 นายสุรพิธ สิทธิชัย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1256 นายสุรินทร์ อ่อนชื่นจิตร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1257 นางหนิ้ง อักขนิฐ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1258 นางหนู ชูหอยทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1259 นางยินดี ด้วงนุ้ย 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1260 นางยินดี สิทธิชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1261 นางยุพา คนเที่ยง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1262 นางระเบียบ สมาธิ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1263 นางรัชนี นิลละออ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1264 น.ส.รัญจวน เต็มสังข์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1265 นางราตรี อินทร์ขันธ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1266 นางอัมพันธ์ วัฒนสกุลพงศ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1267 นางอัมภา เพชรอินทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1268 นางอารมณ์ ศรีจันทร์ทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1269 น.ส.อำนวย พรหมเอียด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1270 นางอิ่ม นวนหงษ์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1271 นางอิ่ม ดำคชรัตน์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1272 นายอุดม ยงประเดิม 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1273 น.ส.อุมา กาลสุวรรณ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1274 น.ส.หนูชิต สิทธิชัย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1275 นางหมุ้น หนูส่ง 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1276 นายหย้ง ทองดียิ่ง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1277 นางอภิรพร จินตวิเศษ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1278 นายอรรถพล แป้นชู 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1279 นางอรุณี บุญรอด 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1280 นางประคอง บุญช่วย 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1281 นายลาภ บุญช่วย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1282 นายทวี รอดเพ็ชร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-24
1283 นายพิสุทธิ์ กิ้มจ้อง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1284 นายบุญนะ คงศรี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1285 นางสุวีนา ทองอ่อน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1286 นางราตรี ศรีคันธะรักษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1287 น.ส.เนียน องอาจ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1288 นางลาภมิตร สิทธิชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1289 นายชอบ แสงเสน 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1290 นางสิริพิมพ์ คงเรือง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1291 นางจำลอง สิทธิชัย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1292 นางสมมิตร ทองรักษ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1293 นายจิตร บัวดำ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1294 นางวิจิตร บัวดำ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1295 นายสุวรรณ มรกต 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1296 นางสุคนธ์ สุวรรณรัตน์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1297 นายจำลอง ไกรเทพ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1298 นางเจือ จันแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1299 นายขุก เพชรสุก 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1300 นางสมใจ จินา 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1301 นางจามรี สุนทรลีลากุล 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-25
1302 นางเหิม เพ็ชร์ฤทธิ์ 60 โรคเบาหวาน 2021-06-25
1303 นางกาญจนา ชัยสีคง 33 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-06-25
1304 น.ส.หทัยวรรณ ดำคู่ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1305 นางหนูเอียด อ้นเพ็ชร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1306 นางลิ่ม พลัดทองศรี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1307 นางพิมพ์ธิดี บุญรอด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1308 นางประคิ่น ไชโย 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1309 นางเสี้ยน อ่อนรู้ที่ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1310 นางส่อง ชิดชอบ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1311 นางเผือด ศรีจันทร์ทอง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1312 นายจรูญ ศรีจันทร์ทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1313 ร้อยตำรวจเอกอุดม ลั่นซ้าย 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1314 นางจุไรรัตน์ เกตุรัตนะปรีชา 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1315 นางอุบล เซ่งห้อง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1316 นางคล่อง จันแก้ว 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1317 นายลือชัย มากเพ็ชร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1318 นางสาวเพื่อน ราหมาน 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1319 นางประคอง แสงเสน 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1320 นางเจริญ ชูบุญส่ง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1321 นางเอียง สังข์ทอง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1322 นางเยี้ยน ด้วงนุ้ย 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1323 นางสมจิตร เล่าเกี้ยง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1324 นางเพียร คงมีสุข 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1325 นางเจือ สุกใส 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1326 นายจเร มากเพ็ชร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1327 นายจัด ชูหอยทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1328 นางอำไพ ลื่อเท่ง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1329 นางสิ้น เต็มสังข์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1330 นางวันดี เพ็ชร์ฤทธิ์ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1331 นางผริ้ง เอียดชูทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1332 นายจรวย จันทร์แป้น 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1333 น.ส.แจ่มศรี ทองเรือง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1334 นางบุญจบ เกตุแก้ว 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1335 นายสมบูรณ์ ทองดียิ่ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1336 นายดนัยพงษ์ โนนม่วง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1337 นางกี บัวศรี 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1338 นางเขียม แดงส่งศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1339 นางคล้อย ขุนเด็กตั้ง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1340 นายจิตร อั้นทอง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1341 นางเจื้อม คงเอียด 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1342 นายเตชัสพร สุภารัตน์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1343 นายถวิล บุญรอด 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1344 นายถิ้ง มั่นซิ้ว 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1345 นางไทย คีรินทร์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1346 นางนันต์ ส่งกิจ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1347 นางประจวบ บัวศรี 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1348 นายผก คนเที่ยง 82 2021-06-28
1349 นางเริ่ม จันหอม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1350 นางละเอียด บุญยะผลึก 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1351 นายลิขิต แสงเสน 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1352 นายทวีพร กังแฮ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-28
1353 นางแสะย่ะ หมั่นด้าเหร๊ะ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1354 นางเจียมจิตร ไหมชู 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1355 นายจำรัส นกรู้รัก 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1356 นางเนียน คลายทุกข์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1357 น.ส.ประดับ อ่อนน้อม 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1358 นางเอี่ยม คงพูล 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1359 นายสมคิด สีนา 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1360 นางสงวน สิงหภูมิ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1361 นางถิ้ง สิทธิชัย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-29
1362 นางวรรณา ศรีบุญนาค 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-30
1363 นายประพันธ์ ไทยกลาง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-30
1364 นางบุญลาภ ถิ่นนิคม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-30
1365 นายชอบ ลูกจันทร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-06-30
1366 นายพงศกร พิณสุวรรณ 33 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1367 นายไพโรจน์ สิทธิชัย 57 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1368 นางวรรณดี สิทธิชัย 48 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1369 นางปราณี ทองดียิ่ง(ใหม่สุด) 49 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1370 นายสมศักดิ์ เทพอักษร 48 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1371 นางอรุณี คำบัวศรี 55 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1372 น.ส.สัจจา ชำนาญ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-30
1373 นายประภาส สังขโชติ 54 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1374 นายปราโมทย์ รักเครือ 52 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-30
1375 นายบุญนำ ทองดียิ่ง 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-06-30
1376 นายนาทพงศ์ เสนีย์ 30 โรคอ้วน 2021-06-30
1377 นายปรีชา อ่อนรู้ที่ 59 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1378 น.ส.ภาวิณี ด้วงนุ้ย 36 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1379 นางอัญชลี นกรู้รัก 51 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1380 นายสมคิด จิตสุวรรณ์ 55 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1381 นางกัลยา ด้วงนุ้ย 59 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1382 นางวรรณทิพย์ ครุฑธามาศ 53 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1383 นางวรรณี อินทรสาร 60 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1384 นายณัฐพล ชัยสีคง 37 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-06-30
1385 นายรุ่งโรจน์ สินไชย 56 โรคเบาหวาน 2021-06-30
1386 นายชาญชิต นกศรีแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1387 นางอารี นกศรีแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1388 นางสุดา หนุนพล 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1389 นางเพ็ง สิทธิชัย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1390 นายณรงค์ ช่วงแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1391 นางเหียม ช่วงแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1392 นายจัด ประสงค์กิจ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1393 นางสุภัค สิทธิชัย 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1394 นายถนอม สุวรรณสมบูรณ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1395 นางฮุ้ง วงศ์วิวัฒน์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1396 นางจำเนียร ยงประเดิม 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1397 นายเจริญ ยงประเดิม 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1398 นางสวลี ทองสงวน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1399 นายสมบูรณ์ จันทร์แย้ม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1400 นางเรณู จันทร์แย้ม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1401 นายสุธี คารวัฒนาวรกุล 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1402 นางนงเยาว์ คารวัฒนาวรกุล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1403 นายประทีป สามห้วย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1404 นางอาภรณ์ แดงอุ้ย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1405 นางเปรมปรี เปาะทอง 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1406 นายวีระศักดิ์ พรหมทอง 54 โรคอ้วน 2021-07-01
1407 นายผัน ชูแสง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1408 นางจิตร ชูแสง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1409 นายประกอบ ทองโอเอี่ยม 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1410 นายโสภณ ชมชื่น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1411 น.ส.วิมลพัชร พลัดทองศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1412 นางเช้า คงประสม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1413 นางจันทร์เพ็ญ คนเที่ยง 46 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1414 ไม่พบข้อมูลพัชราภรณ์ เทพพูลผล 39 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1415 นางเปี้ยน ชัยฤทธิ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1416 นายณัฐพล กลับขัน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1417 นายประสาน ขาวสุด 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1418 นายเรียม ศรีจันทร์ทอง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1419 นายสมหมาย บรรสาร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1420 นางสมปอง แก้วเกิดศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1421 นางประชุม บรรสาร 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1422 ไม่พบข้อมูลปิยนันท์ เทพพูลผล 35 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1423 น.ส.ปัทมา พลัดทองศรี 47 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1424 นางสาวมะลิวัลย์ ศรมีศรี 28 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2021-07-01
1425 นายเพียร ชัยเพชร 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1426 นางผ่อง ชัยเพชร 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1427 นางปรีดา คงช่วย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1428 น.ส.มาลี รักศิลป์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1429 นางจำเริญสุข พลอยดำ 46 โรคอ้วน 2021-07-01
1430 นางซ้วน รักซ้อน 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1431 นางทัศนี ฤทธาล่อง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1432 นางทัศนีย์ เต็มแก้ว 57 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-07-01
1433 นางเอี้ยน หนูวงศ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1434 นางจุฑามาศ รักเรือง 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1435 นางกาญจนา หนูวงศ์ 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1436 นายปราโมทย์ อาสนะ 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1437 นายเลื่องศักดิ์ จันทรสุขศรี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1438 นางน้อย สังข์กำลัง 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1439 นายถนอม เงินสมทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1440 นางสมพิตร เงินสมทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1441 นางอารีย์ บัวมีกลิ่น 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1442 นางจักษุพร เซ่งง่าย 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1443 น.ส.กิตืยาวรรณ จำปา 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1444 น.ส.อุไรวรรณ จีนประชา 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1445 นางศุภกาญจน์ ชอบชูผล 33 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1446 นายอรรณพ เนตรประชา 45 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1447 นางสำรวย เนียมเกตุ 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1448 นางแพร้ว จำปา 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1449 นางอารี แก้วยัง 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1450 นางบุญช่วย ขวัญศรีสุทธิ์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1451 นายบุญช่วย ขวัญศรีสุทธิ์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1452 นางลาภ พันธ์วงศ์รัตน์ 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1453 น.ส.พร้อย ศรีจันทร์ทอง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1454 นางฤทัยกาญจน์ คงมีสุข 39 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1455 นางมาลี ชุมอักษร 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1456 นางเปลี่ยน ชูเกลี้ยง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1457 นางบุญเรือน ชอบชูผล 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1458 นางจุไรรัตน์ วิเชียรโชติ 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1459 นายประพันธ์ ชุมอักษร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1460 นางวรรณี ชุมอักษร 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1461 นางจรวย จินตวิเศษ 57 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1462 นางสโรชา เอียดชูทอง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1463 นางปิ่น ไชยฤทธิ์ 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1464 นายแคว กล่ำศรีทอง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1465 นายคำรณ ชุมแสงศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1466 นายกมล คงอินแก้ว 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1467 นางวันเพ็ญ คงอินแก้ว 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1468 นาย ร่วง นกหรีด 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1469 น.ส.วิภาพร นวนคงรอด 41 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1470 นางปิ่นมณี ทองโอ 55 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1471 นายสุนทร ขิกขำ 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1472 นายสมจิตร ชัยแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1473 นางทิวา ชัยแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1474 นางประคอง ชูสุวรรณ 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1475 นายทิน ขิกขำ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1476 น.ส.สุนิสา หนูผัน 32 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1477 นางรัษฎา ขิกขำ 51 โรคอ้วน 2021-07-01
1478 น.ส.ปรินทร์นิชา ขิกขำ 22 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-01
1479 นายถิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 24 โรคอ้วน 2021-07-01
1480 น.ส.ศิริรัตน์ ศรีจันทร์ทอง 42 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1481 นางลิ่ม ใหม่ละเอียด 96 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1482 นางพรธนวรรณ์ เกื้อคง 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-07-01
1483 นางสบาย เฉาล้ม 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1484 นางสั้น นกรู้รัก 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1485 นายประพันธ์ เชาวดี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1486 นางประเพียร วิมลเมือง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1487 นางประวิง เอียดชูทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1488 นางประสพ นกศรีแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1489 นายประสิทธิ์ คนเที่ยง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1490 นายประเสริฐ จันทร์แย้ม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1491 นางปราณี นกรู้รัก 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1492 นางปราณี กลิ่นจันทร์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1493 ไม่พบข้อมูลปิยพัทธ์ รอดคืน 49 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1494 นางดารุณี จินดาวงษ์ 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1495 นางผ่องศรี คงรักษ์ 40 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1496 ไม่พบข้อมูลศรวิวรรณ รามอินทร์ 36 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1497 นายวิโรจน์ จันทร์ทิพย์ 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1498 นางธนวรรณ์ ชูเพ็ง 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1499 นายสมปอง หมื่นจง 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1500 นางชื่นพิรมย์ สุธาราม 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1501 นายสมปอง ดำทอง 69 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1502 นางเคลื่อม ชูเพ็ง 71 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1503 นางสงบ ชูเพ็ง 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1504 นางอารี เพ็งสำเริง 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1505 นางเจียร เพชรสุทธิ์ 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1506 นางวิลัย สังข์รักษ์ 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1507 นางขวัญศิริ มีจิตร์ 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1508 นางวรรณี ยกย่อง 49 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1509 นางปราณี ยอดชุม 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1510 นายสุครีบ ชูเกลี้ยง 58 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1511 นางฟองใจ สุขเสน 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1512 นายวิรันต์ รัตกูล 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1513 นางฉลวย หนูรอด 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1514 นางเชาวณี แก้วเกิดศรี 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1515 ไม่พบข้อมูลอมรรัตน์ ขิกขำ 34 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1516 นายสมคิด เกื้อรอด 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1517 นางวรรณี อ้นชู 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1518 ไม่พบข้อมูลสุดารัตน์ ศรีสุขแก้ว 25 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1519 นายสมเกียรติ นุ่นทอง 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1520 นางจุรีรัตน์ ศรีชัย 40 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1521 นางเจริญ กิ้มแก้ว 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1522 ไม่พบข้อมูลสายฝน รักบุญ 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1523 นางมณฑาทิพย์ ศรีสด 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1524 นางสาวศิริกร ช่วยทอง 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1525 นางเมื้อน รอดเพ็ชร 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1526 นางหนูเปรียง จุ้ยเฒ่า 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1527 นางจิราภรณ์ ถิ่นทอง 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1528 นางจงอร นวลสม 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1529 นางขนิษฐา คงประสม 37 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1530 น.ส.แค๊ทริยา วงศ์ศรีชู 47 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-07-01
1531 นางเตือนใจ ศรีจันทร์ทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1532 นายสุชาติ ช่วยกุล 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-07-01
1533 นายเอกวัฒน์ กาลสุวรรณ์ 24 โรคอ้วน 2021-07-01
1534 นางสุพิศ ด้วนรู้ที่ 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1535 นางชลิตา คีรินทร์ 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1536 นายเชาวลิต ทองสินสอน 52 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-07-01
1537 นางสาวเจนจิรา เดือนเพ็ญ 25 โรคมะเร็ง 2021-07-01
1538 นายดวงกล้า อิ่มซื่อ 27 โรคอ้วน 2021-07-01
1539 นายเลี่ยน จันแก้ว 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1540 นายว่อน หอยสังข์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1541 นางสด ทับทิม 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1542 นางอำภา อั้นทอง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1543 นางสาวเอื้อน ชุมอักษร 68 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1544 นายเปรม ทับทิม 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1545 น.ส.ประนอม จิตรักไทย 60 โรคมะเร็ง 2021-07-01
1546 นางเปรมปรี หอมหวล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1547 นายเปลื้อง เอียดชูทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1548 นางพร้อย ราชเดิม 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1549 นายแปลก เอียดชูทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1550 นางสาวละมัย รักษาจิตร 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1551 นางลัดดาวัลย์ สิทธิฤกษ์ 60 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-07-01
1552 นางเล็ก คำนวน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1553 นายวิเชียร เขียดน้อย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1554 นางเวียน แก้วขาว 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1555 นายเวียน ศรีนุ่น 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1556 นางสงวน จิตรา 63 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1557 นายสนอง ชูชาตรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1558 นางสมใจ บัวลอย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1559 นางสมใจ ชุมอักษร 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1560 นางสาวสมใจ กลับหน่วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1561 นางสมใจ ทองบัว 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1562 นายสวัสดิ์ เต็มสังข์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1563 นางสิ้ม จันแก้ว 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1564 นางสิริกาญดา บุญรอด 63 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1565 นางสุพิศ นบนอบ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1566 นายเสวียน เทพวิเชียร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1567 นางเสาวณี คงแก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1568 นางไสว ทองใบ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1569 นางยวน ชูชาตรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1570 นางย้วน อั้นทอง 68 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1571 นางเอก บุญรอด 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1572 นางหนูเปรียบ ทองดียิ่ง 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1573 นายเหล็ก ทองบัว 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1574 นายเหวียน เพ็ชรศรีช่วง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1575 นายอ้วน คงเอียด 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1576 นางอ้อน ทองหอม 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1577 นางเอิบ อุบล 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1578 นางกลอยจิตร คงรอด 68 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1579 น.ส.กฤติกา จีนประชา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1580 น.ส.กุหลาบ คงเพ็ง 53 โรคอ้วน 2021-07-01
1581 นางข้อย บุญชิต 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1582 นายแคว้น คงขำ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1583 นายจรัส แก้วแสงขวัญ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1584 นายจรูญ ทองดียิ่ง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1585 นายจวน จีนประชา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1586 นางแคล้ว อุบล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1587 นางจำลอง ศรีบุญนาค 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1588 นายดาบตำรวจอรุณ พลประสิทธิ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1589 น.ส.ณธษา พรหมทอง 31 โรคอ้วน 2021-07-01
1590 น.ส.ขวัญชนก มารดี 50 โรคอ้วน 2021-07-01
1591 นายอำนาจ มารดี 51 โรคมะเร็ง 2021-07-01
1592 น.ส.รุ่งทิวา ขัติยะ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1593 น.ส.จันทวรรณ ตันพงศ์ 57 โรคเบาหวาน 2021-07-01
1594 นางอนงค์ คีรินทร์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-01
1595 นางนวลศรี ครุฑธิราช 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1596 นางละเอียด บุตรน้ำเพชร 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1597 นางสุจิรา ทองนวล 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1598 นายชม กลิ่นหอม 71 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-01
1599 นายสุดตา นานอน 46 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-07-01
1600 นายเฉลิมชัย มุกดา 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1601 นางบุญลาภ มุกดา 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1602 นางถนอม คมขำ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1603 นางละออง เทือกทักษ์ 63 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1604 น.ส.แฉล้ม ศรีจันทร์ทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1605 ไม่พบข้อมูลหลิว ศรีจันทร์ทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1606 นายวิเชียร อุ่นนุช 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1607 นายสำราญ บริพันธ์ 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-07-02
1608 นางสว่าง แก้วละเอียด 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1609 นายถิ้ง คนเที่ยง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1610 นายเติม ทิพย์รัตน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1611 นางอภิญญา แต้เตี้ย 39 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-07-02
1612 นายสมบูรณ์ ทองบัว 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1613 นางคลอเดือน ชัยเอียด 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1614 นายบุญเกิด แก้วคำ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1615 ไม่พบข้อมูลสิริรัตน์ นุ่นชูผล 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1616 นางยุพิน มีเจ้ย 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1617 นางวิลอน ทองดียิ่ง 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1618 นางสุมาลี ชูชมชื่น 57 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1619 นางจรรยา ยอดแก้ว 50 โรคอ้วน 2021-07-02
1620 นายอนันตชัย ศรีจันทร์ทอง 50 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1621 นางมะลิ สังข์ทอง 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1622 นายประสพ สังข์ทอง 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-07-02
1623 นายรอน พลนาค 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1624 นางฉวีวรรณ แก้วทองสวน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1625 นางยุพิน ขันธ์คง 50 โรคอ้วน 2021-07-02
1626 นายวีระชัย ใจห้าว 48 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-02
1627 นางเสาวนีย์ คงทอง 60 โรคอ้วน 2021-07-02
1628 นายเจรมิตร กุมารจันทร์ 58 โรคเบาหวาน 2021-07-02
1629 นายเอื้อน พลภักดี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1630 นายสุพิศ รักไทย 58 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-07-02
1631 นางอุษา ศรีจันทร์ 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1632 นายบุญเที่ยง ศรีจันทร์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1633 นางสุจินตนา จันทร์ประกอบ 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1634 นางสาวอารดา พริกจีน 32 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1635 นางสาวละอองน้อย เทพพูลผล 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1636 นายชัยยงค์ ยงประเดิม 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1637 นางปวีณา ทองขาว 58 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1638 นายวรวิทย์ ชูสุข 20 โรคอ้วน 2021-07-02
1639 นางกิตติญา อินจันทร์ 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1640 นางจุฑารัตน์ รัตนพงศ์ 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1641 นางนารินทร์ ทองใบ 35 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1642 นายสุธี คงชูศรี 58 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1643 นางสุมาลี คงชูศรี 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1644 นางวัลลี ศรีเมฆ 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1645 นางเพียร คงชูศรี 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1646 นายวีระ ด้วงสุข 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1647 นางสาวรุ่งนภา ทองใบ 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1648 นางเบญจมาศ ทิพย์พินิจ 47 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1649 นางนิภาพร ทองใบ 48 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-02
1650 นายวิกิจ ศรีจันทร์ทอง 50 โรคเบาหวาน 2021-07-02
1651 นายเวที แก่นแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-02
1652 นางอุไรวรรณ พูดเพราะ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1653 นางเสงี่ยม พูดเพราะ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1654 นางหวน พูดเพราะ 73 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-03
1655 นางชลาทิพย์ ไข่รอด 49 โรคอ้วน 2021-07-03
1656 นายอรุณ สมนึก 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1657 นางสุจินต์ ช่างเรือทำ 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-03
1658 นางสมจริง ศรีจันทร์ทอง 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-03
1659 นางประยงค์ ศรีสมัย 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-03
1660 นายศรีนวล กลิ่นชื่น 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1661 นางกิจจา มณีโชติ 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-03
1662 นายยงยุทธ มณีโชติ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1663 นายสว่าง จันแดง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1664 นายจุน แซ่หลี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1665 นางสุวรรณี แซ่หลี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1666 นางพร้อย จินดาแก้ว 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-03
1667 นางยุพิน คีรีรักษ์ 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-03
1668 นางตาเสียะ รัญวาสี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1669 นายเจือ รัญวาสี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-03
1670 นายจรินทร์ หวานสนิท 41 โรคไตเรื้อรัง 2021-07-03
1671 นางอุ่นใจ ลิ่มปิชาติ 59 โรคมะเร็ง 2021-07-03
1672 นางละมัย แก้วดี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1673 นางสมจริง ครชาตรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1674 นายประเทือง ทับทิม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1675 นายกิตติ สุขมี 47 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-07-05
1676 นายย่อง บัวมีกลิ่น 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1677 นางจิตรา บัวศรี 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1678 นางเยาวณี ขวัญศรีสุทธิ์ 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1679 นางสุคนธ์ ขวัญศรีสุทธิ์ 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1680 นายชูชาติ คงธรรม 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1681 นางเทวี คงธรรม 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1682 นางพริ้ม จินดาแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1683 นายจรวย จินดาแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1684 ไม่พบข้อมูลยุพา แสงศรีจันทร์ 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1685 นางพิชานันณ์ เนืองฤทธิ์ 43 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1686 นายประทีป นานอน 52 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-07-05
1687 นางบังอร กล่อมพงศ์ 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-07-05
1688 นายสมบัติ กล่อมพงศ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1689 นายยงยุทธ์ แทนด้วง 27 โรคอ้วน 2021-07-05
1690 นายสุรพล ราชเดิม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1691 นายปรีชา เพชรสุก 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-07-05
1692 นายพงศกร ศรีสุขใส 56 โรคอ้วน 2021-08-02
1693 นางสาวหยอ อะหมัด 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1694 นายทับ บัวทอง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1695 นายมานิต ชูจิตรชื่น 50 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1696 นางอำไพ แก้วสองสี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1697 นางนางยุพิน? จ่าสกุล? 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1698 นางทรัพย์ คงแก้ว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1699 นายจำรูญ เต็มสังข์ 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1700 น.ส.พรพิมล ไชยแก้ว 45 โรคอ้วน 2021-08-02
1701 นายเบียบ ลือเล่า 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1702 นางสาวมณีรัตน์ กองการ 26 โรคอ้วน 2021-08-02
1703 นายสาคร ลิ้มชา 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1704 นายอำนวย บุญไพฑูรย์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1705 นางประไพ ต้องชู 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1706 นางปุ่ย อินทรฤทธิ์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1707 นางอาภรณ์ กลิ่นหอม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1708 นางสิริญาพร กิจสวน 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1709 นายพิน ทรัพย์ส่ง 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1710 นายประจบ กิจสวน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1711 นายสำอาง พลเดช 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1712 นายวิปริษณ์ พลบุญ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1713 นายมนพ หนูรอด 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1714 นายณัฐพล อินทรวิเศษ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1715 นางพิน เขาเหม้น 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1716 นายกวี นุวรรณ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1717 นางอารีย์ นาคราช 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1718 นายปัญญา ขวัญศรีสุทธิ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1719 นางอิ้น จันทร์แก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1720 นางจัด ภัตศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1721 นางเพ็ญดวง สงศรี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1722 นางสุมาลี จันทร์ด้วง 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1723 นายโชคดี เทพพูลผล 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1724 นายนิคม ทับทิม 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1725 นางอฤทธิ์สรา รักเมือง 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1726 นายสมวงค์ เฉี้ยนเงิน 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1727 นางศศิวิวรรณ์ สีนา 50 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1728 นางปรียา คงอินแก้ว 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1729 นางสาวดวงพร พลเดช 55 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1730 นางสุนิษา แสงหิรัญ 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1731 นางสุภา อุ้ยกิ้ม 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1732 นางพัชรินทร์ จันทร์ด้วง 33 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1733 นางหงษ์ทิพย์ รอดอินทร์ 51 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1734 ไม่พบข้อมูลชนากานต์ ไทยมิตรชอบ 28 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1735 นางกาญจนา เขาไข่แก้ว 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1736 นางสมจิตร ทองบัว 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1737 นางสาวปทุมวัน กลิ่นจันทร์ 40 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1738 นายภานุวัฒน์ มุสิกะ 47 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1739 นายประเดิม จรคงศรี 31 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1740 นายประทีป ทองบัว 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1741 นายสมมิตร หนูกล้า 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-02
1742 นางเจียบ หนูกล้า 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1743 นางเขียด ยอดวิเชียร 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1744 นายบุญ อินทนนท์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1745 นางมิตร วรรณวงศ์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1746 นายมุข แซ่ฝุ่น 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1747 นางแคล้ว จันเกื้อ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1748 นางวรรณี ทรัพย์ส่ง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1749 นางระเบียบ เจี้ยวเห้ง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1750 นางประคำ แซ่แต้ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1751 นายวีรยุทธ บุญเพ็ง 28 โรคอ้วน 2021-08-02
1752 นายล่อย จินดาแก้ว 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1753 นายกลัด ศรีนวลปาน 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1754 นายสิทธิ์ แก้วการ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1755 นายปรีดา ศักดิรัตน์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1756 นายปรีชา ขวัญศรีสุทธิ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1757 นางเพ็ญศรี คงพูล 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1758 นางวรรณา คงเสน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1759 นางพรทิมา บุญวงศ์วิวัฒน์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1760 นางดุลย์ แก้วกล้า 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1761 นางบุญพิต ศรีสุวรรณ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1762 นายสมปอง ศรีสุวรรณ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1763 นายจักรภัทร อุยสุย 29 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2021-08-02
1764 น.ส.กิตษิธิป ชุมเชื้อ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1765 นายธีระ เศรษฐทัตต์ 51 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1766 นางรุ่ม ปริวัตรพันธ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1767 นายสุชีพ สงศรี 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1768 นางบุญชิต หนูรอด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1769 นางอารมย์ พลเดช 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1770 นางจิตรา เพ่งพิศ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1771 นางเปื้อน แสงหิรัญ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1772 นางประจวบ นวลสม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1773 น.ส.สมใจ พลเดช 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1774 นายสมชิต แสงหิรัญ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1775 นางสมบูรณ์ นุวรรณ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1776 นางพริ้ม ทิพย์ศรี 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1777 นางเอียด อินทรวิเศษ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1778 นางอ่ำ ขุนอินทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1779 นางปลอบ ครชาตรี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1780 นายสติม โพธิสอน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1781 นางอุไร ยอดการ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1782 นางบุญเลิศ สำราญ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1783 นางโปรย จิตรแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1784 นายพัน รอดกูล 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1785 นายอำนวย เจี้ยวเห้ง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1786 นายสินธุ์ นุ่นชูผล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1787 นายนูญ เอี่ยมละม่อม 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1788 นางคล้อย เอี่ยมละม่อม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1789 นางแก้ว เพ็ชรสัง 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1790 นางปาน หนูรอด 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1791 นางอารี จริงจิตร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1792 นางพัชราพร แสงหิรัญ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1793 นายอำพล แก้วท่าแค 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1794 นางฉิ้ม ทองแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1795 นายจรัญ ปลอดแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1796 นายวิน ม้าฤทธิ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1797 นายสมชาย พลเดช 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1798 นายสุวิทย์ อ่อนหาดพอ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1799 นายปรีชา หนูรอด 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1800 นายปรารถนา ทรัพย์ส่ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1801 นายเอียด บุญลือเลิศ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1802 นางหนูวาด ม้าฤทธิ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1803 นางประสพ อินทโร 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1804 นางแฉล้ม ศรีจันทร์ทอง 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1805 นางละออง อ่อนรู้ที่ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1806 นางประจวบ รอดกูล 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1807 นางสุทิน ทรัพย์ส่ง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1808 นายประเสริฐ อินทรวิเศษ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1809 นางยุพิน อินทรวิเศษ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1810 นายธเนศ ช่วยหนู 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1811 นางสมใจ ดำเกาะ 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1812 นางชัด มรดกเกษม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1813 นางวาด ศิริพันธ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1814 นายสุจิตร ศรีเทพ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1815 นายสมนึก ชูเพ็ง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1816 นางปราณี จำนงค์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1817 นางวาสนา จันมัด 52 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1818 นางเตือนใจ สงเสือ 39 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1819 นายถาวร ศรีสด 46 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-02
1820 นางเพ็ญนภา พรหมเดชะ 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1821 นางเปรมปรีดิ์ หาญแกล้ว 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1822 นางศรีเพ็ญ รามแก้ว 46 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1823 นางสาวอรอุมา ชุมพล 29 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1824 นางสาวธัญรัตน์ นาศร 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1825 นางวินัย ถิ่นทอง 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1826 นางเชื่อม ครชาตรี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1827 นายจิตร อินทรวิเศษ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1828 นายสมนึก จิตรแก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1829 นายเรือง ทองนวล 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1830 นางอาพล นาคราช 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1831 นายชอบ ปลอดแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1832 นางถาวร ปลอดแก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1833 นางพริ้ง เพ็งพาจร 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1834 นายวิน ชูพูล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1835 นางคำมูล ดิษฐ์เจริญ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1836 นายผ่อน สุขเพ็ญ 66 โรคมะเร็ง 2021-08-02
1837 นางพรธิดี หมื่นละม้าย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1838 น.ส.วรรณา ทรัพย์ส่ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1839 Mr.เสริน นกศรีแก้ว 64 2021-08-02
1840 นางสงวน ทองเงิน 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1841 นางจันดี กิตติคุณ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1842 นางสายใจ กันจินะ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1843 นางวรรณี พลเดช 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1844 นางช่อง ทองคำ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1845 นางสุจินต์ อุ้ยกิ้ม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1846 นายพร้อม ทองคำ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1847 นายโสภณ วงศ์ยาง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1848 นายธรรมณฤทธิ์ สุขเสน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1849 นายสนิท ทองคำ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1850 นายคล่อง พลเดช 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1851 นายเวง ณะบุญแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1852 นางปล่อย ณะบุญแก้ว 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1853 นายอั้น เทพพูลผล 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1854 นางบุญศรี ทองคำ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1855 นางสมนึก พลเดช 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1856 นายทอน เอ็มรัตน์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1857 นางวรรณรัตน์ อันนบ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1858 นายเทียม นวนเนื่อง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1859 นางอารี กล้าหาญ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1860 นายเจียน เยาว์ดำ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1861 นายสมพร อันนบ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1862 นายสนันต์ จันทร์ด้วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1863 นายประสาร ศรีปล้อง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1864 นางสาวสมใจ อ้นเพ็ชร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1865 นางวรรณดี อ้นเพ็ชร์ 61 2021-08-02
1866 น.ส.กบ ทองผอม 41 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1867 นางปราณี หมื่นสนิท 59 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1868 นายเชื้อ สุขเสน 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1869 นางวันดี รัตนพาหุ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1870 นางกิ่งแก้ว เขาเหม้น 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1871 นางขิน จันทร์เกื้อ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1872 น.ส.สุแจ้ว ปานแดง 45 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-02
1873 นายยงยุทธ ขุนทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1874 นางปราณี ขุนทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1875 นายภานุเดช ชูประสิทธิ์ 28 โรคอ้วน 2021-08-02
1876 นายทรงวุฒิ ศรมีศรี 43 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1877 นางพลัด ส่งเสริม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1878 นายเลิศ สิทธิชัย 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1879 นางปก สิทธิชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1880 น.ส.เจ๊ะยับบาล ปูเงิน 35 โรคอ้วน 2021-08-02
1881 นายสมบูรณ์ บรรสาร 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1882 นางนิตย์ บรรสาร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1883 นางอาลัย เล้นสิ้น 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1884 นางประภา หิ้นมี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1885 นายอุบล หิ้นมี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1886 นางภรณ์วิพัชร์ ปลาสุวรรณ 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1887 นางวิไล อ่อนสนิท 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1888 นายปรีชา ส่งศรีจันทร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1889 นายจิตร อ่อนสนิท 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1890 นายเฉลิม หมื่นสนิท 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1891 นางประจวบ สุขเสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1892 นางสุจินต์ ขุ้ยด้วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1893 นางภรณ์ฤดี ส่งศรีจันทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1894 นางสมจิตร เขาเหม้น 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1895 นางแฉล้ม ยงประเดิม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1896 นายจิตร เขาเหม้น 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1897 นางเดษ สุขเสน 97 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1898 นายประเสริฐ รัตนพาหุ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1899 นายเล็ก ทองสงวน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1900 นายย่อง อ่อนรู้ที่ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1901 นายสว่าง เนียมชูชื่น 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1902 นางประคอง เนียมชูชื่น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1903 นางบุญคง ทองประดับ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1904 นายณรงค์ เรืองงาม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1905 นายแจ้ว ศรีโภคา 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1906 นายเวียน ครุฑธิราช 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1907 นายศุภกร สามสี 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1908 นายสมนึก แก้วจันทร์ 60 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1909 นางสมใจ แกล้วกล้า 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1910 นางหนูพิน ทองดียิ่ง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1911 นางถนิด ไกรเทพ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1912 นางสาวปลื้ม เกลี้ยงทิพย์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1913 นางถนอม เอียดชูทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1914 นางยุพา กลิ่นจันทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1915 นายประคิ่น คงชูศรี 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1916 นางคลาย หนูเนตร 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1917 นางสาวนุ้ย เมืองแก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1918 นางสุคนธ์ แซ่ภู่ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1919 นางสาวพัชรินทร์ จันทนนท์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1920 นายนิคม จันทนนท์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1921 นายประวิทย์ อังศุวิริยะ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1922 นางฉลวย อังศุวิริยะ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1923 นางสุจิตรา สอนเครือ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1924 นางละม่อม สินศิริ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1925 นางพัชรี สมบัติ 55 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1926 น.ส.พัชนา ศรีเรือง 48 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1927 นายสุรพิชญ์ ศรีเรือง 47 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-02
1928 นายเจริญ พลกาย 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1929 นางประคอง อ่อนสนิส 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1930 นางโสภา ชูยก 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1931 นายสมเกียรติ พูดเพราะ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1932 นายดาบตำรวจประเสริฐ ประสมพงศ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1933 นางสาวนุชนาฏ มัธยม 28 โรคอ้วน 2021-08-02
1934 นางกรรณิการ์ พรรณสันฐาน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1935 นางสมใจ ศรีกรด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1936 นางสบาย เอียดชูทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1937 นางบรรเจิด เขตตะเคียน 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1938 นางสะพรั่ง มณีนิล 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1939 นางละเมียด เพ็ชรสุก 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1940 นายเจือบ นุ้ยศรี 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1941 นายประจวบ กลิ่นจันทร์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1942 นางบุญท้อย ทองใบ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1943 นายกระจ่าง กลิ่นจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1944 นางแววตา ศรีกรด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1945 นางน้อย สวนศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1946 นางยิ้น แซ่ทั้ง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1947 นายปรีชา สงขาว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1948 นายชาญ รอดฉ้ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1949 นางอารอบ สัมพันธ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1950 นายสุธรรม คงชูศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1951 นายเคลื่อน เต็งรัง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1952 นางจำเนียร รอดฉ้ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1953 นางบุญจิตร แก้วนำ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1954 นางสมทัย พรหมสมบัติ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1955 นางภาณี เจริญสุข 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1956 นายเหิม ช่วยมี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1957 นางสมพร โพธิ์ถาวร 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1958 นายนิกล จันทร์ทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1959 นางลำยอง มณีรัตน์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1960 นายอนุชิต จันทร์ทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1961 นายชอบ พรหมสมบัติ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1962 นายสมนึก มณีรัตน์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1963 นายประนอม เดชสงค์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1964 นางกุหลาบ เดชสงค์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1965 นายขจร พยุงกุลอนันต์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1966 นางสาวชูศรี ปลอดแก้ว 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-02
1967 นางสาวพรนภัส นุ่นชูผล 53 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-02
1968 นายธนวิทย์ แสงหิรัญ 49 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-02
1969 นางสาวเพ็ญศิริ ขาวสุวรรณ 34 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1970 นางสาวฝนทิพ เมืองแก้ว 20 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1971 นางกิ้มหั้น คิดถูก 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1972 นายสวาท พรมขวัญ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1973 นางบุญสุข อินคง 60 โรคอ้วน 2021-08-02
1974 นายจำรูญ ศรีจันทร์ทอง 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1975 นายประสิทธิ์ เซ่งยี่ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1976 นายเจริญ อนุกูล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1977 นายกิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1978 นางสุวรรณา กลิ่นจันทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1979 นางลดาวรรณ ขวัญเมือง 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1980 นางสาวรัตนา แซ่เอี้ยว 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1981 นางแก้วตา แสงหิรัญ 49 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1982 นางละออง แสงหิรัญ 47 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1983 นางสาวทิพวรรณ รอดกุล 43 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1984 นายนฤทธิ์ เย็นใส 55 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1985 นางสมบูรณ์ จิ้มสุข 52 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-02
1986 นางมตุกา คงแย้ม 47 โรคเบาหวาน 2021-08-02
1987 นายถาวร เจ้ยทองศรี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1988 นายสมชาย พิมพิฬาร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1989 นายโสภณ อินคง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1990 นางยุพา อมรชร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1991 นายประยุทธ์ หวังดี 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
1992 นางคล่อง ศรีจันทร์ทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1993 นายสถาพร อัมรัตน์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1994 นางอุบล มานู 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1995 นางเรือน เกตุประกอบ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1996 นางศิโรรัตน์ ศรีธมรัตน์ 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
1997 พระครูเหลี้ยม สุขศรีคง 94 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1998 นายอำนวย สมพงศ์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
1999 นายธนงศักดิ์ สุขเสน 33 โรคอ้วน 2021-08-02
2000 นายชัยสิทธิ์ ชุ่มชื่น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2001 นางผ่อง เนียมชูชื่น 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2002 นายสมหมาย ด้วนรู้ที่ 45 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-02
2003 นางจินดา เทพอักษร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2004 นายสวัสดิ์ เชี่ยเท่า 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2005 นางสาวสัณห์ศินี คงเจริญ 25 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ 2021-08-02
2006 นางพิมพา ชิดเชื้อ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2007 นางอำนวย แสงหิรัญ 53 โรคเบาหวาน 2021-08-02
2008 นายสนิท จินตวิเศษ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2009 นางประจัด จินตวิเศษ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2010 นายนพรัตน์ เสถียรฤกษ์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2011 นายเดชศักดิ์ เขตตะเคียน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2012 นายต่วน แท่นทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2013 นายสมยศ คำแหง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2014 นายประดิษฐ์ สมาธิ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2015 นางสมบัติ สมาธิ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2016 นางมูล ทองไชย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2017 นางละไม แก้วขลิบ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2018 นายสมพร พรหมทิพย์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2019 ไม่พบข้อมูลวราภรณ์ ศิริรังษี 46 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-02
2020 นายเอื้อน หอยสังข์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2021 นางพร้อม ม้าฤทธิ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2022 นางกิจตรา รักประเสริฐ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2023 นางอำนวย ทองจันทร์แก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2024 นายสมโชติ ทองจันทร์แก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2025 นางดวงใจ พรหมสุทธิ์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2026 นายอำพล พรหมสุทธิ์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2027 นางปริ่ม เกลี้ยงสุข 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2028 นายเชย ชุมทอง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2029 นางอุดม ชุมทอง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2030 นางครื้น หมื่นอักษร 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2031 นางศรีวิรัตน์ เดชสุทธิ์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2032 นางประไพ เพชรชนะ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2033 นายเริง พลนาค 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2034 นายประจวบ รอดรัก 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2035 นายคิด แบนเสมอ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2036 นายนิโชติ แก้วจันทร์ทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2037 นางอารมย์ หมื่นอักษร 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2038 นางจีบ หนูแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2039 นางยกเลี้ยน หมื่นอักษร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2040 นายประยูร ปานแดง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2041 นางติ้น บุญเสน 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2042 นายส้วง แซ่ฮ๋อง 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2043 นางอารี แท่นทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2044 นายเอื้อน ถนนเทียม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2045 นางยุภา ยี่สิ้น 58 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-02
2046 นางภรณ์ศรินทร์ พุดตาล 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
2047 นายเปลื้อง ขุนเด็กตั้ง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2048 นางเอียด ขุนเด็กตั้ง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2049 นายญาศิส ขุนเด็กตั้ง 41 โรคเบาหวาน 2021-08-02
2050 นายบัญชา นกศรีแก้ว 44 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-02
2051 นางทัศนี ประสาน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-02
2052 นายสุชาติ คงประสม 52 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-03
2053 นางสุวรรณี คงประสม 52 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2054 นายสุรินทร์ คงแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2055 นางขจิต คงแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2056 นางสำลี เพชรศิริ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2057 นายเฟื่อง เพชรศิริ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2058 นายภิญโญ โพชสาลี 32 โรคอ้วน 2021-08-03
2059 น.ส.จันทนา ศรีพล 39 โรคอ้วน 2021-08-03
2060 นางเจือ จันทร์แก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2061 นายวิรัตน์ ปั้นทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2062 นางประคำ ปั้นทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2063 นายทรวง ขวัญช่วย 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2064 นางสมนึก ขวัญช่วย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2065 นายสิทธิศักดิ์ สมสิทธิ์ด้วง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2066 นางแดง เย็นชุม 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2067 นางกัลยา ทองดียิ่ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2068 นางถนอม ขวัญช่วย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2069 นางจำเป็น พุ่มพวง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2070 นายลอย หนูกล้า 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2071 นายประกวด เวชรังษี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2072 นางเหียร สังข์ทอง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2073 นางเหลื่อม นาเลื่อน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2074 น.ส.สมใจ สุดชฎา 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2075 นายสมชาย ยอดชุม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2076 นายประคอง ทองหวาน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2077 นางปราณี สองทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2078 นายสุนี สองทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2079 นางพร้อย เย็นชุม 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2080 นายสุริน เทพสุข 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2081 นางปัญญา ศรีชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2082 นางบุญยืน เอี่ยนเล่ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2083 นางละม้าย เพชรหิน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2084 นางนิรารัตน์ เพชรสีช่วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2085 นายอุบล ชูเกลี้ยง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2086 นางเคลื่อม ชูเกลี้ยง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2087 นางสมจิตร สุดชฏา 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2088 นายหย้ง แซ่ซั้ว 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2089 นายคล่อง สุขศรีเพ็ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2090 นายวรัญญู เนียมชูชื่น 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2091 นางฉวีวรรณ เนียมชูชื่น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2092 นางราย นกศรีแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2093 นายเสรี นกศรีแก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2094 น.ส.บรรจบ อักษรกาญจน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2095 นางอิ้ว จีนนำหน้า 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2096 นางคุ้ม เวชยันต์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2097 นางศรีประภา ภักดีย่อง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2098 นายชาญ บุญรอด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2099 นางจัด บุญรอด 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2100 นายสมบัติ บุญเกื้อ 44 โรคอ้วน 2021-08-03
2101 นายวิทรรศน์ จงทอง 40 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2102 น.ส.สุพิศ สุขศรีเพ็ง 50 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2103 นางคล่อง ทิพเศษ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2104 นางประภา ษัฏเสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2105 นางสายพิน จินดาแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2106 นางเอี่ยม ชูชุมชื่น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2107 นายบุญธรรม เกิดไก่แก้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2108 นางเพรียง เรืองสวน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2109 นายเสริม ทองขวิด 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2110 นางหนูจับ เพ็ชรสุกแสง 57 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-03
2111 นางอุบล งามปัญญา 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2112 นายเดชณรินทร์ ชูชนะ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2113 นางประทุม จันทร์ทิพย์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2114 นายกวี ยกย่อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2115 นางละออง ศรีสุข 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2116 นายเชย ศรีสุข 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2117 นางโสภา ยกย่อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2118 นายคาร ศรีสด 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2119 นางเคียบ ชัยทิพย์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2120 นางพิน ทิพย์ศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2121 นายจรัส ทิพย์ศรี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2122 น.ส.กิ้ม ชัยทิพย์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2123 นางลอย อาสนะ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2124 นายอาคม ชัยทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2125 นายภาส ขิกขำ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2126 นางเหียม สุวรรณวร 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2127 นายทอง จุ้ยเริก 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2128 น.ส.อาดูร รามอินทร์ 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2129 นางรัชพรรณ รามอินทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2130 นางเอื้อน เพ็ชรจินดา 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2131 นายไข่แดง เพ็ชรจินดา 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2132 นางฝ้าย ศรีสด 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2133 นายถอม รามอินทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2134 นางปราณี รามอินทร์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2135 น.ส.ประดับ เสนี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2136 นายระวี นิปกะกุล 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2137 นายแจก คงหน่อ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2138 นางวรรณา โพชสาลี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2139 นางบุญรัตน์ ขิกขำ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2140 นายเจริญ จันทร์ทิพย์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2141 นางสวาท รัตนรุ่งโรจน์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2142 นายชรินทร์ จินดาวงศ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2143 นายวอน แสงเสน่ห์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2144 นายพงษ์ศักดิ์ สังข์สุข 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2145 นางช่วย ทองหวาน 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2146 นางเอือบ สุทธิมาศ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2147 นางวรรณา รังศรี 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2148 นายวิรัตน์ รังศรี 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2149 นายสมคิด ทองดียิ่ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2150 นายสมศักดิ์ สุทธิมาศ 42 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2151 จ.ส.ต.เสรี บุญยัง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2152 นางจุรี มัธยางกูล 64 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-03
2153 นางอุไรวรรณ เซ่งง่าย 41 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2154 นายชิต เพ็ชรสุกแสง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2155 นางปุ่น บัวชูก้าน 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2156 นางละมุล ขวัญทอง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2157 นางเยียง แสงหิรัญ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2158 นายมาด แสงสีจันทร์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2159 นางจรวย ธรรมาเจริญราช 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2160 นางราย ไชยณีย์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2161 นายเอิบ ไชยณีย์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2162 นางสาวประเทือง ศรีเมฆ 58 โรคมะเร็ง 2021-08-03
2163 นางบุญเรือน จีนประชา 54 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2164 นางบุษบา อ่อนสนิท 55 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2165 นายวิเชียร ชูช่วย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2166 นางเปรม ชูช่วย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2167 นางอารมณ์ ชูชมชื่น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2168 นายอุดร ชูชมชื่น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2169 นางไสว ชาตรี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2170 นายประยูร จีนสมส่ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2171 นางเอื้อน ช่วยดู 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2172 นายพรั่ง กายเพ็ชร์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2173 นางอรุณ กายเพ็ชร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2174 น.ส.สิ้น สีขนุน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2175 นายสมใจ อินทรเสนี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2176 นางบุญ ถิ่นทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2177 นางเปลือน กลับใหม่ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2178 นางเพียร นวลสม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2179 นายวัน มณีคช 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2180 นางวิน มณีคช 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2181 นายลอย เมกศรี 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2182 นางแกวด เมฆศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2183 นางจิตร จันเมืองไทย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2184 นายจำเนียร ถิ่นทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2185 นางเฉลิม ถิ่นทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2186 นางจำเนียร จุ้ยเฒ่า 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2187 นางปาน หีบแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2188 นายสวัสดิ์ หีบแก้ว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2189 นางผล ช่วยพิไชย 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2190 นางสิ้น อ้นชู 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2191 นายเชือน อ้นชู 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2192 นางกิ้ว ชัยนคร 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2193 นายประสิทธิ์ ชัยนคร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2194 นายสมปอง บุญชู 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2195 นายพันธ์ หนูทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2196 นางสุพัตรา แป้นชู 46 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2197 นางสุพัตรา หัวเขา 59 โรคอ้วน 2021-08-03
2198 นายสมเกียรติ ศรีจันทร์ทอง 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2199 นายสมพงค์ ศรีไทย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2200 นายสวน เมืองมีศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2201 นางสั้น คีรินทร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2202 นายสวัสดิ์ ม้าฤทธิ์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2203 นางประดับ ทองวิเศษ 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2204 นางเสน่ห์ เต็มสังข์ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2205 นางหนูแข คงแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2206 นายศุภชัย ฟองโหย 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2207 นายพาด ช่วยดู 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2208 นางวัชรี จันทรารักษ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2209 นายกฤษพงษ์ ว่องทั่ง 23 โรคอ้วน 2021-08-03
2210 นางนิรัตน์ เนียมสม 53 โรคอ้วน 2021-08-03
2211 น.ส.ละเมียด รักซ้อน 46 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2212 นางสมจิตร จีนสมส่ง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2213 นางถวิล จีนสมส่ง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2214 นายพัว จีนสมส่ง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2215 นายกระจาย จิตรา 55 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2216 นายฉาย จีนสมส่ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2217 นายเฉลียว สีบุษผา 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2218 นางถิ้ง เงินสมทอง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2219 นางสุกัญญา อ่อนสนิท 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2220 นางสาวปรีดา อักขนิฐ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2221 นายสุวิทย์ อ่อนสนิท 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2222 นางปรีดา ทองสลับ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2223 นายสมพงษ์ จินดาแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2224 นางกุศล จินดาแก้ว 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2225 น.ส.นอบ ทิพเศษ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2226 นายบุญธรรม กุ้งทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2227 นางเขียด กุ้งทอง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2228 นางขิน เกตแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2229 นายมิตร แสงหิรัญ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2230 น.ส.โสรยา นวนจันทร์ 28 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2231 นายชอบ ขวัญศรีสุทธิ์ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2232 นางปรีดา รักฤทธิ์ 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-03
2233 นางวิราวัน สร้อยคำ 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2234 นายศัก หนูวงค์ 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2235 นางจุรีย์ หนูทองแก้ว 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2236 น.ส.โสภา รามแก้ว 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2237 น.ส.สุภัสสร พุฒเกลี้ยง 32 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2238 นางสาคร สุขเสน 46 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2239 นางบุญสม ทองหวาน 58 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2240 นายอมร หนูเทพ 60 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2241 นางอุทัย ขวัญช่วย 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2242 น.ส.ละออง ศรีชัย 45 โรคอ้วน 2021-08-03
2243 น.ส.ดาราณี ศรีพล 51 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2244 นายประพัฒน์ ปั้นทอง 42 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2245 นายอรุณ รัตกูล 40 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2246 นายพรชัย อ่ำลอย 29 โรคอ้วน 2021-08-03
2247 นางโสภา ชุมแสง 49 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2248 น.ส.สุรีรัตน์ สุดชฎา 34 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2249 น.ส.วิลัยวรรณ มีสุข 38 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2250 น.ส.สมพร ขวัญช่วย 49 โรคมะเร็ง 2021-08-03
2251 น.ส.วิมลรัตน์ เพชรหิน 42 โรคอ้วน 2021-08-03
2252 น.ส.ปภาวดี พุ่มพวง 29 โรคอ้วน 2021-08-03
2253 น.ส.นารีรัตน์ สุดชฎา 33 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2254 นายประพาส พูดเพราะ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2255 นายสุชาติ ขวัญศรีสุทธิ์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2256 น.ส.ปรีดา ส่งเสริม 59 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2257 นายวิโรจน์ เอียดใกล้ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2258 น.ส.มาลี ปานเต้ง 46 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2259 นางสาวพรพรรณ รักซ้อน 39 โรคอ้วน 2021-08-03
2260 นางละมุล วินฉ้วน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2261 นายสุทัศน์ จีนประชา 27 โรคอ้วน 2021-08-03
2262 นายสวัสดิ์ รักซ้อน 55 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2263 นายสมใจ ชัยเพชร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2264 นางสาวมนิดา โยธานี 44 โรคอ้วน 2021-08-03
2265 น.ส.จิราวรรณ แต้เตี้ย 46 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2266 น.ส.เบญจมาศ รักซ้อน 48 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2267 นางนุ่น มีเจ้ย 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2268 นางอสุนี มีเจ้ย 41 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2269 นายมานพ สะอาดแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2270 นางคล้อย มรกต 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2271 นางวาสนา หมู่โสภิญ 60 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2272 นางอั้น เกตแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2273 นายคล่อง แก้วผอม 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2274 นายสวาท คงนก 60 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2275 นางน้อย ยนประสิทธิ์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2276 นายเอียด แป้นมี 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-03
2277 นางเชาวลิตร์ ยานุวงศ์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2278 นายเจียน จงทอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2279 นางฉวีวรรณ คงพินิต 43 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2280 นายเอี่ยม รู้เพราะจีน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2281 นางจิรา รู้เพราะจีน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2282 นางรัชดา ช้างเผือก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2283 นางศิรินันท์ คงดี 47 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2284 นายสมพล แก้วสองสี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2285 นายไข่ เจ้ยทองศรี 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2286 นางน้อย ดีชูศร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2287 นายคลาด จีนนำหน้า 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2288 นายพรชัย คงชูผล 58 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2289 นายจรูญ รักเหมือน 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2290 นายชนัด วรรณวัตร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2291 นายเจริญ ง่วนสน 71 2021-08-03
2292 นายประสาน จุ้ยเฒ่า 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2293 นายคล่อง เมกสี 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2294 นางเพ็ญจันทร์ ชูประสิทธ์ 47 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-03
2295 นายสุธี ปานแตง 28 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2296 น.ส.สมใจ ปานแตง 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2297 นายคำรณ อ่อนสง 43 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2298 น.ส.พรทิพย์ นวลทอง 42 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2299 นางสุนิสา อ้นชู 41 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2300 นางสถาพร ถิ่นทอง 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2301 นางชรี ศรีสัจจัง 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2302 น.ส.กาหลง เปลี่ยนสุภาพ 43 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2303 นางยินดี สีดำ 60 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2304 น.ส.บงกช ภิรมย์ 34 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2305 น.ส.สร้อย เมืองแก้วกุล 44 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2306 นางสุนัน แสนอุบล 55 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2307 นางจุไร ศรีเกตุ 46 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2308 นางอาริยา นวลทอง 57 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2309 น.ส.มณฑา นวลทอง 42 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2310 นายชัยรัฐ บัวแก้ว 49 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2311 นางสำเริง สองสี 59 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2312 นางละม่อม มั่นคง 45 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2313 นายสนาน เพ็งจันทร์ 54 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2314 นางลาภ คงแก้ว 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2315 นางหนูเอื้ยน ชูประสิทธิ์ 56 โรคอ้วน 2021-08-03
2316 น.ส.พวงเพ็ญ ศิลปวิศาล 40 โรคอ้วน 2021-08-03
2317 น.ส.เพ็ญ อ้นชู 37 โรคอ้วน 2021-08-03
2318 นางสมพร ปานแตง 48 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2319 นายเลื่อน เมืองแก้วกุน 49 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2320 นายไพ ขวัญเมือง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2321 นายอนัน กลิ่นจันทร์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2322 นางปราณี กลิ่นจันทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2323 นางสาวธิติมา ขาวงาม 18 โรคอ้วน 2021-08-03
2324 นางจริง ทองส่งศรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2325 นายชม จันแดง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2326 นางประจิน จันแดง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2327 นายกิจ จีนประชา 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2328 นายชอบ หนูส่ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2329 นางแจรม หนูส่ง 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2330 นายล้วน จันทร์ประกอบ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2331 นางนุ่ม จันทร์ประกอบ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2332 นายสุขุม ตุลยสุข 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2333 นางเวียน สิริ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2334 นายชิตร ยี่สิ้น 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2335 นางซ้วน คงพล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2336 นางสุพร แคนยุกต์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2337 นายประเดื้อง ขุนเด็กตั้ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2338 นายปรีชา คำเสมอ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2339 นางเสี้ยน ศรีเมฆ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2340 นายฟอง ศรีเมฆ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2341 นางเวียน ชูชนะ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2342 นายณรงค์ เพชรสวัสดิ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2343 นางมณี ศรีเมฆ 42 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2344 นางสาววิพรรัตน์ รัตนพาหุ 41 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2345 นางสาววัชรีย์ รัตนพาหุ 39 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2346 นางปราณี อาพันธ์พฤกษ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2347 ไม่พบข้อมูลธัญวรัตน์ เถาธรรมพิทักษ์ 29 โรคอ้วน 2021-08-03
2348 นายมัฆวาน บัวทอง 48 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2349 นางหมุ้ย เข็มทอง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2350 นายธนภัทร นามโคตร์ 19 โรคอ้วน 2021-08-03
2351 นายเฟื่อง กิ้มจ้อง 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2352 นายส้อง ทองสุข 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2353 น.ส.จุรี พุ่มช่วย 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2354 ร.ต.อ.สมนึก เผือกทิพย์ 55 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าอ 2021-08-03
2355 นายจรูญ ขำรอด 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2356 นายล่อง รู้เพราะจีน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2357 นายธวัตชัย รู้เพราะจีน 21 โรคอ้วน 2021-08-03
2358 นายสุวิทย์ สุขศรีเพ็ง 46 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2359 น.ส.เตือนใจ สุขศรีเพ็ง 54 โรคอ้วน 2021-08-03
2360 นายเสน ทองดียิ่ง 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2361 น.ส.เกสรา แก้วคราม 25 โรคอ้วน 2021-08-03
2362 นางอุดมลักษ์ อ่อนรู้ที่ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2363 นางแจรม คงจันทร์ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2364 นางหวล ดีชูศร 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2365 น.ส.อุษา สองแก้ว 48 โรคอ้วน 2021-08-03
2366 นายประกิจ เกื้อบุญส่ง 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2367 นายจรูญ ทองนวล 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2368 น.ส.กนิษฐา เกิดไก่แก้ว 20 โรคอ้วน 2021-08-03
2369 นางละม่อม คงมีชัย 54 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2370 นายอำไพ จีนนำหน้า 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2371 นางแฉ คงแก้ว 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2372 นางปรีดา ทองหอม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2373 นายธีระวัฒน์ หนูนุ่ม 50 โรคอ้วน 2021-08-03
2374 นายสมมิตร แก้วช่วย 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2375 นางวิลัย แบนเสมอ 52 โรคอ้วน 2021-08-03
2376 นางประไพ เจ้าฝัน 60 โรคมะเร็ง 2021-08-03
2377 นางกุศล ปานสงค์ 52 โรคอ้วน 2021-08-03
2378 นายวัฒนา คงเกลื่อน 22 โรคอ้วน 2021-08-03
2379 นายจักรพงศ์ พุดตาล 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2380 นางอุรา ตุลยสุข 55 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2381 นางแดง จงทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2382 นายสุภาพ พรหมพิทักษ์ 45 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-03
2383 นางสุจิน เสนสมศรี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2384 น.ส.ศศิธร จันทร์ฝาก 22 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2385 นายสุริยา แต้มทอง 37 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2386 นายเกรียงไกร ตาแหลม 57 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-03
2387 นายพินิจ ทองแก้ว 43 โรคอ้วน 2021-08-03
2388 นางพิรม ทองใบ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2389 นางสำเนียง ตาแหลมต 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2390 นายดิเรก กาลสุวรรณ์ 57 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2391 นางละมัย แก้วช่วย 52 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2392 นายใช้ เรืองเดช 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2393 นางไฝ่ขวัญ ช่วยบำรุง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2394 นายเลื่อง ดีชูศร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2395 น.ส.อาภรณ์ จีนสมทรง 41 โรคอ้วน 2021-08-03
2396 น.ส.ณัฎฐณิชา สงบัวทอง 19 โรคอ้วน 2021-08-03
2397 นายสุชล หนูส่ง 54 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-03
2398 นางสุภาพร หนูส่ง 52 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2399 นางสไว นวลกำเนิด 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2400 นางวรรดี พันธ์พงษ์ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-03
2401 นางกนกวรรณ ทองช่วย 55 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2402 ด.ต.ทวีศักดิ์ ปลอดภัย 41 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าอ 2021-08-03
2403 นายพัว นุ่นชูผล 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2404 นางเกษม นุ่นชูผล 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2405 นางถนอม จุ้ยเฒ่า 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2406 นายน้อย จุ้ยเฒ่า 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2407 นายมาโนต แกล้วกล้า 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2408 นายถิ้ง อินทรเสนี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2409 นางอำภา มุกดา 59 โรคเบาหวาน 2021-08-03
2410 นายทบ ชุมนาคราช 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-03
2411 นางอารี ริยาพันธ์ 66 2021-08-03
2412 นางล้อม ทองโอ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2413 นายแคล้ว ทองโอ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2414 นางราตรี ศิริพันธ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2415 นางวรรณี มีจิตร์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2416 นายลาภ สังข์รักษ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2417 น.ส.สมใจ คงศรี 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-04
2418 นายริน บุญพงษ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2419 นายประยูร หนูเหมือน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2420 น.ส.เสถียร ดำคู่ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2421 นายนิคม รอดคืน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2422 นางจำรัส หอยสกุล 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2423 นางจรัสศรี เพชรสีเงิน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2424 นางกุหลาบ สวนแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2425 นางประดับ ดำนก 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2426 นายเจริญ เพชรรัตน์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2427 นางโชคดี เกื้อฉิม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2428 น.ส.อุบล หนิมพาส 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2429 นางถนอม อินทรสุวรรณ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2430 จ.ส.ต.ประมวล เกื้อฉิม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2431 นายวุฒิศักดิ์ แก้วส่งแสง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2432 นายประภาส นรินทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2433 นางวิจิตร ตาแจ้ 58 โรคเบาหวาน 2021-08-04
2434 นางเกศกนก ปานภักดี 56 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2435 น.ส.แดง นางหลาด 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2436 นางชนิสรา เจริญฤทธิ์ 55 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-04
2437 นายหับ ดำเกาะ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2438 นายตุ้ง ชุมอักษร 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2439 นายเจียร จีนปาน 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2440 นางประคอง จีนปาน 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2441 นายเจื่อ เกื้อนะ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2442 นางจัด เกื้อนะ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2443 นายปรีดา แก้วเกิดศรี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2444 นางละมัย นนทแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2445 นางละม้าย คงเขียว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2446 นางเพรียง เอียดภิรมย์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2447 นางเจียร เพชรวัตร 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2448 นายประสิทธิ์ บรรสาร 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2449 นางสมจิตร บรรสาร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2450 นายหนูเวียง ชูดำ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2451 นางประภา ชูดำ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2452 นางแคล้ว ชูทอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2453 นายสามารถ เกิดผล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2454 นางอุบล คงนคร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2455 นายสมใจ นาเลื่อน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2456 นางคล่อง เขียวบุญจันทร์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2457 นางประกอบ เขียวบุญจันทร์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2458 นางนอบ ศิริ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2459 นายเวียง ครชาตรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2460 นางสมจิตร ทองพิจิตร์ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2461 นางสมใจ บุญศรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2462 นางเหิม ตุลยสุข 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2463 นางปราณี รู้ไม่จบ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2464 นางวี เยี่ยมศิริ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2465 นางอิ่มใจ ครชาตรี 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2466 นางชวนใจ สิทธิชัย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2467 นายสำรวย กำลังเกื้อ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2468 นายเสนอ ไชยเสภี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2469 นางปรีดา ไชยเสภี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2470 นางอาเซีย สุขศรีเพ็ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2471 นายเคียง เพชรอินทร์ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2472 นางเทียบ สุขอินทร์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2473 นางมืด นุ่นทอง 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2474 นางฉิ่ง สีเขียว 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2475 นางสุนี นุ่นทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2476 นางลาภ มูณีแสง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2477 นายเปื้อน มูณีแสง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2478 นายสาคร ขิกขำ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2479 นางปราณี ขิกขำ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2480 นายผ่อน ศรีชัย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2481 นางหนูแส ศรีชัย 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2482 นางหนูเคลื่อน สงคราม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2483 นางพร้อย กลับจิตร 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2484 นายกลอด ศรีเกตุ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2485 นางละม้าย จิ้วเห้ง 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2486 นางจั่น ขวัญช่วย 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2487 นายสนั่น กาหยี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2488 นายเปื้อม หาญแกล้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2489 นางหนูเอื้อน หาญแกล้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2490 นางราตรี มานะทวี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2491 นายสมจิตร มานะทวี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2492 นางฉลวย ช่วยทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2493 นายเจือ ช่วยทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2494 นายวิโรจน์ เพ็ชรจินดา 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2495 นายแคล้ว เกื้อนะ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2496 นางแนบ เกื้อนะ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2497 นางสมร นิลพัฒน์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2498 นายจำนิ คงรักษ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2499 นางเจียม เลื่อนแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2500 นายคล่อง สงเสือ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2501 นางเจริญ สุนันทัศน์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2502 นางแคล้ว รอดคืน 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2503 นางพลอย แก้วเมือง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2504 นายจำนงค์ แก้วเมือง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2505 นางอุบล แก้วเกิดศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2506 นายสมจิตร์ สีเรืองเดช 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2507 นางหนูภา สีเรืองเดช 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2508 นางอำนวย รอดคืน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2509 นางหลับ ทับดุก 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2510 นางผัน กาญจนพรหม 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2511 นายแฉล้ม จิตใจภักดิ์ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2512 นางเลียบ ศรีเมือง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2513 นายสหัส แก้วจำรัส 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2514 น.ส.ปราณีย์ ผอมคง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2515 นางศิริวดี จิตใจภักดิ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2516 นายศิรวิชญ์ จิตใจภักดิ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2517 นายไว จีนตีด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2518 นางสมหมาย สงขาว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2519 นางหนูเนียน อั้นซ้าย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2520 นายนิรันดร มอบพิจิต 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2521 นางอารี บริรักษ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2522 นางเหลื่อม หีบแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2523 นางปราณี ชัยแก้ว 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2524 นายเฉลิม ปานหวาน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2525 นางฉายลิ่ม ปานหวาน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2526 นางเคลื่อน อ่อนจุติ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2527 นางเรณู มีสิน 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2528 นายดูร มีสิน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2529 นายธรรมนูญ ทองฤทธิ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2530 นายเจริญศรี บริรักษ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2531 นายสาโรจน์ ทองชุม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2532 นายพิชัย ศรีเกตุ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2533 นายณรงค์ สงคราม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2534 นางเพ็ญ สงคราม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2535 นายจิตร เมืองทวี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2536 นายเจือบ เอียดชะตา 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2537 นางพลอย ผอมคง 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2538 นายเจือ มากชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2539 นางปราณี เมืองมณี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2540 นายเสมอ เมืองมณี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2541 นางห่วง พร้าวแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2542 นายประกอบ ยงประเดิม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2543 นางคล่อง ทองมีสี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2544 นายทวี ขาวเขียว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2545 นายบุญยง บุญเลื่อง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2546 นางพัชพิมณ กล้างาม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2547 นายไสว ขวดแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2548 นางยา ขวดแก้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2549 น.ส.ประทุม สุชิคง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2550 นางจินต์ ทองอ่อน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2551 นางเตือนใจ สุขศรี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2552 นายท้ามยิ้น สุขศรี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2553 นางยุพิน กิจชล 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2554 นางกร่อม ช่วยกุล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2555 นายผาด คงแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2556 นางชมทิพย์ โทคง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2557 นางประสวง ไทยมิตรชอบ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2558 นางเรณู บุญช่วย 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2559 นางหนูเวียน สิทธิโยธา 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2560 นายอารี เพ็ชรส่ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2561 นายก้วน คงสี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2562 นายประจวบ อินทรวิเศษ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2563 นายสุชาติ ฉุ้นย่อง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2564 นางสำรวย ฉุ้นย่อง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2565 นายสุพร ไชยภักดี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2566 นางยินดี บุญเลื่อง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2567 นางอารมย์ สีนา 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2568 นางขวัญยืน สุขแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2569 นายสมจิตร สุขแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2570 นางเลื่อน เอียดการ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2571 นางเติม รักซ้อน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2572 นายโสภณ ราชเดิม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2573 นางรื่น บุญมาก 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2574 นางมาลี อัมรัตน์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2575 นางนงนุช หลงชู 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2576 นายวิเชียร เมฆเกตุ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2577 นางวันดี ครชาตรี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2578 นางละออง ประยูรโชค 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2579 นายผัน เกตุจิตร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2580 นายมณี นวลมัย 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2581 นายสมแก้ว ทองพิจิตต์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2582 นายสมปอง รอดดำ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2583 นายธนันท์ชัย ชัยช่วย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2584 นางเสน ผอมแก้ว 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2585 นางโสพิศ ผอมแก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2586 น.ส.พิมพ์ใจ คงหน่อ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2587 นางจิบ ศรีชัย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2588 นายพงษ์ ช่วยจันทร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2589 นางเครียด ช่วยจันทร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2590 นายชวน สามเมือง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2591 นางอุไร สามเมือง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2592 นางเนื่อง จินดาวงษ์ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2593 นางสมศรี เคี่ยมพันธ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2594 นางติ้ว สามี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2595 นายประเสริฐ ชุมศรี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2596 นางเอื้อน ชุมศรี 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2597 นางฉิก คงสบาย 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2598 นางจั่น ตั้งคำ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2599 นายชม พุททับ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2600 นายสมพล ชูเพ็ง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2601 นางสงวน ชูสังขราช 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2602 นางบุญ ทองอ่อน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2603 นางฉ้อย ทองอ่อน 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2604 นายชม สุขเสน 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2605 นางละออง คงสง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2606 น.ส.วันดี คงสง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2607 นายเจิม คงสง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2608 นางบุญอิ่ม คงสง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2609 นายเวียง ทองอ่อน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2610 นางจิ๋ว ทองอ่อน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2611 นายเทือง กิจชล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2612 นายเทียน กิจชล 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2613 นางล้วน จ่าสกุล 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2614 นายไว จินดาวงษ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2615 นายส้อง จินดาวงค์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2616 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2617 นายประไพ ศรีสวัสดิ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2618 นางจีบ ศรีสวัสดิ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2619 นายถวิล ทองอ่อน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2620 นางอารมย์ ทองอ่อน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2621 นายริ่น ศรีชัย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2622 นางสมญา ศรีชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2623 นายวร จินดาวงษ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2624 นางอารี จินดาวงษ์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2625 นางสมจิตร เภอรักษ์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2626 นางสมทรง ช่วยจันทร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2627 นางลำยอง สุขมีชัย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2628 นายวิชชากร ตั้งคำ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2629 นางอำนวย ส่งเสริม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2630 นางจำปี ขวัญทอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2631 นายพะวง เอียดชูทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2632 นายล้อม ด้วงเสน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2633 นางล่วน สงมีนำ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2634 นางยก ชูเกลี้ยง 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2635 นายจำเนียร คงเมือง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2636 นายปรีชา ฉุ้นย่อง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2637 นายวิชิต หนูวงศ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2638 นางสงัด เมฆดำ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2639 นายสมปอง รอดคืน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2640 นางปราณีต ชัยคต 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2641 นางคล่อง ด้วงเสน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2642 นางกิ้ม ชูแสง 96 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2643 นางสุดจิตร ชูสังราช 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2644 นางพัน สามี 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2645 นายเช็ก จันเรืองศรี 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2646 นายสวาท อินทร์ฤทธิ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2647 น.ส.ศศิมนต์ แดงอุ้ย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2648 นางฤทัยทิพย์ พุททับ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2649 นางแดง สุขแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2650 นายรอง สุขแก้ว 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2651 นางสมหมาย ซ้อมแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2652 นางอิ้น ไหมชู 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2653 นายไข่ ไหมชู 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2654 นายชัยชนะ ทองอ่อน 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2655 นางชูศรี คงหน่อ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2656 นางขิน ชูชนะ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2657 นางเจียม ชูจิตรชื่น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2658 นางแฉล้ม บุญช่วย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2659 นายเลี่ยง มะธุระ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2660 นางฉลอง มะธุระ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2661 นายหวง สีนา 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2662 นางปุก สีนา 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2663 นางอ่ำ เต็มชัย 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2664 นางเพื่อน เต็มชัย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2665 นายย้วน เต็มชัย 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2666 นางหมิก แหละหวี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2667 นายกล่อม รักษาศรี 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2668 นายเจียร ยังแก้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2669 นายสุวิทย์ สุขสี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2670 นางอุไร สุขสี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2671 น.ส.ดาหลิต มณีกาญจน์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2672 นายน้อม ด้วงเสน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2673 นางนงเยาว์ บุญช่วย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2674 นางอุรัย มานู 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2675 นางปรีดา บุตรเพ็ง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2676 นายเฟือง บรรสาร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2677 นายสมบูรณ์ บริสุทธิ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2678 นายเจริญ จันทร์พุ่ม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2679 นางหนูแก้ว ทองสุข 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2680 นางเพ็ญ สุขมี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2681 นางจรรยา ชุมอักษร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2682 นางจินดา หมื่นสนิท 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2683 นายสมปอง หมื่นสนิท 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2684 นายใจ จีนปาน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2685 นางสใบทิพย์ บริสุทธิ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2686 นางหทัยศรี ทองรักษ์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2687 นายชลัด โงกเขา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2688 นางจบ เอียดภิรมย์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2689 นายใจ ผอมแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2690 นายวิรัติ โงกเขา 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2691 นางเชย สงแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2692 นายวรพงษ์ พริกชูผล 56 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-04
2693 นายสมบัติ หมื่นโพธิ์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2694 นางเอก พลเดชCSCD 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2695 นายเคลื่อน จันทร์ประกอบ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2696 นางราตรี กล่ำศรีทอง 42 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2697 นางปิ้น จันทร์ประกอบ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2698 นางปรีดา สามพรหม 54 โรคเบาหวาน 2021-08-04
2699 นายวิโรจน์ กัญจนกาญจน์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2700 นางวิยะดา มณีคช 41 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2701 น.ส.สุจิตรา มั่นคง 29 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2702 น.ส.กุลธิดา ศรมีศรี 21 โรคอ้วน 2021-08-04
2703 นายคม ทองเอียด 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2704 นายณัฐพงศ์ พุ่มช่วย 19 โรคอ้วน 2021-08-04
2705 นางกุหลาบ หนูเนื่อง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2706 นายปลอบ หนูเนื่อง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2707 นายธวัฒ อินคง 58 โรคเบาหวาน 2021-08-04
2708 นางดวงดาว ภักดี 44 โรคอ้วน 2021-08-04
2709 นางจีรนันท์ พูลเพ็ชร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2710 น.ส.กิ่งดาว จันทร์โป้ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2711 นายคิด พลัดทองศรี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2712 น.ส.สำราญ ชะนะชู 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2713 นายเสริม ดวงดาว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2714 นางเสาวลักษณ์ หีบแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2715 นางสุจินต์ ด้วงรุ่ง 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-04
2716 นายประจวบ สีนา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2717 นางปราณี สีนา 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2718 นายไสว นุ่นชูผล 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-04
2719 นางสุชาดา นุ่นชูผล 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-04
2720 นางสาวคุณัญญา ทองอุไร 45 โรคอ้วน 2021-08-04
2721 นายจักรพล บัวมาศ 36 ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออ 2021-08-04
2722 นางสุภาพร นันทรัตน์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2723 นายพิศ รองปาน 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2724 นางอรุณี สุคนธา 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2725 นางพรรณทิพย์ เอียดหนู 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2726 นายจิตร จันเกื้อ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2727 นางศิภภัทร บุญรอด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2728 นางถนอมศรี เชาวดี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2729 นายเจียน เขาเหม้น 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2730 นางกนกพร เนียมชูชื่น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2731 นายประสูติ มาศจุทาเศรณี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2732 นายวัฒนชัย สิทธิชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2733 นางรัตติยา ชูแก้วร่วง 63 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2734 นางสุนีย์ จันแดง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2735 นายล้วน ดีชูศร 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2736 นางเสาวณีย์ มาศจุฑาเศรณี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2737 นางพัชรินทร์ กลิ่นจันทร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2738 นางมัญชญา สิทธิชัย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2739 นางศรฤทัยวรรณ์ กัตะเวที 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2740 นางสุขกาย จินโน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2741 นายณัฐวุฒิ เนียมชูชื่น 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2742 นางรัตนา เนียมชูชื่น 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2743 นางกิจจา เนียมชูชื่น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2744 นายธเนต เนียมชูชื่น 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2745 นางสมหมาย รัตนพาหุ 66 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2746 นางบุญริน ทองส่งศรี 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2747 นายช่วย เนียมชูชื่น 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2748 นางยินดี สุขขะ 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2749 นางประนอม สงนวล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2750 นางอุไร ฉิมมี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2751 นางแส้ว สุขเสน 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2752 นางฉิ้ม พลเดช 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2753 นายภักดี ศรีพิบูลย์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2754 นางสาววรรณรัศมิ์ วังเงิน 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-04
2755 นางอำมร เสวะกะ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2756 นายสุริยา เสวะกะ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2757 นางน้อยใจยา นิลเขต 55 โรคอ้วน 2021-08-04
2758 นางสุมลทิพย์ แสงหิรัญ 42 โรคเบาหวาน 2021-08-04
2759 นางไพรวัลย์ นุ่นชูผล 48 โรคเบาหวาน 2021-08-04
2760 น.ส.จุติมา เจือกโว้น 54 โรคอ้วน 2021-08-04
2761 นายประเสริฐ จันทร์มีศรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2762 นางเอื้อน จันทร์มีศรี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2763 นางสายบัว นกศรีแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2764 นางฟุ้ง ดำแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2765 น.ส.ถนอม กลิ่นหอม 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2766 นางเคลื่อน กลิ่นจันทร์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2767 นางอุดม ง่วนสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-04
2768 นายเฉลิม คงกำเหนิด 59 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2021-08-04
2769 นางฤกษ์ดี พูลสวัสดิ์ 44 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-04
2770 นายปิยะศักดิ์ พูลสวัสดิ์ 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-04
2771 นายวิเชียร กลิ่นจันทร์ 55 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-04
2772 นายสมยศ เอกวานิช 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2773 นางจรัส เกตุจิตร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2774 น.ส.ปราณี ปัญญายงค์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2775 น.ส.หนูวร ชูดำ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2776 นายณัฐสันต์ พานิชกุล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2777 นายวิโรจน์ ทองแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2778 นางพิสมัย ขาวคง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2779 นางสมพัด สุริยะปักษ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2780 นางมนิต ชุมอักษร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2781 นายชั้น ประจวบนก 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2782 นางวิลาวัลย์ จันทร์แก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2783 นายเจริญ จินกระวี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2784 นางเหื้อม ศรีไกรไทย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2785 นายวิสุทธิ์ หนูชู 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2786 นางจำรัส นวลมัย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2787 นางสมนึก นวลมัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2788 นางปราณีต ศิลปศาสตร์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2789 นายศิริรัตน์ จิตราการ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2790 นางฉลวย ยลจิตร์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2791 น.ส.ติ้น ใหมแก้ว 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2792 นายมงคล ชุมแป้น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2793 นายอนัน ตั้งจิตร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2794 นายเฉลิม นวลเฉย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2795 นางเชื่อง เยี่ยมศิริ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2796 นางอารีย์ ส่งแสง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2797 นางจรรยา ดำเอียด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2798 นางติ้น จิตรา 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2799 น.ส.อุไรวรรณ เผือกศิริ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2800 นายอิทธิศักดิ์ บรรติศักดิ์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2801 นางศิริวรรณ บรรติศักดิ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2802 นางถิ้ง พรหมฤทธิ์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2803 นางวิลาศ เพชรกูล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2804 นายอุทัย ศรีเพชร 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2805 นายบุญฤทธิ์ สำเนียงหวาน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2806 นายประภาส เพชรแดง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2807 นางจำเนียร เอียดตุ้น 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2808 นายสมบูรณ์ รุ่นแสง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2809 นายเรียง พรหมจันทร์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2810 นางละไม จินดาวงศ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2811 นางหนูสว่าง คงแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2812 นางเจียม แก้วโภคา 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2813 นายอุทัย ชนะขวัญ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2814 นางจรวย ชนะขวัญ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2815 นางสอิ้ง ศรีจัน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2816 นางวิจิตร ผอมแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2817 นายเกษม ศรีขาว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2818 นายบุญส้อง ศรีขาว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2819 นางคำนึง ชนาชน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2820 น.ส.หนูพุ่ม เขียวมา 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2821 นายวิสูตร แก้วสังข์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2822 นายปรีชา บุญช่วย 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2823 นายครื้น ส้มเขียวหวาน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2824 นางลิทอง ส้มเขียวหวาน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2825 นายฟอก จินดาวงษ์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2826 นางผอม หีบแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2827 นายวินัย หนูภยันต์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2828 นายเจือ ชูแก้วร่วง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2829 นายเจน มากสุวรรณ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2830 นางล่วน ขาวคง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2831 นายสมพล ขาวคง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2832 นางวินิตย์ ลั่นเต้ง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2833 นางอ่วม แนะแก้ว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2834 นายวิเชียร แขกไทย 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2835 นางแดง หวานทอง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2836 นางพิมฤดี กาญจันทร์ดี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2837 นายวรรณฤทธิ์ กาญจันทร์ดี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2838 นางวิลัย จันทร์แดง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2839 นายสหัส แป้นถนอม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2840 นางเจริญ เพชรเกลี้ยง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2841 นายนิยม เพชรศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2842 นางจิ้ว เพชรศรี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2843 นางบุญรอ บุญเหลือ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2844 นางพิน ชลสินธุ์ 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2845 นายสุไต กวมทรัพย์ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2846 นางเชย กองแก้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2847 นางกรีด เอียดอ่อน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2848 นายเดชา เหมาะมั่น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2849 นายเชตุ เผือกผ่อง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2850 นางสุณีย์ เผือกผ่อง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2851 นางชะอ้อน คงขาว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2852 นางสุดจิตร มีรอสอ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2853 นายลาศ บุญมา 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2854 นายจรุง หนูสีแก้ว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2855 นายเปรม ชัยรัตน์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2856 นางสายใจ ชัยรัตน์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2857 นางนพรัตน์ ทองแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2858 นางมิอ๊า ขาวเขียว 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2859 นายพร้อม สุขรักษ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2860 นายโสภณ บัวศรี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2861 นางสมนึก กิจชล 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2862 นายอาดูร เทพธานี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2863 น.ส.สุพัตร เพ็ชรหิน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2864 นางพรพิมล อินทรอนันต์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2865 นางเชือบ บรรสาร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2866 นายเฉลิม คงรัก 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2867 นางกุหลาบ เขียดน้อย 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2868 น.ช.จุรี เมืองนก 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2869 นายอำพร มรกฎ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2870 นายจรูญ เครือเตียว 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2871 นางสมจิตร คงสี 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2872 นางสมศรี บุญแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2873 นางครวน นวลละออง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2874 นายจรูญ สีนา 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2875 นางรวิวรรณ รักซ้อน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2876 นายถาวร มากอ้น 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2877 นางสุรัตน์ สุดแกล้ว 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2878 นายหลอง ยอดศรี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2879 นางบุญเรียง สุขรักษ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2880 นายกระจ่าง ดำทิพย์ 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2881 นางเคลื่อม เพ็ชรหิน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2882 นางอารี คงรัก 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2883 นางสมศรี บริสุทธิ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2884 นางบุญให้ ไชยนีย์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2885 นายเสริม เมืองแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2886 นางคล้อย คงเขียว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2887 นางแคล้ว เมฆเกตุ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2888 นางเชื่อม พันธุ์เกตุ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2889 นางลี สามทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2890 นายสมบูรณ์ หนูหมาด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2891 นายทวีป ทองดอนเกื้อง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2892 น.ส.ฐิติมา เทียมลี้ 35 โรคอ้วน 2021-08-05
2893 นายสราวิช สุวรรณรัตน์ 26 โรคอ้วน 2021-08-05
2894 นายณรงค์ฤทธิ์ บุญชั้น 33 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2895 น.ส.นารีรัตน์ ผุดนวล 37 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2896 น.ส.สุปราณี ขวัญทอง 29 โรคอ้วน 2021-08-05
2897 น.ส.ฐิติพร พิมณรงค์ 29 โรคอ้วน 2021-08-05
2898 น.ส.อุบลรัตน์ จันทร์หอม 32 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2899 นายกิตติศักดิ์ ชูเขียว 40 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2900 น.ส.จันทรัสม์ อิ่มเอิบ 27 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2901 นายศุภชัย เอี่ยมอักษร 25 โรคอ้วน 2021-08-05
2902 นางกรรณิการ์ ซ้วนเห้ว 37 โรคอ้วน 2021-08-05
2903 นายอภิชาติ สิทธิชัย 37 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2904 นายเดชา ชาญยุทธ 37 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2905 นายสถาพร พลัดทองศรี 36 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2906 น.ส.ศิริรัตน์ ศรีไทย 36 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2907 น.ส.วาสนา ครชาตรี 35 โรคอ้วน 2021-08-05
2908 นายไพโรจน์ หิมเอียด 35 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2909 น.ส.สุภาวรรณ จันเพชร 34 โรคอ้วน 2021-08-05
2910 น.ส.กมลณัฐ ศรีเทพ 33 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2911 น.ส.ศิริรัตน์ เกตุแก้ว 33 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2912 น.ส.จารุวรรณ สิทธิชัย 32 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2913 น.ส.ปรินดา นานอน 29 โรคอ้วน 2021-08-05
2914 นายถกลสุข ชูหาร 28 โรคอ้วน 2021-08-05
2915 นายรัตนพงษ์ จันทร์แก้ว 26 โรคอ้วน 2021-08-05
2916 น.ส.อนัญลักษณ์ คำปล้อง 23 โรคอ้วน 2021-08-05
2917 นายชิษณุพงศ์ นุชม่วง 27 โรคอ้วน 2021-08-05
2918 น.ส.สุลีพร ซูซั้น 37 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2919 น.ส.ศศิวรรณ คงทิพย์ 37 โรคอ้วน 2021-08-05
2920 น.ส.วิไล กิ่งจันทร์ 37 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2921 นายบุญลือ เจริญ 35 โรคอ้วน 2021-08-05
2922 นายโกเมศ คงเอียด 33 โรคอ้วน 2021-08-05
2923 น.ส.มานิตา นาแจ้ง 32 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2924 น.ส.วริษฐา จาดขำ 28 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2925 น.ส.ปรียานุช วัดโคก 27 โรคอ้วน 2021-08-05
2926 นายชรินทร์ จิตรบุญ 26 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2927 น.ส.เรวดี ขิกขำ 26 โรคอ้วน 2021-08-05
2928 นายสมาน สิทธิชัย 25 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2929 นายพงศ์ศักดิ์ เลื่อนแก้ว 25 โรคอ้วน 2021-08-05
2930 นายจักรพันธุ์ คงบริรักษ์ 25 โรคอ้วน 2021-08-05
2931 น.ส.ศุภัสสร เกตุแก้ว 24 โรคอ้วน 2021-08-05
2932 น.ส.รัฐฐิกรณ์ สุวิสัน 23 โรคอ้วน 2021-08-05
2933 นายนฤบิณฑ์ หนูเซ่ง 22 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2934 นายภูริณัฐ กลิ่นหอม 21 โรคอ้วน 2021-08-05
2935 น.ส.อิงกมล พลเดช 21 โรคอ้วน 2021-08-05
2936 น.ส.พัณณิตา สงบดี 20 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2937 นายณัฐพงศ์ ดำช่วย 20 โรคอ้วน 2021-08-05
2938 นายณรงค์ศักดิ์ เอี่ยมอักษร 19 โรคอ้วน 2021-08-05
2939 นายประสาร หนูแก้ว 35 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2940 นายจตุรงค์ คงแก้ว 24 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2941 น.ส.ดุจนี ไกรเทพ 41 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2942 น.ส.สิริสุข ชูหาร 23 โรคอ้วน 2021-08-05
2943 น.ส.สีนวล บุญแก้ว 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2944 นายวีรวัฒน์ คงควน 28 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2945 นางขนิษฐา เพ็งพาจร 49 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2946 พระประเสริฐ เหมือดต้ะกุ 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2947 นายครรชิต โสดาพัฒน์ 46 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2948 นางศศิชล ไกรเทพ 42 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2949 นายกีวรณา ศรีประเสริฐ 45 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2950 นางบุญเลี้ยง เทพพร 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2951 นายสนิท แแท่นทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
2952 นางพรทิพย์ สีอ่อน 56 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2953 น.ส.พัชรี เหียนหา 38 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2954 นางโสภา จิตรักไทย 57 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2955 นางสุวารี สิทธิดำรงค์ 50 โรคอ้วน 2021-08-05
2956 นายสุรเชษฐ์ เกื้อกิ้ม 39 โรคอ้วน 2021-08-05
2957 น.ส.จุติพร จันทร์เพชร 42 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2958 นางรุ่งฤทัย นุ้ยเอียด(นวลจันทร์) 52 โรคอ้วน 2021-08-05
2959 นางกัญญา ทองประดับ 56 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2960 นายทินกร ทองสม 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2961 นางนิภาวรรณ จันทร์แก้ว 38 โรคอ้วน 2021-08-05
2962 นางอาลัย ส่งเสริม 51 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2963 นายถาวรน้อย ชูหาร 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2964 นายเอกสิทธิ์ อ่อนรู้ที่ 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2965 นางนิภาวรรณ นางหลาด 54 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2966 น.ส.พรทิพย์ อ่อนทอง 53 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2967 นายอำนวย เอียดจุ้ย 52 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
2968 นายสัญญา แก้วละเอียด 49 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2969 นางสุกัญญา แก่นแก้ว 48 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2970 นายจรัล ชูศรี 49 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2971 นายนพดล ทองรักศรี 38 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2972 น.ส.ทิพย์สุดา แสงเสน 56 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2973 นางพนาวรรณ รัตตะมณี 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2974 นายราชัย ฤทธิหาญ 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2975 นางวันดี อยู่บูชา 53 โรคอ้วน 2021-08-05
2976 นายประสพ จันทร์เพชร 60 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2977 นายสมพร จันทร์เพชร 42 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2978 นายสุรีย์ศักดิ์ คงแย้ม 60 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2979 นางปวีณา จบถิ่น 52 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2980 น.ส.ณฐพร(นฤนาถ) ดำทิพย์ 49 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2981 นายบุญริน จินดาสัย 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2982 น.ส.สุกัญยา ทองคำ 38 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2983 นางจ้อย ขำณรงค์ 57 โรคอ้วน 2021-08-05
2984 นางสุกาญดา จีนฉิ้ม 57 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2985 นางบุญเรือน บุญแก้ว 44 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2986 นายฉลอง คำปล้อง 44 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2987 น.ส.สุวรรณยา เทพกิจ 44 โรคอ้วน 2021-08-05
2988 นางเรืองใจ ชูเขียว 53 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
2989 นายกิตวิชาญ ชูเศษ 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2990 นางอาลัย อัมรัตน์ 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2991 นางจุไร ช่วยประคอง 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2992 นางวิมลภัทร(จำเนียร) พลเดช 44 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
2993 นายวีระศักดิ์ เหียนหา 44 โรคเบาหวาน 2021-08-05
2994 นายวิโรจน์ สังขเศวต 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
2995 น.ส.พันธ์ ศรีชัย 55 โรคอ้วน 2021-08-05
2996 นางทิฆัมพร อัมรัตน์ 58 โรคมะเร็ง 2021-08-05
2997 นายอนันต์ บรรณกิจ 46 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
2998 นางจันทร์เพ็ญ ชัยช่วย 50 โรคอ้วน 2021-08-05
2999 นางอาภรณ์ ครชาตรี 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3000 น.ส.ขวัญดี ต้นกันยา 43 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3001 นางจันทร์จิรา เลื่อนแก้ว 46 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3002 น.ส.สุวดี งามปัญญา 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3003 นายสายัณต์ จันแย้ม 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3004 นายชนะวิทย์ จันทร์แย้ม 38 โรคอ้วน 2021-08-05
3005 นายบุญฤทธิ์ สมทิพย์ 49 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3006 น.ส.เปรมปรี คงสาย 51 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3007 นางสุณี อ่อนรู้ที่ 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3008 นายนรา วุ่นสั่งทำ 59 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3009 นางศศิวรักษ์ ศิลปเจริญ 59 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3010 นายรื่น หกสี่ 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3011 นางจรวย ภัติศิริ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3012 น.ส.ปรีดา ราชเดิม 57 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3013 นายผดุ้ง ละเอียด 42 โรคอ้วน 2021-08-05
3014 นายวีระพันธ์ รักเมือง 41 โรคอ้วน 2021-08-05
3015 น.ส.อุไรวรรณ์ บัวลอย 43 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
3016 นางปิ่นชะนะ ทองพิจิตร 53 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
3017 นางวรรณี คมสัน 58 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3018 นางปภาดา จิตต์บุญ 48 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3019 นายจำนงค์ โพธิ์วิจิตร 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3020 น.ส.สุภาภรณ์ วิเชียร 38 โรคอ้วน 2021-08-05
3021 นางวิวรรณทิพย์(สุคนธ์) จงใจ(ศรีไทย) 48 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3022 นางอุบลรัตน์ จันมีศรี 45 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3023 นางจินดา จันทร์หอม 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3024 นางวรรณศิริ เกตุแก้ว 48 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3025 นายสุภาพ เกตุแก้ว 56 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3026 น.ส.พลอยนวรรณ ทองอ่อน 40 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3027 นายจรูญ เกตุแก้ว 57 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3028 นายวีระยุทธ ดำช่วย 46 โรคอ้วน 2021-08-05
3029 นายสุเทพ แก้วสุข 48 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3030 นายสุทัศ คงเพ็ง 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3031 นายพรเทพ เกลี้ยงทิพย์ 43 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3032 นายสำราญ สังขารา 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3033 นายสุทัศ ฉุ้นย่อง 57 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3034 นายวันชัย ปานจันทร์ 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3035 นางยินดี สิทธิชัย 53 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3036 นางอารี สงคราม 57 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3037 น.ส.เกศริน แสงเสน 48 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3038 น.ส.อัญชลี เพชรฤทธิ์ 43 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3039 นางพิมพ์ สงบดี 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3040 นางจำนงค์ จันเพชร 59 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3041 น.ส.ทิพย์ธิดา จันทร์เลื่อน 40 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3042 นางอัจราพร ชูศรี 50 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3043 นางสุรีย์ มรกต 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3044 นางฉลวย ล่ำล่อง 50 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3045 นางศิริวรรณ แซ่อุ้ย 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3046 นายโยธิน แก่นแก้ว 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3047 นางปราณี นิจจำรูญ 54 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3048 นางยวนจิตต์ ทองรักศรี 58 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3049 น.ส.วิภาดา สุขี 38 โรคอ้วน 2021-08-05
3050 นายดิเรก จิตรบุญ 52 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3051 น.ส.ตามใจ สงเกิด 57 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3052 นางอุทัย แท่นนิล 55 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3053 นางสุนิสา แก่นทอง 48 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3054 นายนิพัฒน์ อินทฤทธิ์ 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3055 นายสุชาติ นาวาแก้ว 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3056 นางเจนจิรา หยูจีน 58 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3057 นายปัญญา สงบดี 59 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3058 นายประพันธ์ สงบดี 56 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3059 นายประสิทธิ์ สงบดี 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3060 นายสมยศ แสงท่าม 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
3061 นางมะลิวรรณ แก้วยัง 59 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3062 นายวิชิต ใจทหาร 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
3063 นางสมปอง ศรีหม่าน 58 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3064 น.ส.สุมาลี อินคง 56 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3065 นางอำนวย ไชยสงคราม 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3066 น.ส.อรวรรณ ห่วงทอง(เอียดงามสม) 42 โรคอ้วน 2021-08-05
3067 นายหิรัณย์ อัมรัตน์ 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3068 นายสุนทร อัมรัตน์ 47 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3069 นางกมลวรรณ ยอดยิ่ง 46 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3070 นายวิวัฒน์ จิตรักไทย 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3071 นายทวีจิต สุดสนิท 49 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3072 นางสุดา ไชยคต 46 โรคอ้วน 2021-08-05
3073 นางราตรี นาวาแก้ว 57 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3074 นายมงคล ชูศรีนวน 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3075 น.ส.ละม้าย ท่าสะบ้า 41 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3076 นายชุติพนธ์ พลอินทร์ 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3077 นางอารี หนูนาค 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3078 นางสิริวรรณ ยิ้นห้อง 48 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3079 น.ส.สายจิตร ขวัญนิมิตร 45 โรคอ้วน 2021-08-05
3080 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ฟองโหย 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3081 นายประพันธ์ บรรจงการ 50 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3082 น.ส.รัตนา ชูศรี 45 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3083 นางตามใจ ดลหมัน 58 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3084 น.ส.จิตราวดี จันทร์แก้ว 44 โรคอ้วน 2021-08-05
3085 นายโกศักดิ์ แป้นชู 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3086 น.ส.รัชชณี แป้นชู 54 โรคอ้วน 2021-08-05
3087 น.ส.รัตนา แป้นชู 52 โรคอ้วน 2021-08-05
3088 นายชาลี หนูนิน 60 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3089 นายประทวน ทองประดับ 56 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3090 นายอาคม สักเมือง 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3091 น.ส.อลิษา ซ้วนเหว 38 โรคอ้วน 2021-08-05
3092 นางศิรินันท์ ทองสุทธิ์ 50 โรคอ้วน 2021-08-05
3093 นายสงวน คนเที่ยง 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-05
3094 นางอุไรวรรณ เกลี้ยงทิพย์ 59 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3095 น.ส.ชะอ้อม เพชรหล่อ 42 โรคอ้วน 2021-08-05
3096 นายสุพจน์ คงช่วยสถิตย์ 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3097 นายสมคิด หนูนาค 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3098 นายศรนรินทร์ สิ้นเซ่ง 44 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3099 นางนัยนา แก่นแก้ว 44 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3100 นายชำนาญ ทองรอด 46 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3101 นายอำพล จันทร์ลาภ 50 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-05
3102 นายชำนาญ นิจจำรูญ 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3103 นางละม้าย ช่วยนวน 49 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3104 นายสมพร หอยสังข์ 46 โรคอ้วน 2021-08-05
3105 นายจตุรงค์ เพ็ชร์อินทร์ 46 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3106 นายเจริญ สมทิพย์ 53 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3107 นายภิรมย์ ประมวลศิลป์ 55 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3108 นายฉลอง คงควน 52 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-05
3109 นายอรรถชัย ฤทธิหาญ 28 โรคอ้วน 2021-08-05
3110 นางจิราภร สุขขี 49 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-05
3111 นายบัณฑิต อัมรัตน์ 31 โรคมะเร็ง 2021-08-05
3112 นางพัชรินทร์ หนูเซ่ง 51 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-05
3113 น.ส.จีรภา บัวดำ 45 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3114 นางทัศนีย์ แป้นชู 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3115 นางสมจิตร เอกวานิช 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3116 นายเจริญ เซ่งง่าย 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3117 นางเพ็ง เซ่งง่าย 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3118 นางนันทนี เอ่งฉ้วน 63 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-05
3119 นางสาวเคลื่อน ศรีผล 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3120 นางถนอม หนูเนตร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3121 นางเจียน ส่งศรีจันทร์ 92 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3122 นายพยงค์ ชูแก้วร่วง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3123 นายผอม กลิ่นจันทร์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3124 นายนิตย์ แสงหิรัญ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3125 นางละออง แสงหิรัญ 68 2021-08-05
3126 นายเวียง นุ่นชูผล 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3127 นางเคลื่อน นุ่นชูผล 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3128 นางแฉล้ม คีรินทร์ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3129 นายสุวิทย์ ยิ่งยง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3130 นายจอม ขวัญศรีสุทธิ์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-05
3131 นางหนูสวย ทองขาวบัว 57 โรคเบาหวาน 2021-08-05
3132 นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3133 นายพงส์วชรวัฒน์ เพชรสุก 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3134 นางจิต จิ้วล้อ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3135 นายเชียร ทองบัว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3136 นางพร้อม นกศรีแก้ว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3137 นายอรัญ เพ็งพาจร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3138 นางเวียน สีปล้อง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3139 นายเศียร วงษ์ศิลาภรณ์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3140 นางซ่วน วงษ์ศิลาภรณ์ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3141 นายเอื้อน ใจทหาร 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3142 นางฉิ่ง ใจทหาร 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3143 นางฉิ่ง บุญเกื้อ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3144 นางละมุล ทองบัว 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3145 นายรุ่น อินคง 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3146 นายจรูญ หนุนพล 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3147 นางปรีดา หนุนพล 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3148 นายเล่ง ว่องทั่ง 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3149 นางจิตรา ว่องทั่ง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3150 นายประเสริฐ คงเอียด 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3151 นางเอื้อม ดำทอง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3152 นางประเจือบ ปานยัง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3153 นายล้อม คงเอียด 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3154 นางหลาบ คงเอียด 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3155 นางชื่น เพ็งพาจร 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3156 นายประพันธ์ ทองดียิ่ง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3157 นางถนอม ทองดียิ่ง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3158 นายแคล้ว คงชื่นจิตร 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3159 นายฟื้น อินคง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3160 นางแฉล้ม อินคง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3161 นางสุจินต์ วิรุณศรี 71 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3162 นางวิรัตน์ ชุมคง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3163 นายอนันต์ สงบดี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3164 นางอาทร สงบดี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3165 นายสุทิน เล่งจิ้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3166 นางอุไรวรรณ เล่งจิ้ว 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3167 นางอารมณ์ ครชาตรี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3168 นายเจริญ เอียดงามสม 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3169 นางเสริมศรี จิตรักไทย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3170 นายวินิจ ทองดียิ่ง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3171 นางเพ็ญจันทร์ ทองดียิ่ง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3172 นายจาย จบถิ่น 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3173 นางพร้อย จบถิ่น 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3174 นางสอด อินคง 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3175 นายดำ จิตรบุญ 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3176 นางจำเนียร จิตรบุญ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3177 นางแคล้ว อินคง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3178 นายสงัด อินคง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3179 นางแคล้ว เพ็งพาจร 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3180 นางศิริ ราชแสง 74 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3181 นางสาวมารวย นุ้ยขาว 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3182 นายทวีป คงเอีด 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3183 นางสมจิตร์ ไกรเทพ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3184 นางริน ไกรเทพ 95 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3185 นายสมบูรณ์ ไกรเทพ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3186 นางเจียร ครชาตรี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3187 นายสุชาติ พลวัฒน์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3188 นางอำไพ พลวัฒน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3189 นางเสงี่ยม มีพารา 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3190 นางพิน ทองอ่อน 100 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3191 นางอุบล ทองย้อย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3192 นางจิณณต์ณภัสส์ เพชรสุก 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3193 นายอุดม คีรีรักษ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3194 น.ส.ผลี่ นิ่มเอียด 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3195 นางสำรวย แสงเงิน 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3196 นางเอียง ถนอมใจ 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3197 นางบรรจบ พลเดช 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3198 นายประสิทธิ์ พลเดช 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3199 นายชวลิต เที่ยงธรรม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3200 นายดวล สมาธิ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3201 นางเจียน สมาธิ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3202 นางจริน เกลี้ยงทิพย์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3203 นายสุทา เกลี้ยงทิพย์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3204 นางแพร้ว สังขารา 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3205 นางจรวย ประแก้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3206 นายสันติ ประแก้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3207 นายเล็ก หลงละเลิง 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3208 นางเรียง หลงละเลิง 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3209 นายชอบ ขันแก้ว 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-06
3210 นางเจียร ราชเดิม 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3211 นายเสถียร ถนอมใจ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3212 นางละเอียด ถนอมใจ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3213 นางแนบ สิทธิชัย 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3214 นางปราณี พลเดช 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3215 นางแอด คงเพ็ง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3216 นายสถิต ถนอมใจ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3217 นางหนูเรือน ถนอมใจ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3218 นายประดิษฐ์ หลงละเลิง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3219 นางละมุล ชาญยุทธ์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3220 นายวิชิต ชาญยุทธ์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3221 นางเหียน ตุลยสุข 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3222 นายต้อง นิ่มเอียด 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3223 นางประกอบ สีนอง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3224 นายนิคม สีนอง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3225 นางแก้ว ถิ่นนิคม 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3226 นางแอบ จิ้วเลี่ยน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3227 นายชัย จิ้วเลี่ยน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3228 นายคล้าย ประมวลศิลป์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3229 นายถาวร อ่อนสนิท 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3230 นางหนูน้อย ศรีเทพ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3231 นายต่วน ศรีเทพ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3232 นายอนันต์ หลงละเลิง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3233 นางชีพ หลงละเลิง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3234 นางจัด นาครินทร์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3235 นางประคอง ปานจันทร์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3236 นายฉลอง เหม้นแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3237 ไม่พบข้อมูลพัชรินทร์ เกื้อคง 67 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3238 นายเอื้อน เรืองเสน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3239 นางฉวีวรรณ แสงเงิน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3240 นายพิน ภักดีโชติ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3241 นางพายัพ สิทธิชัย 57 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-06
3242 นายวิโชติ ชาญยุทธิ์ 55 โรคเบาหวาน 2021-08-06
3243 นายคล่อง ประมวลศิลป์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3244 นายอำนวย ส่งแสง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3245 นางจริยา คณะหนู 54 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-06
3246 น.ส.ปราณี เถรว่อง 40 โรคเบาหวาน 2021-08-06
3247 นางละเมียด วิเชียร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3248 น.ส.อัญชลี หนูนาค 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3249 นางพินิช จำปา 95 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3250 นางจันทกานต์ สิทธิชัย 59 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3251 นางยุภา เล่งจิ้ว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3252 นางอรุณี ชุมอักษร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3253 นางปราณี คงแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3254 นางละมุล อินอักษร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3255 นายคล่อง อินอักษร 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3256 ส.ต.อ.วสุรัตน์ รักษ์ศรีทอง 31 เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2021-08-06
3257 นางพร้อมศรี บันดาศักดิ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3258 นางปลอบ เก้าเอี้ยน 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3259 นายจรรยา คงขำ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3260 นายสุพรรณ อั้นทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3261 นายณรงค์ ทองมา 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3262 นางเชย ม้าฤทธิ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3263 นางมาด รัตนะรัต 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3264 นางปรารมย์ อ่อนรู้ที่ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3265 นายแดง อ่อนรู้ที่ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3266 นายบุญฤทธิ์ ชูศรี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3267 นางสมนึก ชูศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3268 นายกระจ่าง คงชุม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3269 นายชัยชาญ คงชุม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3270 นายบวน บูรณะเจริญวิทย์ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3271 นางลัดดา บูรณะเจริญวิทย์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3272 นายประจวบ ขวัญดี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3273 นายพินิจ อินทร์จันทร์ 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3274 นายระยะ เพชรฤทธิ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3275 นางเหลื่อม เพชรฤทธิ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3276 นายปลื้ม สมทิพย์ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3277 นางแดง สมทิพย์ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3278 นางแดง หลีหยา 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3279 นายสุรินทร์ คงแก้ว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3280 นางเขียว จันแก้ว 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3281 นางลำดวล เพ็ชร์อินทร์ 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3282 นางดำ สิทธิชัย 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3283 นางบุญเรียง นุ้ยขาว 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3284 นางแกวด จิงภักดี 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3285 นางเรือน จริงกิจ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3286 นางเซี้ยน กาญจนเพ็ญ 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3287 นางระเบียบ แช่มช้อย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3288 นางฉลวย นุ้ยขาว 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3289 นายวิจักษ์ นุ้ยขาว 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3290 นางสุจิน แสงเสน 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3291 นายศักดิ์ชัย เลี่ยนยงค์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3292 นายรอง คงแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3293 นางจลีรัตน์ คงแก้ว 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3294 นางฉวีวรรณ ทองรักษ์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3295 นายสมหมาย ทองรักษ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3296 นางโหม้ย คงชุม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3297 นายธัญพิสิทธิ์ เปาะทอง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3298 นางจิริวรรณ์ เปาะทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3299 นางทิ๋ว เพ็งพอรู้ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3300 นายนิคม เรืองรอด 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3301 นางฉลวย เรืองรอด 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3302 นายชยพล ราชเดิม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3303 นายนิยม เต็มสังข์ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3304 นางอารี แก้วแสงขวัญ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3305 นางจิตรา อ่อนชื่นจิตร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3306 นางแอด ชูจันทร์ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3307 นายสมบัติ ชูจันทร์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3308 นางฉลวย เมืองมีศรี 60 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-06
3309 นายอาภรณ์ คงเอียด 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3310 นางสงวน แสงไกร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3311 น.ส.ละม่อม จำนงค์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3312 นายถาวร เอียดงามสม 51 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-06
3313 นายเที่ยง พลอินทร์ 94 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-06
3314 นายวงศ์ นานอน 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3315 นายสุวัฒน์ สงเสริม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3316 นางน้อย เพ็ชร์มาก 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3317 นางดนตรี อภินันทน์ถิระ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3318 นางจินตนา ทองอ่อน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3319 นายอิ่ม บรรจงการ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3320 นายบุญ วันยาว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3321 นางอำนวย ช่อมี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3322 นายเริก คงชิต 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3323 นางสำเนียง คงชิต 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3324 นายประจบ จิตอักษร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3325 นางปราณี จิตอักษร 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3326 นายเติม บรรจงการ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3327 นางน้อย แก้วเกือบ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3328 นายประสม แก้วเกือบ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3329 นางแอบ จันเพชร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3330 นายทวน เอียดงามสม 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3331 นางสมบูรณ์ รักการงาน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3332 นายปอง ทองอ่อน 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3333 นางละมัย นกศรีแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3334 นายเชือน เอียดงามสม 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3335 นางอ้วน เอียดงามสม 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3336 นายปัญญา รักชูศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3337 นางอดุลย์ พูดเพราะ 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3338 นางเรวดี ช่อมี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3339 นางสมจิต ตั่นเล่ง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3340 นางเสริม ส่งเสริม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3341 นางวรรณา จิ้วล้อ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3342 นายสมพงษ์ ส่งเสริม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3343 นางอารมย์ ศิริ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3344 นายประทีป พรหมทอง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3345 นายประดับ ส่งเสริม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3346 นางต่อม ส่งเสริม 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3347 นายวิเวก เห้งสีป้อง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3348 นางจำปา เห้งสีป้อง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3349 นายอดุลย์ หลักเพชร 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3350 นายนัด แก้วชูบุญ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3351 นางปราณี สงบดี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3352 นายจรัล วงค์ขัณ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3353 นางวรรณา คอนราด 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3354 นางพรทิพย์ อัมรัตน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3355 นายประพันธ์ ส่งเสริม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3356 นางละออ หลักเพชร 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3357 นายสมนึก ช่อมี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3358 นางฉิ้ง บุญรอด 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3359 นางเลื่อน ตาลคำ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3360 นางสมจิตร ปานยงค์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3361 น.ส.วรรณา แก้วดี 45 โรคเบาหวาน 2021-08-06
3362 นางนวล วัดโคก 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3363 นางเพรียง นุชม่วง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3364 นางลำไย สิทธิชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3365 นางพรรวิณี สุขะเกตุ 57 โรคเบาหวาน 2021-08-06
3366 นายคล่อง ท่าสะบ้า 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3367 นายสมจิต สิทธิชัย 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3368 น.ส.จำเนียร นุชม่วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3369 นางสุนิทรา จันทร์เพชร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3370 นางวั่น แซ่ลิ่ม 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3371 นายอนุพงศ์ รักไทย 42 โรคอ้วน 2021-08-06
3372 นางสุจารี สุดสนิท 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3373 นายพริ้ม คงควน 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3374 นางสุพรทิพย์ หกสี่ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3375 นายปราโมท สิทธิชัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3376 นางราย ทองศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3377 นายประเสริฐ นุชม่วง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3378 นางประจวบ จันทร์เพ็ชร 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3379 นายเฉลิม อ่อนสนิท 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3380 นางจินดา อ่อนสนิท 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3381 นางสอิ้ง อัมรัตน์ 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3382 นายวิลัย สิทธิชัย 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3383 นางพร้อย ปานเต้ง 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3384 นางจีบ สุดสนิท 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3385 นางสงบ จิตอักษร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3386 นายสว่าง เล่งจิ้ว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3387 นายโรน แก้วดี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3388 นางละเมียด สิทธิชัย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3389 ไม่พบข้อมูลประคอง ท่าสะบ้า 70 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3390 นางพริ้ม พลอินทร์ 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3391 นายวิรัตน์ วิรุณศรี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3392 นางประกอบ วิรุลศรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3393 นางประพิศ ประสงค์กิจ 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3394 นางซ้วน ทองช่วย 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3395 นางเจียม เอี่ยมอักษร 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3396 นางชูศรี ส่งแสง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3397 นางเพียร คงสง 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3398 นายสวัสดิ์ คงสง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3399 นางละม่อม สายทองแท้ 64 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3400 นางป้วน ท่าสะบ้า 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3401 นางบุญรัก นุชม่วง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3402 นายสมคิด ชูศรีนวน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3403 นางสุดใจ ปานเต้ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3404 นายสมหมาย จันทร์หอม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3405 น.ส.ละม้าย คงสง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3406 นางยุพิน ขำตรี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3407 นางริน ชะนะพาล 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3408 นางปราณี นุชม่วง 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-06
3409 นางอุบล แสงอินทร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3410 นางเจียน ศรีไทย 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3411 นางเฉลียว เอี่ยมอักษร 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3412 นายสุพฤติ บัวอ่อน 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3413 นางบุญมี ช่วยชาติ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3414 นางเรณู คงพูล 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3415 นายวิโรจน์ ช่วยชาติ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3416 นายวีรวุฒิ(วิจารณ์) เอี่ยมอักษร 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3417 นางสาวจริยา เกตุแก้ว 54 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3418 นางเขียน ดำช่วย 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3419 นายสมจิต สักเมือง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3420 น.ส.ปราณี เกตุแก้ว 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3421 น.ส.ดวงใจ มาศจุฑาเศรณี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3422 นางแป้น อินคง 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3423 นางประจวบ ศรีไทย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3424 นายบัว ศรีไทย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3425 นางจวบ เพ็ชร์ฤทธิ์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3426 น.ส.ยุพิน ชูเขียว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3427 นางเจื้อน รักการงาน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3428 นายเพื่อน คงเอียด 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3429 นางหนูพิน ทับเที่ยง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3430 นางนันท์นภัส เพชรฤทธิ์ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3431 นายสมบูรณ์ ศุภศร 53 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-06
3432 นางประกอบ สุดสนิท 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3433 นางปริ้ม เกตุแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3434 นายสุวิทย์ คงพูล 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3435 นางริน สวัสดี 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3436 นางฉิ้ม เรืองรุด 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3437 นางผล ชาญยุทธ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3438 นายชยันต์ ชาญยุทธ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3439 นายแดง สังขารา 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3440 นางพริ้ง สังขารา 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3441 นางละมุล สนองคุณ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3442 นายเทียน อินทร์อักษร 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3443 นางคล่อง ราชเดิม 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3444 นางวนิดา คงพูล 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3445 นายสนอง ทองบัว 76 2021-08-06
3446 นางละออง มณีมัย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3447 นางสิริกร หกสี่ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3448 นายธวิชย์ จาดขำ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3449 นายเอก สิทธิชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3450 นายถก ทองแสง 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3451 นางประดับ ทองแสง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3452 นายสมปอง เกียบแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3453 นางยุพิน สุขขี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3454 นางเกษร สมทิพย์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3455 นางพรรณี นาเรือง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3456 นางแฉล้ม โพธิ์วิจิตร 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3457 นางสาวคิ้น ทองอ่อน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3458 นายคล่อง เพชรฤทธิ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3459 นางเปื้อม อ่อนรู้ที่ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3460 นางสมทิพย์ ศรีไทย 39 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3461 นางทวี คงเอียด 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3462 นางหทัยชนก คงเอียด 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-06
3463 นางพัน โพธิ์สุวรรณ 95 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3464 น.ส.ราตรี อินทรวิเศษ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3465 นางจุรีรัตน์ อ่อนรู้ที่ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3466 นายคารมย์ ขวัญศรีสุทธิ์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3467 นายพาด สุขขี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3468 นางสาวสมจิตร นุ่นทอง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3469 นายปรีชา นุ่นทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3470 นางคลาย เมืองมีศรี 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3471 นายอานิด โพธิ์วิจิตร 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3472 นายจัด สมทิพย์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3473 นางน้อม นุ่นทอง 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3474 นายสมพงษ์ นุ่นทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3475 นางเคี่ยน อินทชิต 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3476 นางสงวน คีรีรักษ์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3477 นายนรงค์ โพธิสุวรรณ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3478 นางลำดวล โพธิสุวรรณ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3479 นายช่วง อ่อนรู้ที่ 89 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3480 นางประคอง อ่อนรู้ที่ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3481 นายหลุ้ง อ่อนรู้ที่ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3482 นางวันรี อ่อนรู้ที่ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3483 นายบุญยง หกสี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3484 นายหล้า อ่อนรู้ที่ 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3485 นายวิรัช ส่งเสริม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3486 นางเพิ่ม ส่งเสริม 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3487 นายสุชีพ ทองอ่อน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3488 นางบุญให้ ทองอ่อน 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3489 นางละเมียด ชัยทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3490 นายชิต ชัยทอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3491 นายกำพล ศรีเพ็ญ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-06
3492 นางจารุณี เครือวิชฌยาจารย์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3493 นายพนม น้อยหุ่น 41 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-09
3494 นางฉ้อย ศรีนุ่น 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3495 นายโรจน์ จีนหมั้น 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3496 นางละมุล ทองสมทอง 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3497 นางวุ้น ชุมอักษร 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3498 นายจรัส เซ่งง่าย 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3499 นางอื้น ศรีสมัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3500 นางสุชีพ คนเที่ยง 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3501 นางชัด แก้วทองสวน 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3502 นายเดชา แก้วทองสวน 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3503 นางละเมียด จีนประชา 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3504 นายเรียง จีนประชา 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3505 นายหลิว แสงสีจันทร์ 58 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-09
3506 นางประคิ่น แป้นมี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3507 นายจำนงค์ เพ็ชรสุกแสง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3508 นางสมหมาย เพ็ชรสุกแสง 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3509 นางเสาวณี บัวศรี 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3510 นางคลาด อ่อนสี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3511 นายเทือน จีนประชา 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3512 นางพรรณี คงละออ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3513 นายมณี คงละออ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3514 นางยุพา บูชารัญ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3515 นางพรรณี แก่นแก้ว 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3516 นางพิมพร ก้งซุ่น 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3517 นายจรวย คงแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3518 นางราตรี คงแก้ว 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3519 นางวรรณี ทองชั้น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3520 นายคลาย ดำปรางหมู่ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3521 นายปรีชา ทองชั้น 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3522 นางส่งเสริม ชูนุ่น 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3523 นางเจือ แก่นเมือง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3524 นายสน แก่นเมือง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3525 นางฟองงาม ช่วยสุวรรณ์ 56 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3526 นายสมภาค เจริญลาภ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3527 นางพิมพ์ อินจันทร์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3528 นางปราณี หนูหวาน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3529 นายเดโช เกื้อกิ้ม 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3530 นางบุญล่อง ทองบัว 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3531 นางภควรรณ เกื้อกิ้ม 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3532 น.ส.ปรีดา ชุมนาคราช 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3533 นายผัน รัตตะมณี 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3534 นางจิระ รัตตะมณี 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3535 นายฉลอง คงเอียด 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3536 นายสมปอง ชะนะพาล 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3537 นางบุญมา ชะนะพาล 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3538 นางเชียร ทองรักศรี 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3539 นางร่วม ชัยฤทธิ์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3540 นายทวีศักดิ์ แสงแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3541 นายสมยศ ทิพเศษ 56 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-09
3542 นายสวัสดิ์ ทิพเศษ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3543 นางกลัด ทิพเศษ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3544 นายเอื้อน แป้นชู 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3545 นางสุจิตรา แป้นชู 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3546 นางเสงี่ยม คงอินแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3547 นายดำ คุ้นเคย 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3548 นางอนงค์ คุ้นเคย 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3549 นายเกื้อกูล เกื้อบุญส่ง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3550 นางละเมียด เกื้อบุญส่ง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3551 น.ส.สุจินต์ คงรักที่ 48 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3552 นายสมเกียรติ พลบุญ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3553 นางเจิม นวลมัย 98 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3554 นางหนิน ทองเรือง 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3555 นางบุญร่วม ราชเดิม 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3556 นายพรวน ครชาตรี 90 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3557 นางอรุณ นวลเฉย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3558 นายโสภณ ทองเกียว 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3559 นางแดง ทองเกียว 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3560 นางกัณหา ทองอ่อน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3561 นายณเรียง บุญช่วย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3562 นางล้วน บุญช่วย 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3563 นางเมี้ยน สิทธิชัย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3564 นายพวน แขกไทย 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3565 นางจินตนา แขกไทย 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3566 นางวรรณา อ่อนชื่นจิตร์ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3567 นายวิชัย เช้าฉ้อง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3568 นางพุม เช้าฉ้อง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3569 นางหนูวิน ครชาตรี 66 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3570 นางชะฎา เอี่ยมละม่อม 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3571 นางประพิศ จินกระวี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3572 นางประจบ เขียวบุญจันทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3573 นางกอง กวมทรัพย์ 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3574 นายสัญญา ชนะรบ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3575 นางคล่อง ชนะรบ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3576 นางชูศรี ริยาพันธ์ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3577 น.ส.เรียง นุวรรณ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3578 นางศิวรินทร์ ตรังนาแขก 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3579 นางรัตนาวรรณ จันดี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3580 นายอุดม นกรู้รัก 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3581 นายเอื้อม ศรีชัย 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3582 นายสมพล เอียดหนู 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3583 นายเรหวล พงศ์ชนะ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3584 นางชม โปนุ่น 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3585 นางวร เมืองทวี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3586 นางจั้น เพ็ชรประคอง 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3587 นายประสิทธิ์ บุญโก 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3588 นายสมพร หนูจีนเส้ง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3589 นางระเบียบ หนูจีนเส้ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3590 นายหนูเอิบ บัวบาน 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3591 นางริ่น เพชรย้อย 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3592 นายจรูญ ขวัญทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3593 นายเจน พริกแก้ว 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3594 นางแฉล้ม หนูดำ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3595 นางอำไพ นวลเฉย 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3596 นางแน่งน้อย ขวดแก้ว 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3597 นางถนอมศรี กล้างาม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3598 นางศรวิวรรณ์ กาญจันทร์ดี 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3599 นางเทียบ ศรีชัย 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3600 นางผล ชุมไชยโย 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3601 นางคล่อง บุญมา 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3602 นายสุจินต์ บุญไพฑูรย์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3603 นายชม เพ็ชรหิน 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3604 นางร่าน ปานยัง 88 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3605 นายบุญชม แสงไกร 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3606 นางจีบ เพ็ชประคอง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3607 นายสมมาศ เมืองทวี 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3608 นางวรรลี สำเนียงหวาน 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3609 นายเปรม ศรีขาว 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3610 นางภัคจิรา พรหมจันทร์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3611 นางจุรี ชูชนะ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3612 น.ส.พัทชริน คีรีรักษ์ 35 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3613 นางเคลื่อน ชูหวาน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3614 นางปิยารมย์ แป้นถนอม 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3615 นางสุณี ปิ่นศรีทอง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3616 นายเอิ้น ช่างสลัก 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3617 นางลาพ ทองอ่อน 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3618 นายมาตร ทองอ่อน 70 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3619 นายบรรยง ครชาตรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3620 นางสุนีย์ ครชาตรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3621 นายแคล้ว รักไทย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3622 นายเสนอ อ่อนน้อม 62 2021-08-09
3623 นายคลิ้ง บรรจงการ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3624 นางเตือนใจ บรรจงการ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3625 นายประจวบ พาหุรัตน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3626 นางอารี พาหุรัตน์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3627 นางวรรณา คุ้มไพรี 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3628 นางละมัย คงรักที่ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3629 นางประคอง เต็มสังข์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3630 นางบุญมา เต็มสังข์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3631 นายทอง เต็มสังข์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3632 นางบุญมี นกรู้รัก 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3633 นายแหลม บุญรอด 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3634 นายถวิล ทองใบ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3635 นางภาณีวัลย์ มาศจุฑาเศรณี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3636 น.ส.รัตนา คงมีสุข 36 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3637 นายประจวบ คงมีสุข 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3638 นางหรั่น คงมีสุข 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3639 นายประจวบ สังข์ใหญ่ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3640 นางสำลี สังข์ใหญ่ 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3641 นางเจียน หมวดกอง 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3642 นางอำพน ยะวิเชียร 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3643 นายชื่น จันทร์เศษ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3644 นางสุจิต จันทร์เศษ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3645 นางสาวแคล้ว จินดาวงศ์ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3646 นายสมบูรณ์ ทองใบ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3647 นางแดง ทองใบ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3648 นายประจบ เต็มสังข์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3649 นางสมจิตร ทองคำ 60 โรคอ้วน 2021-08-09
3650 นายเล็ก นกสีแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3651 นางคลาย คงชูศรี 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3652 นางละม้าย ทองใบ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3653 นายอิทธิพล ทองใบ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3654 นางเมี้ยน แก่นแก้ว 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3655 นางวรรณา ทองใบ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3656 นายสนิท ทองใบ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3657 นางเคลื่อน เอียดชูทอง 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3658 นางเขียน ศรีสมัย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3659 นางประพิศ ทองใบ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3660 นางกิจจา อินนุรักษ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3661 นางสำลี กลิ่นจันทร์ 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3662 นายนอบ กลิ่นจันทร์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3663 นางเฉลียว สิงห์ชู 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3664 นายสมคิด คงศิริ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3665 นางฉลวย คงศิริ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3666 นายสว่าง ม้าฤทธิ์ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3667 นายอนงค์ เอียดเกลี้ยง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3668 นางหนูจิต สุริยัน 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3669 นายกลับ สุริยัน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3670 นายสาธร คงชูศรี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3671 นางแจ้ว คงชูศรี 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3672 นางเฉลียว สิทธิชัย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3673 นางบุญจิตร หนูหวาน 65 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3674 นายดวล บัวศรี 93 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3675 นายประจบ สิทธิชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3676 นางวิลาศ สิทธิชัย 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3677 นางวนิดา ชูศรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3678 นางส่อง ก้งซุ่น 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3679 นางหลิก คงแก้ว 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3680 นายนิโรจน์ คงเอียด 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3681 นางริน เพ็ชรอินทร์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3682 น.ส.ปรีดา ไกรเทพ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3683 นายเอียด บูรณะเจริญวิทย์ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3684 นางสุจริต ว่องธวัชชัย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3685 น.ส.ราตรี เซี้ยวตั้น 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3686 นายสนิท สิทธิชัย 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3687 นางประคิ่น สิทธิชัย 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3688 น.ส.อนงค์ สิทธิชัย 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3689 นางประคอง สิทธิชัย 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3690 น.ส.สัมพันธ์ ฮันเย็ก 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3691 นางจารุพร ขุนทอง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3692 นายคล่อง อินจันทร์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3693 นางเกือบ บูรณะเจริญวิทย์ 75 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3694 นายชอบ ตั่นเล่ง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3695 นางสุลี บุญเนื่อง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3696 นายคารมย์ แดงทอง 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3697 นางจิตร บุญเนื่อง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3698 นายคล่อง บุญเนื่อง 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3699 นายวิชิต สุวคันธ์ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3700 นายจำปา โต๊ะหยี 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3701 นางโสพิศ โภชนะ 60 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3702 นางปราณี เต็งรัง 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3703 นางสิ้น เต็มสังข์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3704 นางบุญนึก รักไทย 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3705 นางกันญา ศิริพันธ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3706 นายขิน ศิริพันธ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3707 นายธนาธิป จูมิ 22 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3708 นางลี้ คงโคก 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3709 นางสุภารัตน์ กายเพ็ชร์ 45 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3710 นายเมธา เกื้อบุญส่ง 51 โรคอ้วน 2021-08-09
3711 นายอุทร เกื้อบุญส่ง 59 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3712 นางจรี เชยจิตร 62 2021-08-09
3713 นางหลิ้ม ราชเดิม 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3714 นางเหียร ยวนทอง(แก้วแสงขวัญ) 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3715 นางสาวมานิตย์ อ่อนรู้ที่ 47 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3716 พระยทธศักดิ์ เหมรา 37 โรคอ้วน 2021-08-09
3717 นางอินทุอร ศรีจันทร์ทอง 38 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3718 นางสุวคนธ์ ประทุมวัน 47 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-09
3719 นางบุญเรือน เอียดอ่อน 49 โรคอ้วน 2021-08-09
3720 นายสมคิด นกศรีแก้ว 46 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3721 นายสมภพ นกสีแก้ว 42 โรคอ้วน 2021-08-09
3722 นางวิก นกศรีแก้ว 44 โรคหลอดเลือดสมอง 2021-08-09
3723 นายธนากร จันเพ็ชร์ 36 โรคหัวใจและหลอดเลือด 2021-08-09
3724 นางวรรณา สุขะ 50 โรคอ้วน 2021-08-09
3725 นายเลิศ อ่อนชื่นจิตร์ 55 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3726 นางสาวชุติภา เมียหวูฉิง 40 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3727 นางแฉล้ม นุ่นสุวรรณ์ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3728 นางสมรัตน์ สิทธิการ 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3729 นางอารี ชูติวโรภาส 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3730 นางสาวโอภาส สิทธิการ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3731 นายจำลอง แพใหญ่ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3732 นายประเจียน ชุมศรี 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3733 นางวรรณา ชุมศรี 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3734 นายยรรยง สุริยกาญจน์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3735 นางคล่อง อ่อนสนิท 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3736 นางสงบ จรคงสี 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3737 นายจรงค์ ชูศรี 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3738 นางสุนีย์ ชูศรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3739 นางพัน เพชรอิน 83 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3740 นางสหวล สิทธิชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3741 นางสุจริต ซ้วนเหว 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3742 นายประกอบ ซ้วนเหว 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3743 นายสมนึก คงแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3744 นางจำเป็น คงแก้ว 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3745 นางไมตรี พิมณรงค์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3746 นายอารมย์ พิมณรงค์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3747 นางริ่ม อ่อนรู้ที่ 91 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3748 นายเสรี ง่วนอ่อน 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3749 นายนำ เพ็งพอรู้ 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3750 นายนิวัตร สงบดี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3751 น.ส.ต่อย คงชุม 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3752 นายถาวร จิงภักดี 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3753 นายจำเป็น สิทธิชัย 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3754 นายสุจิน แก่นจันทร์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3755 นางธัญญา ดำแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3756 นางสมหมาย เศวตเวช 71 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3757 นายวิชา เศวตเวช 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3758 นายมนูญ สิทธิชัย 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3759 นายเคลื่อน บุญยงค์ 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3760 นางพุม แสงศรีจันทร์ 87 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3761 นางซี่ จันสังข์ 79 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3762 นายวิก แซ่แต้ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3763 นายสุนัน คีรินทร์ 54 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-09
3764 น.ส.ปราณีต เสนสมศรี 56 โรคอ้วน 2021-08-09
3765 นางสาวเสน่ห์วรรณ เดือนเพ็ญ 56 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3766 นายสมคิด ทองแก้ว 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3767 นางชั้น ทองแก้ว 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3768 นางรัตนา สิทธิการ 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3769 นายประสิทธิ์ สิทธิการ 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3770 นางสมใจ แพใหญ่ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3771 นายประมวล นนทแก้ว 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3772 นายจิตร ชูมณี 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3773 ร.ต.ต.สานันท์ อินทวงศ์ 55 ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าอ 2021-08-09
3774 นายปรีชา สงหนู 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3775 นางจารึก สงหนู 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3776 นายสมปอง จิ้วล้อ 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3777 นางอาภรณ์ จิ้วล้อ 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3778 นายไพทูล ลั่นเต้ง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3779 นางอ้วน ลั่นเต้ง 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3780 นายณรงค์ชัย แสงสีจันทร์ 51 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3781 นางสร้อย เอียดมีศรี 83 2021-08-09
3782 นางบุญเรียม แพใหญ่ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3783 นายฟูเกียรติ กิ้มจ้อง 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3784 นางละมัย ศรีไทย 84 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3785 นางกลิ่น ทองประดับ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3786 นายไข่ ทองประดับ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3787 นางวิไลลักษณ์ จบสองชั้น 53 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3788 นายเฉลียว แดงสมศรี 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3789 นางณัฎฐา แสนสุข 47 โรคมะเร็ง 2021-08-09
3790 นายฉัตรชัย พลชา 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3791 นายสุทิน สัมพันธ์ 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3792 นาง วิมล จันทนา 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-09
3793 นางสาวเกษราภรณ์ เห้งศรีป้อง 36 โรคอ้วน 2021-08-09
3794 นายชัยยศ เห้งศรีป้อง 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3795 นางมะลิ บุญสิน 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3796 นายทิพย์ บุญสิน 59 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-09
3797 นายวิน พริกชูผล 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3798 นางจิราพร พริกชูผล 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3799 นางพิน จ่าเอียด 56 โรคมะเร็ง 2021-08-09
3800 นางน้อย หนูเดช 73 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3801 นายต่วน พรหมบังเกิด 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3802 นายสรายุทธ จำปา 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3803 นางวิภา สงหนู 56 โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหืดหอบ 2021-08-09
3804 นางสาวปริภัทร รอดทุกข์ 46 ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย หรือ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออ 2021-08-09
3805 นายวิมล พลเดช 51 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3806 นางสาวอรอุมา ลาวัลย์ 20 โรคอ้วน 2021-08-09
3807 นางกันยา สุขศรีเพ็ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3808 นายสุบินทร์ สุขศรีเพ็ง 58 โรคไตเรื้อรัง 2021-08-09
3809 นางบัว ทองชาติ 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-09
3810 นายสำเริง ทองขาว 58 โรคเบาหวาน 2021-08-09
3811 นายสมบูรณ์ รักชูศรี 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3812 นายศักดิ์ศรี สีอ่อน 69 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3813 นางอาลัย สีอ่อน 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3814 นายยอดยิ่ง ยอดทอง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3815 นางคลี่ หกสี่ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3816 นายวิรัช หกสี่ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3817 นายผล เมียนโอ 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3818 นางนุช ตรังนาแขก 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3819 นางบุญเรือน บัวจันทร์ 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3820 นายเสียน ชุมอักษร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3821 นางพิน ชุมอักษร 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3822 นายสมพร วู่นา 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3823 นายเกียรติ อ่อนรู้ที่ 75 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3824 นางระยอง อ่อนรู้ที่ 77 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3825 นายสุวรรณ วิเชียร 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3826 นางปิยะนาถ วิเชียร 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3827 นางกฤษณ์ อินคง 62 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-10
3828 นายขจรศักดิ์ ใจทหาร 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3829 นางสาวขวัญนภา ใจทหาร 60 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-10
3830 นางเหลื่อม ปานแดง 86 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3831 นางบุญพบ ทองดียิ่ง 71 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3832 นายปิยะพงศ์ หกสี่ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3833 นางปราณี หกสี่ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3834 นายมล สิบแอง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3835 นางวิมล ราชเดิม 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3836 นายเสถียร ดำทอง 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3837 นายวาริน สุวรรณรัตน์ 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3838 นางมณฑาทิพย์ ราชเดิม 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3839 นายเทียบ ราชเดิม 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3840 นายรัตน์ ขาวบาง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3841 นางกัลยา เพ็ชรสุข 61 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) 2021-08-10
3842 นางริม ทองนวล 82 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3843 นายสมบูรณ์ ซกซื่อ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3844 นางบุญจวบ จบถิ่น 63 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3845 น.ส.เพียร อินคง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3846 นายหวล นะมาก 85 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3847 นางละมุล อินจันทร์ 78 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3848 นางสุนี จีนหมั้น 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3849 นางประจวบ ทองดียิ่ง 64 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3850 นายประเทือง ทองดียิ่ง 76 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3851 นางแน่น หนุนวงค์(แต้มสีนวน) 70 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3852 นางเจียน ตั้งถึงถิ่น 81 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3853 น.ส.สดศรี ช่างเรือทำ 55 โรคเบาหวาน 2021-08-10
3854 นางปรียา ทองแก้ว 53 โรคเบาหวาน 2021-08-10
3855 นายสมบูรณ์ จิ้วล้อ 66 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3856 นายวร สิทธิชัย 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3857 นางอนันต์ สิทธิชัย 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3858 นายบรรหาร พุ่มช่วย 60 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3859 นายคลาย คงเพ็ง 65 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3860 นางอาภรณ์ คงเพ็ง 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3861 นายคลาย นกรู้รัก 61 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3862 นายประเสริฐ ศรีไทย 62 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3863 นางสาววรรณ์ลี คงชุม 67 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3864 นางเสงี่ยม ศรีรักษ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3865 นายชี ศรีรักษ์ 68 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3866 นางจุไร ช่วยหนู 74 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3867 นางเข็ด ศรีจันทร์ 72 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3868 นายสมคิด ศรีจันทร์ 80 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 2021-08-10
3869 นายสำเริง ช่วยหนู